Nyheter

 • 2019-03-20

  Bok om inre motivation som främjar träning och idrott

  Motivation är en grundläggande drivkraft i livet i alla dess former. Hur påverkar olika typer av motivation våra tankar, känslor och beteenden inom träning, hälsa och idrott? Den första boken i ämnet på svenska finns nu utgiven.

  Boken som är en antologi, utgår från självbestämmandeteorin, Self-Deter¬mi¬¬nation Theory, SDT, vilken är den motivationsteori som är ledande i forskningen idag. Genom att förstå de grundläggande mönstren och principerna bakom människors motivation kan vi också bättre förstå deras bete¬enden. Insikt i motivation ger kunskap, och kunskap ger i sin tur ökad kontroll och större möjlighet att förutsäga framtida beteende och skapa förutsättningar för förändring och utveckling. Detta är centralt i arbetet för de flesta som jobbar praktiskt med människor inom träning, hälsa och idrott.

 • 2019-03-20

  Undervisning och lärande om proteinsyntesen - inte helt enkelt

  Proteinsyntesen har en central roll för att förstå livets mekanismer och är en hörnsten inom de molekylära livsvetenskaperna som biologi- och kemivetenskaper. Området har som alla ämnesspecifika områden ett gemensamt språk, men mycket lite forskning finns om undervisning och lärande om proteinsyntesen. Tills nu, när Sara Wahlberg, adjunkt i kemi, skrivit en licentiatavhandling i ämnet.

  Proteiner är livsnödvändiga. Inga proteiner - inget liv. Denna koppling kan vid första anblicken verka enkel men är allt annat än det. Varje sekund bildas tusentals proteiner i varje cell i vad som kallas för proteinsyntesen. Från informationen som finns lagrad i organismens DNA byggs de specifika protein som behövs för olika uppgifter i cellerna som transport, struktur eller som hormon.

 • 2019-03-19

  Inkluderande pedagogik och digitalisering på Includekonferensen

  Den 14-16 maj arrangeras Includekonferensen vid Karlstads universitet med temat Inkluderande pedagogik och digitalisering. Föreläsningar, seminarier och workshops om att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning.

  Den inledande föreläsningen hålls av Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som pratar om vägar till breddat deltagande.

  - I sitt föredrag berör han några av de utmaningar arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande står inför, hur situationen ser ut just nu och vad som kan vara nödvändiga insatser för att svara upp mot kraven på ett breddat deltagande, säger projektledaren Annelie Berglind.

 • 2019-03-15

  Nätverksträff och kurs i samproduktion av kunskap: Om digitalisering, värde och verksamhetsprocesser

  Nätverksträff, gästföreläsning, del av kurs – och på köpet samproduktion av kunskap. När processorientering i praktiken stod på dagordningen var intresset stort med ett 50-tal deltagare från olika företag, organisationer och studenter inom IT vid Handelshögskolan.

  Hela förmiddagen den 8 mars ägnade studenter och yrkesverksamma åt processorientering, digitalisering och hur man bäst skapar värde. Tillfället var både en nätverksträff för processorientering i praktiken (PoP), Svenska förbundet för kvalitet (SFK) - region Värmland, Dalsland, Örebro och en del i kursen Verksamhetsutveckling med process- och flerpartsperspektiv för studenter på programmen IT-design samt IT, projektledning och affärssystem. Syftet? Att nå kunskap och inspiration naturligtvis, men även att producera kunskap tillsammans.

 • 2019-03-15

  Med EU i fokus

  Med ett stundande val runt hörnet och Brexit i höga svallvågor, är EU i blickfånget i medierna, på sociala medier och i den politiska debatten. Men fortfarande, efter 24 års medlemskap, finns stora kunskapsluckor om EU och hur unionen påverkar Sverige nationellt, regionalt och i vår vardag. Malin Stegmann McCallion och Magnus Lindh, båda forskare i statsvetenskap, bidrar till att sprida faktabaserad kunskap om det europeiska samarbetet, demokrati och medborgarinflytande inför valet i maj.

  Malin Stegmann McCallion är aktuell med ett kapitel i en nyutgiven bok: EU och nationalstatens återkomst. Boken ges ut av tre nätverk för europaforskning där de svenska universitetens institutioner för juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen samarbetar. Det är den tjugoandra årgången som nu lämnat tryckpressarna och boksläppet sändes direkt i Svt Forum den 6 februari.

 • 2019-03-13

  Grågåsens bajs viktig för växtligheten på öar i Östersjön

  Senaste forskningen från ämnet biologi vid Karlstads universitet visar att grågåsen har stor betydelse för spridning av växter bland öarna i Östersjön.

  Spridning av växtarter sker i huvudsak på tre olika sätt, med hjälp av vinden, med hjälp av vatten och med hjälp av djur. Nu har forskare vid Karlstads universitet kommit fram till att den svenska grågåsen är en förbisedd spridare av arter i skärgårdsmiljöer.

  Forskarna vid biologiämnet vid Karlstads universitet besökte 100 öar i skärgårdar i Östersjön och dokumenterade de arter som fanns. Sedan samlades det in spillning från grågåsen på 45 av öarna.

@KAU

Hållbar pelletsproduktion som räddar liv: https://t.co/ZGUIYkPwYz #forskning