Nyheter

 • 2021-06-09

  Tillit och samsyn mellan organisationer - nyckeln till bra samarbeten

  I offentliga upphandlingar möts vinstdrivande privata företag och organisationer med sociala värden. I den skärningspunkten kan det uppstå utmaningar.

  Sofia Molander har i sin avhandling ”Enacting, enabling, and embracing market orientation: A study of public–private dyads” undersökt hur kollektivtrafiken kan skapa en tjänst som tillfredsställer kundernas behov genom ett bra samarbete med leverantören.

 • 2021-06-09

  Miljö och säkerhet erbjöd lyckad digital praktik

  Flera program erbjuder praktik under utbildningen. För studenterna kan det innebära en brygga ut i yrkeslivet. I år satte pandemin stopp för många av våra studenter men programmet Miljö och säkerhet, kunde erbjuda studenterna att genomföra en digital praktik på Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR.

  Tanken är att studenterna ska utveckla kunskaper som ger förutsättningar att analysera miljöproblem och risker och att utforma planer och åtgärder för att hantera problem och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Praktiken är viktig för studenterna då de fortsätter sitt lärande utifrån verklighetens villkor och får chansen att utnyttja sina ämneskunskaper.

 • 2021-06-08

  Flerskaliga modeller hjälper till att lösa enorma problem

  Att veta hur länge lagrad koldioxid stannar i marken eller hur grundvattnet rinner under markytan är svåra frågor att svara på. Matematiska beräkningar blir ofta så komplicerade att datorer inte kan hantera dem.

  Den här typen av forskning började på 1970-talet när olja och gas skulle utvinnas i Nordatlanten. Omar Richardson, ny doktor i matematik vid Karlstads universitet, har i sin avhandling "Multiscale models and simulations for diffusion and interact in heterogeneous domains" undersökt hur matematiska modeller kan ge svar på komplicerade frågor.

 • 2021-06-08

  Karlstad Studentkår har utsett bästa lärare 2021

  Tidigare har Karlstad Studentkår delat ut utmärkelsen "Bästa Lärare" vartannat år men från och med i år blir det en årlig utmärkelse. Utmärkelsen Bästa Lärare 2021 tilldelas Pawel Odyniec.

  Nomineringarna kommer från enskilda studenter och vinnaren utses av en nomineringskommitté som består av studentrepresentanter från de tre olika fakulteterna.

  En av de som sitter i kommittén är studentkårens utbildningspolitiska ansvarige Tim Björk som säger att det var många bra lärare som blev nominerade, men att kommittén var enade om att Pawel Odyniec skulle få utmärkelsen. 

 • 2021-06-07

  Festlig digital examenshögtid för sjuksköterskeprogrammet

  I fredags höll sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet sin avslutningsceremoni digitalt från Aula Magna. En dag fylld av glädje och förväntan inför det kommande yrkeslivet, men även vemodiga avsked från studiekamrater och lärare.

  Det var en högtidlig och festlig stämning även om det var digitalt för de 68 nyutexaminerade sjuksköterskorna. För den musikaliska inramningen under sjuksköterskornas program stod Felicia Eklöf, Kristian Wolski och Mattias Pérez från Musikhögskolan Ingesund.

 • 2021-06-02

  Innovation- och designingenjörernas examensutställning

  Nu i slutet av terminen har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design sin årliga utställning av examensarbeten. I år är, på grund av den pågående pandemin, utställningen digital istället för på plats på Karlstads universitet.

  - Det är mycket roligt att följa studenternas designprocesser som leder fram till många bra lösningar och produkter, säger Johan Strandberg, programledare. De som ser presentationerna av examensarbetena kommer säkert att bli överraskade av spridningen över olika områden. Studenterna har tagit sig an projekt med en designmetodik som innebär en bred och djup research, öppna problemformuleringar som i sin tur ger många idéer och koncept, där de sedan väljer vidare utveckling med ingenjörsmässiga bedömningar och beräkningar.