Nyheter

 • 2021-04-13

  Lokala strategier och politiskt stöd - nyckeln för en effektiv klimatanpassning

  Ett förändrat klimat innebär nya och ökade risker för samhället. Extrema väderhändelser som värmeböljor, skyfall och kraftiga regn förväntas öka. För att få en effektiv klimatanpassning krävs det lokala strategier och ett politiskt stöd. Men forskning visar på betydande hinder för framsteg, enligt Mikael Granberg, professor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker vid Karlstads universitet och Ann-Catrin Kristianssen, universitetslektor vid Örebro universitet.

  Sverige, som ofta ses som ett progressivt land gällande klimatfrågan, kämpar för att skapa en fungerande organisering för lokal klimatanpassning. I den nya artikeln av Mikael Granberg och Ann-Catrin Kristianssen, beskrivs och analyseras klimatanpassningsorganisationen i tretton svenska kommuner i Västsverige.

  - Vi gör det ur fem teoretiska perspektiv; probleminramning, administrativt och politiskt stöd, administrativa och politiska strukturer, åtgärder och lösningar samt lärande, säger Mikael Granberg.

 • 2021-04-12

  Industri 5.0 för innovativ och hållbar tillverkning

  EU-programmet Industri 5.0 ska genom forskning och innovation leda till en mer hållbar och humancentrerad europeisk industri. En del av detta initiativ sker på Karlstads universitet. Denna vecka installeras en industriell kollaborativ robot som ett viktigt tillskott för att öka kvaliteten i våra ingenjörsutbildningar och stärka samarbetet med våra industripartners i projektet.

  - Näringslivet har idag ett stort behov av utvecklingskompetens inom automation och robotik, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik. Genom att använda kollaborativa robotar i tillverkningsprocessen kommer arbetet bli kvalificerat till att ge mervärde i produktionen, vilket leder till anpassning och personifiering av produkter. För att öka förutsättningarna för industrins rekrytering av kvalificerad personal vill vi vid Karlstads universitet genom detta nytillskott ytterligare kvalitetsutveckla våra ingenjörsutbildningar.

 • 2021-04-08

  Bli behörig förskollärare samtidigt som du arbetar

  Karlstads universitet i samverkan med ett flertal kommuner ger yrkesverksamma chansen att studera till förskollärare samtidigt som de arbetar och får lön. Det är en ny väg till förskolläraryrket som bygger vidare på den lyckade satsningen för grundlärarprogrammet som startade 2019.

  Bristen på förskollärare och lärare i Sverige är påtaglig, och kommer att bli än mer märkbar inom en snar framtid. Vägarna in till läraryrket behöver därför bli fler. För redan yrkesverksamma lärare eller förskollärare finns vidareutbildning av obehöriga lärare, VAL-projektet, att gå för en behörighetsgivande examen, och sedan ett par år tillbaka finns även ett arbetsintegrerat grundlärarprogram – där studenten förvärvsarbetar parallellt med studierna. Nu startar Karlstads universitet även en arbetsintegrerad förskollärarutbildning.

 • 2021-04-01

  Musikproduktionsprogrammet blir treårigt

  Hösten 2018 startade det tvååriga Musikproduktionsprogrammet som leder fram till en högskoleexamen vid Musikhögskolan Ingesund. Redan i samband med inrättandet av programmet fanns en diskussion kring om det istället skulle inrättas ett treårigt program och en kandidatexamen. Nu har detta blivit verklighet då rektor vid Karlstads universitet i dagarna tagit beslut i frågan.

  För att prova sig fram utformades utbildningen från början, av olika anledningar, som ett högskoleprogram för att se hur det skulle utveckla sig. Sedan starten har lärandemiljön stärkts ytterligare och blivit mer etablerad. Programmet har haft ett högt söktryck, genomströmningen har varit god och studenterna har efterfrågat ett studieår till. Med ett kandidatprogram ges studenterna ökad möjlighet till såväl stabil och bred grund som fördjupning inom området.

 • 2021-03-30

  Adjungerad professor i psykologi stärker forskning och utbildning

  I februari i år tillträdde Lars Helldin en ny roll som adjungerad professor i psykologi. Utöver det är han chefsöverläkare inom NU-sjukvårdens vuxenpsykiatri och kommer därför bidra med viktig klinisk erfarenhet samtidigt som han har en gedigen akademisk bakgrund.
  – Nu får jag en möjlighet att påverka och utveckla verksamheten med hjälp av mina erfarenheter, något som jag ser väldigt positivt på.

  Lars Helldin disputerade 2009 i psykologi vid Karlstads universitet och blev 2016 docent i medicinsk psykologi vid samma lärosäte. Och nu har han alltså blivit adjungerad professor i psykologi. Lars Helldin är även forskningsledare med medicinskt ansvar och är handledare för de olika studierna inom CLIPS-projektet (Clinical Long-term Investigation of Psychosis in Sweden). Forskningen sker inom NU-sjukvården (Västra Götaland) i samverkan med psykologämnet vid Karlstads universitet.

 • 2021-03-29

  Forskningsprofilen High Quality Networked Services in a Mobile World (HITS) är avslutad

  Det övergripande målet för HITS var att bidra till utvecklingen av högkvalitativa nätverkstjänster för en mobil värld genom forskning och industriellt samarbete i världsklass. Projektet startade i september 2014 och avslutades 2020 med mycket gott resultat.

  Inom forskningsprofilen HITS samarbetade forskare från Datavetenskap vid Karlstads universitet med följande företag från svensk IT-industri för att hitta nya högkvalitativa nätverkstjänster för en mobil värld - Clavister, Ericsson, Icomera, Sandvine och Tieto.

  Samtliga mål och delmål i projektet uppnåddes med mycket gott resultat. Vi har bidragit till utveckling av toppmodern teknik och produkter. Vi har också stärkt forskning och utbildning i datavetenskap och datateknik vid Karlstads universitet.

@KAU

Industri 5.0 för innovativ och hållbar tillverkning https://t.co/goFSWqx8CN