Nyheter

 • 2019-11-22

  Årets Anderseminarium belyste journalistiken utanför storstan

  Ser vi ett uppsving för journalistiken ute i landet? Är det viktigt med lokala berättelser bortom blåljusrapportering, om hyperlokala sajter, och hur gör man när de nya kommuninvånarna inte kan läsa tidningen på svenska? Det var frågor som diskuterades under höstens Anderseminarium.

  Klyftan mellan storstäderna och resten av landet diskuteras på många håll i Sverige. Det är viktigt att granskande journalister finns i hela landet och kan ifrågasätta även lokala makthavare, och att hela Sverige speglas i riksmedia. Under dagen diskuterades framtiden för det lokala i ljuset av en krympande annonsmarknad, det nya mediestödet och ett förstärkt uppdrag för public service att täcka vita fläckar.

 • 2019-11-21

  Digitala lärplattformar förändrar klassrummet

  På vilket sätt påverkar användningen av digitala lärplattformar undervisningen i klassrummen på gymnasiet? Vad händer med samspel och lärande när varje elev har sin egen dator och undervisningen flyttar till nya digitala rum? Det är några av de frågor forskare från Karlstads universitet ska söka svaren på i det nya projektet "Plattformspedagogik - en studie om att synliggöra nya rum för lärande i det digitala klassrummet".

  Olika typer av lärplattformar används alltmer i skolan. De kan vara digitala verktyg för att till exempel samla administration av skolfrånvaro, bedömningar och kommunikation med hemmet, men används också allt mer som ett pedagogiskt stöd för planering och organisering av undervisning.

 • 2019-11-19

  Karlstads universitet får projektmedel från UHR för projektet Följ en distansstudent

  Behoven för distansstudenter ser annorlunda ut än behoven hos traditionella campusstudenter. UHR har därför beviljat 960 000 kr till projektet Följ en distansstudent som startar 2020 och som ska göra det enklare för studenter att studera på distans.

  Sandra Berginge blir projektledare för Följ en distansstudent och Frida Gråsjö är projektägare.

  – Det är glädjande att UHR också inser betydelsen av att sätta användaren i fokus. Med vår metod förstår vi distansstudenters utmaningar ur deras perspektiv och kan genom att förenkla deras vardag göra det möjligt för fler studenter att genomföra sin utbildning. Projektet är ett samarbete mellan Rethink:Kau och universitetspedagogiska enheten (UPE) och vi ser fram emot att sätt igång, säger Frida Gråsjö.

 • 2019-11-18

  Karlstads universitet får 40 miljoner av Vetenskapsrådet

  I stark konkurrens med andra lärosäten har Karlstads universitet beviljats 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet till forskning om hur ämneskunskap kan omställas till undervisning. Pengarna möjliggör finansiering av tio doktorandtjänster.

  Forskningsmedlen landar i miljön kring ROSE som sedan tidigare har bedrivit forskning inom området hur man omställer disciplinär kunskap till undervisningskunskap – alltså från ämnen till undervisning. Forskarskolan blir placerad vid CSD vid Karlstads universitet och kommer att bedrivas i samarbete med Högskolan Väst och Högskolan i Halmstad.

 • 2019-11-18

  Hotel California – nytt forskningsprojekt om inlåsningseffekter när LVU-vård upphör

  När domstolarna fattar beslut om att fortsätta eller upphöra med vård enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, blir ofta tidigare bedömningar i praktiken vägledande. Det innebär att barn och unga som en gång blivit föremål för tvångsvård tenderar att bli kvar i vården under avsevärd tid. Förutsättningarna för upphörande av vård enligt LVU är i fokus för ett nytt forskningsprojekt i juridik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

  Tvångsvård enligt LVU kan vara aktuellt när brister i barnets miljö innebär en fara för barnets utveckling eller när den unge genom sitt beteende utsätter sig för allvarlig fara. Projektet ”Hotel California – om inlåsningseffekter vid upphörande av vård enligt LVU” fokuserar på vårdens upphörande och förutsättningar för denna beslutsprocess.

 • 2019-11-14

  Hur begreppen ras och rasism används i online-baserade samtal och diskussioner

  Forskarna Tobias Hübinette och Peter Wikström vid Karlstads universitet beviljas 3,9 miljoner kronor för forskningsprojektet ”Det svenska r-ordet: Användningar av och förhandlingar om termerna ras och rasism i samtida svensk internet- och sociala medier-baserad kommunikation”. Projekttiden beräknas till fyra år.

  - Vi vill komma åt olika aspekter på hur ras och rasism förstås i olika kontexter där personer med olika bakgrunder använder de här begreppen. Det handlar exempelvis om vad användningen av begreppen ras och rasism får för konsekvenser i ett samtal och om det ges några definitioner av begreppen, säger Peter Wikström.

@KAU

Anderseminariet i journalistik och paneldiskussion om den lokala bevakningen med bl.a. @AnneLagercrantz @miknes… https://t.co/qy963JARRx