Nyheter

 • 2020-09-21

  Budgetpropositionen ger goda förutsättningar för Karlstads universitet

  Idag mottog universitet och högskolor i Sverige budgetpropositionen från regeringen.
  - Den ger oss stabila förutsättningar när det gäller att ta ansvar och fortsätta vara en del av lösningen på de samhällsutmaningar som coronapandemin orsakar, säger rektor Johan Sterte. Vi kommer kunna ta emot fler som vill studera vid Karlstads universitet, oavsett var i livet de befinner sig.

  Karlstads universitet får ökat anslag och när det gäller den del som rör utbildning ska det framförallt användas till tre saker.

  1. Fler platser på utbildning på avancerad nivå och
  yrkeslärarutbildning- finansiering av nya satsningar.

  2. Fler platser på bristyrkesutbildningar och behörighetsgivande utbildningar samt livslångt
  lärande- förlängning av satsningar från vårändringsbudgeten och den extra
  vårändringsbudgeten.

 • 2020-09-17

  Fattiga och osynliga - om de obesuttnas spår i arkeologin

  Spåren efter torpare, backstugusittare, hantverkare och arbetare – de som brukar kallas de obesuttna - finns överallt i jordbrukets, skogens och städernas landskap, men är sällan uppmärksammade av den traditionella arkeologin. Nu har de lyfts fram genom nya boken "De obesuttnas arkeologi: människor, metoder och möjligheter" - och konferensen "De obesuttna 2020."

  Torpare, backstugusittare och städernas trångbodda arbetare är människor som levde under osäkra villkor. Och det finns få arkeologiska fynd, uppgifter i arkiv eller på kartor efter dem. I projektet ”De obesuttnas arkeologi och kulturarv” har forskare från Karlstads universitet, Lunds universitet och Statens historiska muséer försökt göra deras livsvillkor och kulturarv synliga, bland annat genom arkeologin. Eva Svensson är docent i medeltidsarkeologi och professor i miljövetenskap vid Karlstads universitet, och en av bokens författare.

 • 2020-09-14

  Rusning i ranking för ämnet medie- och kommunikationsvetenskap

  Academic Ranking of World Universities (ARWU) är en av de tre högst renommerade listorna i världen över rankning av universitet. Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet har fått en imponerande placering i spannet 76 - 100.

  Sådana här listor fungerar som en källa för presumtiva studenter och personer som söker jobb på universitet. Att MKV har hamnat i spannet 76 – 100 (tvåa i Sverige, fyra i Norden och på plats 21 i Europa) är helt klart en fjäder i hatten för Karlstads universitet i allmänhet och MKV i synnerhet.

  Michael Karlsson, ämnesföreträdare och professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för geografi, medier och kommunikation, är stolt över placeringen.

 • 2020-09-07

  Tjänsteinnovationsdagen 2020: Kunddriven tjänsteutveckling

  Den 24 september bjuder CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, in till Tjänsteinnovationsdagen 2020 - en digital tjänsteinnovationstimme med fokus på kunddriven tjänsteutveckling. För andra året i rad presenteras Svenskt innovationsindex som visar Sveriges innovativaste företag - som kunderna ser det.

  - På grund av rådande läget blir årets Tjänsteinnovationsdag en digital tjänsteinnovationstimme med fokus på hur man kan mäta och arbeta med kunddriven tjänsteutveckling och varför det är viktigt – kanske i dag mer viktigt än någonsin, säger Per Kristensson, professor och föreståndare vid CTF.

 • 2020-09-04

  Karlstads universitet bidrar till en ny, modern socialtjänstlag

  I dagarna överlämnades slutbetänkandet till ny socialtjänstlag till socialminister Lena Hallengren. Ett av de nya lagförslagen rör jämställdhet som mål. Birgitta Svensson, lektor i socialt arbete och vetenskaplig ledare för FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet, fick i vintras utredningens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om jämställdhet inom socialtjänsten och som nu används för att motivera en lagändring.

  Då socialtjänstlagen kom till i början av 1980-talet, rådde det inte så stor debatt kring jämställdhet som det gör idag. Idag finns det också mer kunskap kring jämställdhetsfrågor och det blev därför viktigt att utreda om och i så fall på vilket sätt ett jämställdhetsperspektiv kan lyftas fram i den nya socialtjänstlagen.

 • 2020-09-03

  Klimatanpassningens politik

  Nyligen släpptes boken “The politics of adapting to climate change” där författarna Leigh Glover och Mikael Granberg från CSR, Centrum för forskning om samhällsrisker, undersöker politiska teman och politiska perspektiv som är relaterade till och påverkar samhällets klimatanpassning. Boken avser att ge en fördjupad förståelse av klimatanpassningens politik, något som är relativt försummat i tidigare och samtida forskning och forskningslitteratur.

  Boken lyfter vikten av en politisk förståelse för klimatanpassning och pekar på de politiska och sociala effekterna av klimatanpassningsåtgärder.

@KAU

Anseendet för Karlstads universitet ökar, det visar Kantar Sifos årliga mätning. Karlstads universitet är ett av tr… https://t.co/m7wnrs5cYc