Nyheter

 • 2021-01-20

  Forskning för en bättre skolmiljö med hjälp av IoT

  Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska under de kommande två åren undersöka hur internet of things, IoT, kan användas för att skapa en bättre skolmiljö och stärka elevers hälsa. Projektet genomförs i samverkan med flera aktörer och utgår från en högstadieskola i Arvika kommun.

  Fokus för projektet är hur IoT kan användas för att mäta barn och ungas hälsa i skolan. Mätningar som i dag görs med hjälp av samtal och enkäter.

  - Vi ska sammanföra tekniska möjligheter som IoT medför med elevhälsans önskemål, samtidigt som vi bevakar integritetsfrågan. Målet är att försöka kartlägga vilka data det blivande systemet kan komma att leverera och hur detta kan hjälpa elevhälsan att skapa värde och välbefinnande för eleverna, säger projektledare Erik Wästlund, docent i psykologi.

 • 2021-01-19

  Att balansera risk och säkerhet

  I avhandlingen "The psychology of risk and safety in the military: a balancing act" undersöker Marcus Börjesson hur militär personal förhåller sig till risker och säkerhetsfrågor. Resultaten visar på faktorer som kan leda till negativa riskbeteenden, men också på strategier som kan skapa ett funktionellt risktagande. Kärnan i avhandlingen är att förstå hur man kan balansera risk och säkerhet i militär verksamhet.

  Att ta risker är en del av yrkesidentiteten som militär och är ofta nödvändigt för att lösa de uppgifter som yrket innebär. Samtidigt är negativa riskbeteenden en anledning till att individer inom den militära verksamheten skadas eller avlider.

 • 2021-01-19

  Coronapandemin tydliggör äldreomsorgens sårbarhet

  Forskare vid Karlstads universitet har i januari publicerat en debattartikel i den stora internationella tidskriften Public Money & Management, där de diskuterar problematiken med att nå de svenska målen för att skydda äldre.

  - Den sårbarhet vi ser inom svensk äldreomsorg i dag bör förstås i ljuset av många års reformer av sektorn. Reformerna har lett till en avreglerad och liberaliserad välfärdsstat baserad i ett utbud- och efterfrågan system, just-in-time leveranser, inklusive personal, och ett starkt fokus på ekonomisk effektivitet, säger Mikael Granberg, en av forskarna till debattartikeln.

 • 2021-01-18

  Kris & kunskap – ett magasin från Karlstads universitet

  I dagarna skickas magasinet Kris och kunskap hem till alla medarbetare vid Karlstads universitet. Magasinet är ett sätt att fånga några ögonblick och reflektioner under coronaåret 2020 och att i någon mån försöka spegla historien medan den pågår. Po Tidholm, journalist, författare och Ander visiting professor in Geomedia studies våren 2020, har varit redaktör. I magasinet medverkar medarbetare och studenter och ger sina reflektioner kring ett mycket annorlunda år.

  Tidigt i våras växte idén fram om att försöka spegla det som händer på universitetet under coronapandemin. Omställningarna var omfattande och skedde snabbt. Kanske skulle det vara över redan till sommaren? Kanske skulle förändringarna innebära ett paradigmskifte och inget skulle bli som förut?

 • 2021-01-12

  Sven N. Stenbäck har avlidit

  Karlstads universitet tar med saknad och sorg emot beskedet om hans bortgång.

  För nio år sedan fick Karlstads universitet ett brev från den värmländsbördige företagaren Sven N Stenbäck, som varit bosatt utomlands sedan 1960. Sven bodde då i Monaco och hade hört mycket gott om Karlstads universitet och ville därför donera medel för att kunna ge stipendier till studenter vid universitetet som uppnått mycket goda studieresultat.

  Han betonade att Värmland har en fin kultur, men att det är en utmaning att hålla den levande och för det krävs både insikt och kunskap. Den första utlysningen var 2014 och bestod då av två stipendier á 250 000 kronor.

 • 2021-01-12

  Två rapporter med stor påverkan på framtidens hållbarhet

  Livsmedelsindustrins utveckling är av stor betydelse för jorden och vår civilisations överlevnad. Det är många som inte känner till att vår matkonsumtion och våra jordbruksmetoder är några av de största hoten mot miljön över hela världen. Det har några internationella forskare fokuserat på i den uppmärksammade rapporten ”Diets for a Better Future” där Avit Bhowmik, lektor på ämnet risk- och miljöstudier, varit medförfattare.

  Jordbruken dominerar redan cirka fyrtio procent av jordens yta och har varit den främsta orsaken till skövling av regnskog, nedbrytning av livsmiljöer och förlust av biologisk mångfald världen över. Jordbruk är också den största förorenaren av världens vattenresurser. Sjöar, floder och hav runt om i världen har störts av mänskliga aktiviteter, speciellt genom livsmedelsproduktion. Matindustrin bidrar med cirka tjugofem procent av världens utsläpp av växthusgaser, vilket kan jämföras med utsläppen från hela världens produktion av el.

@KAU

Forskning för en bättre skolmiljö med hjälp av IoT #ctfse #forskning #skola
https://t.co/JdjEDqJWhQ