Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2019-04-25
Det saknas idag viktiga förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund i Sverige. Det visar en enkätstudie som fyra forskare vid Karlstads universitet genomfört bland 2 200 lärare i grundskolan och på gymnasiet. De flesta lärare uppgav att de inte har organiserad tid för att samarbeta med sina kollegor kring planering och efterbearbetning av lektioner.
2019-04-17

Lars Järnström går i pension

Nyheter » 2019-04-17
Lars Järnström, professor i bestrykningsteknik, kom till Karlstads universitet 1999 och har varit med och byggt upp den numera stora forskningsmiljön inom fiberbaserade processer och produkter. Nu i vår är det dags för pension, men han kommer vara fortsatt verksam vid universitetet som senior professor. Lars Järnströms forskning handlar huvudsakligen om miljövänlig ytbehandling av fiberbaserade förpackningsmaterial.
2019-04-16
Jurist är den utbildning vid Karlstads universitet som har flest sökande till höstterminen 2019. Totalt har 3 008 personer sökt utbildningen, varav 306 i första hand. En utbildning som ökar stort i antalet sökande är ämneslärarprogrammet som har en ny inriktning. - Det är glädjande att juristutbildningen för tredje året i följd är det mest sökta programmet på Karlstads universitet.
2019-04-16
Förskollärarutbildningen vid Karlstads universitet får kritik av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, vid senaste granskningen som publiceras idag den 16 april. UKÄ:s sammanvägda bedömning är att förskollärarutbildningen möjliggör, men inte fullt ut säkerställer, måluppfyllelsen av examensmålen i kunskapsformen ”kunskap och förståelse”.
2019-04-12
Under torsdagens regiontävling i Teknikåttan kämpade sex värmländska åttondeklasser med både teoretiska och praktiska utmaningar. I slutändan segrade Engelska skolan i Karlstad. Teknikåttan är en riksomfattande tävling i teknik och naturvetenskap som arrangeras av universitet och högskolor i landet.
2019-04-09
Vi människor lever numera allt längre. Frågan är om vi behöver ha en konvention som talar om hur samhället bör och ska ta hand om våra äldre? Konferensen Hälsa hela livet – om psykisk hälsa, ensamhet och beroendeproblematik gjorde det tydligt att svaret är nej. Det finns redan en universell konvention för mänskliga rättigheter och den gäller under hela människans liv.
2019-04-03
Nu är mentorprogrammet 2019 igång på Karlstads universitet. Adepter och mentorer har träffats för första gången. Det är 28 stycken par som är igång. Daniel Karlsson studerar teknisk fysik på fjärde året och Henrik Jackman arbetar på Cell Impact som tillverkar flödesplattor till bränsleceller. De är ett av paren. - Jag ser en framtid där jag jobbar som ingenjör och vill få reda på mer om hur det funkar i arbetslivet.
2019-04-02
FoU Välfärd Värmland har nyligen publicerat en utvärdering om Mobilt resursteam Karlstad. Mobilt resursteam Karlstad är en vårdform för de mest sjuka äldre i Karlstad. Resursteamet bestod under utvärderingstiden av fyra läkare, tre distriktssköterskor och en samordnare från Karlstads kommun. Teamet åker hem till personer över 65 år med beviljad hemsjukvård och flera allvarliga sjukdomar och ger patienterna vård i hemmet.
2019-04-01
I varje grundskoleklass finns statistiskt sett 1-2 elever som har en särskild begåvning. Det innebär att eleverna ofta har lättare att ta till sig ny information, komma ihåg den och att de kan bearbeta den snabbare än jämnåriga. Hur ska lärare anpassa undervisningen för att även denna elevgrupp ska utvecklas och stimuleras?
2019-04-01

Svetsen central i ny studie

Nyheter » 2019-04-01
Återkommande frågor i utbildningssammanhang är relationen mellan undervisning och lärande och om elever lär sig det de förväntas göra. En ny studie från Karlstads universitet går på djupet under tre år och målet är tydligt – lärandeprocessen ska bli bättre. Att genomföra akademiska undersökningar i industrimiljö hör inte till vanligheterna. Området är förbisett och inte sällan helt outforskat.
2019-04-01
Det här var universitetets aprilskämt 2019. Under ett antal år hängde konstverk av Lars Lerin i Karlstads universitets aulafoajé. Efter att dessa lämnades tillbaka till konstnären 2018 har väggen gapat tom. Men inte så länge till. Efter påsk kommer väggen att prydas av en stor väggmålning av streetkonstnären Sky Ban. Tio tavlor lånades av konstnären Lars Lerin i universitetets ungdom. Dessa har hängt på den östra väggen i aulafoajén.
2019-03-28
På Karlstads universitet byggs en forskningsmiljö upp, som ska öka kompetensen inom en hållbar skogsbaserad bioekonomi. Under det senaste året har miljön förstärkts genom flera internationella rekryteringar av postdoktorer. Karlstads universitet har fått finansiering genom Region Värmland och Tillväxtverket för att bygga upp en forskningsmiljö inom skogsbaserad bioekonomi med kopplingar till regionala testbäddsmiljöer.
2019-03-27
Hur ökar vi takten i omställningen till en hållbar bioekonomi? Vilka är drivkrafterna och hur ser utmaningarna ut? En del handlar om innovation och nya tekniska lösningar, men lika viktigt är att förändra regler och ramverk på global, nationell och regional nivå. Att människor behöver träffas och utbyta kunskaper, erfarenheter och bygga nätverk är en nödvändighet.
2019-03-26
Cocktaileffekten, den blandning av kemikalier, som vi utsätts för i vår vardag innebär hälsorisker som nuvarande riskbedömningar förbiser. Det framkommer av det EU-finansierade internationella forskningsprojektet EDC-MixRisk som nu presenterar sina resultat, där SELMA-studien från Karlstads universitet har en stor del. I vår vardag är vi utsatta för ett stort antal konstgjorda kemikalier.
2019-03-21
Nu har Karlstads universitet skickat in ansökan om examenstillstånd för den nya treåriga tandhygienistutbildningen. Ett omfattande arbete har föregått ansökan och nu pågår rekryteringar och ett fortsatt utvecklingsarbete med att få allt klart för att förhoppningsvis kunna anta nya studenter tidigast höstterminen 2020. - Det har varit ett intensivt arbete och det känns nu väldigt positivt att vi kommit så här långt, säger Anita Boström, programledare.
2019-03-20
Motivation är en grundläggande drivkraft i livet i alla dess former. Hur påverkar olika typer av motivation våra tankar, känslor och beteenden inom träning, hälsa och idrott? Den första boken i ämnet på svenska finns nu utgiven. Boken som är en antologi, utgår från självbestämmandeteorin, Self-Deter¬mi¬¬nation Theory, SDT, vilken är den motivationsteori som är ledande i forskningen idag.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"