Nyheter

 • 2017-11-15

  Kompetensutveckling i företagssamverkan

  Behovet av ökad samverkan för att utveckla kompetens och säkra forskningsframgång är viktigt både för industri och universitet. Detta var man ömsesidigt överens om vid ett seminarium om additiv tillverkning eller 3D-printing på Karlstads universitet. Additiv tillverkning omtalas ofta som nästa industriella revolution och utvecklingen inom området sker snabbt över hela världen.

  - Det är viktigt att akademin presenterar och diskuterar ny kunskap om additiv tillverkning för att stödja både vetenskaplig och industriell utveckling inom området, säger Pavel Krakhmalev, professor i materialvetenskap på Karlstads universitet. I samarbete med Örebro universitet och Uddeholms AB inbjöd vi till detta seminarium som var det andra av tre. Ett har redan genomförts på Örebro universitet och det tredje kommer genomföras i Sandviken.

 • 2017-11-15

  Hallå där, Hanna Enefalk, lektor i historia...

  ... du är författare till en nyligen utgiven bok om kyrkor - "Svenskarna och deras kyrkor". Hur kommer det sig att du skrev en bok om just kyrkor?

  - Det har sin förklaring i ett arbete som Riksantikvarieämbetet har bedrivit om sockenkyrkorna i Sverige. Det har under de senaste åren bedrivits en hel del forskning om sockenkyrkor och som publicerats mest som inomvetenskapliga arbeten. Riksantikvarieämbetet ville även få ut kunskapen i populärvetenskaplig form och fokusera på just sockenkyrkorna. Vitterhetsakademien finansierar tre böcker totalt: Kyrkans mysterium, Kyrkan mitt i byn - och så den bok jag har skrivit och som heter "Svenskarna och deras kyrkor".

 • 2017-11-14

  Både lärare och elever aktiva i återkoppling i klassrumsbaserad bedömning

  Att göra bedömning och återkoppling till en del i lektionsinnehållet blir allt vanligare i många skolor. Målet är att skapa ett bra lärandeklimat i klassrummet. Och det är i allra högsta grad en interaktiv process - ett samspel mellan läraren och eleven. Eleven är också aktiv i bedömningen, som då riktas mot det pågående arbetets kvaliteter och förbättringspotential - inte eleven i sig.

  Anna Öhman disputerade i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet nyligen med en avhandling om återkoppling och bedömning i klassrummet. Hon har studerat hur lärare och elever både ger och får återkoppling av varandra och hur kommunikation med såväl ord som gester, bilder, tonfall och blickar skapar mening och lärande. Hon har även studerat hur lärarna organiserar elevernas deltagande.

 • 2017-11-13

  Bristande kvalitet på de nationella proven i läsning

  En ny studie från Karlstads universitet visar att det finns allvarliga kvalitetsbrister i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9. I praktiken visar studien att osäkerheten i provet är såpass stor att elevernas provresultat inte utgör en tillförlitlig grund för betygssättning i ämnet.

  Michael Tengberg, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, och Gustaf B. Skar, førsteamanuensis vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, har under de senaste åren forskat om nationella prov i både läsning och skrivande i Sverige och Norge. I en studie som just publicerats har de undersökt tillförlitligheten i det läsprov som ingår i det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9. Provet består av 20 frågor till fem eller sex texter av olika längd.

 • 2017-11-10

  120 matematikintresserade gymnasieelever besöker universitetet

  Under Sonja Kovalevsky-dagarna den 10-11 november får Karlstads universitet besök av gymnasieelever från hela Sverige. Eleverna som går sista året på gymnasiet och har ett brinnande intresse för matematik får ta del av föredrag med forskare från olika länder, workshops och problemlösning – allt med fokus på matematik.

  - Matematik har alltid varit mitt favoritämne. Jag ser mycket fram emot de olika momenten och hoppas få upptäcka nya spännande områden inom ämnet, säger Sara Magnusson från Berzeliusskolan i Linköping.

  - Jag gillar matematik och fysik, eftersom jag vill arbeta med det i framtiden så jag hoppas att få lära mig mer om det, säger Magnus Hjortswang från Berzeliusskolan i Linköping.

 • 2017-11-10

  Studentarbeten om utveckling av digital matchningstjänst

  Under hösten har fyra studentgrupper på kursen Service Management and IT, arbetat med att intervjua olika målgrupper och föreslå förbättringar av en prototyp till en digital matchningstjänst, som Compare tagit fram.

  Syftet är att stödja företag att komma igång med satsningar på digitalisering och få fler innovativa små- och medelstora företag genom digital innovation. Förstudien ”Ett Digitaliserat Värmland”, som pågick under 2016, visade att regionens små- och medelstora företag präglas av en låg innovations- och digitaliseringsgrad i flera branscher. Förstudien utvecklade en prototyp till en digital matchningstjänst som studenter på kursen ”Service Management and IT” tittat närmare på.