Nyheter

 • 2019-03-19

  Inkluderande pedagogik och digitalisering på Includekonferensen

  Den 14-16 maj arrangeras Includekonferensen vid Karlstads universitet med temat Inkluderande pedagogik och digitalisering. Föreläsningar, seminarier och workshops om att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning.

  Den inledande föreläsningen hålls av Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som pratar om vägar till breddat deltagande.

  - I sitt föredrag berör han några av de utmaningar arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande står inför, hur situationen ser ut just nu och vad som kan vara nödvändiga insatser för att svara upp mot kraven på ett breddat deltagande, säger projektledaren Annelie Berglind.

 • 2019-03-15

  Nätverksträff och kurs i samproduktion av kunskap: Om digitalisering, värde och verksamhetsprocesser

  Nätverksträff, gästföreläsning, del av kurs – och på köpet samproduktion av kunskap. När processorientering i praktiken stod på dagordningen var intresset stort med ett 50-tal deltagare från olika företag, organisationer och studenter inom IT vid Handelshögskolan.

  Hela förmiddagen den 8 mars ägnade studenter och yrkesverksamma åt processorientering, digitalisering och hur man bäst skapar värde. Tillfället var både en nätverksträff för processorientering i praktiken (PoP), Svenska förbundet för kvalitet (SFK) - region Värmland, Dalsland, Örebro och en del i kursen Verksamhetsutveckling med process- och flerpartsperspektiv för studenter på programmen IT-design samt IT, projektledning och affärssystem. Syftet? Att nå kunskap och inspiration naturligtvis, men även att producera kunskap tillsammans.

 • 2019-03-15

  Med EU i fokus

  Med ett stundande val runt hörnet och Brexit i höga svallvågor, är EU i blickfånget i medierna, på sociala medier och i den politiska debatten. Men fortfarande, efter 24 års medlemskap, finns stora kunskapsluckor om EU och hur unionen påverkar Sverige nationellt, regionalt och i vår vardag. Malin Stegmann McCallion och Magnus Lindh, båda forskare i statsvetenskap, bidrar till att sprida faktabaserad kunskap om det europeiska samarbetet, demokrati och medborgarinflytande inför valet i maj.

  Malin Stegmann McCallion är aktuell med ett kapitel i en nyutgiven bok: EU och nationalstatens återkomst. Boken ges ut av tre nätverk för europaforskning där de svenska universitetens institutioner för juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen samarbetar. Det är den tjugoandra årgången som nu lämnat tryckpressarna och boksläppet sändes direkt i Svt Forum den 6 februari.

 • 2019-03-13

  Grågåsens bajs viktig för växtligheten på öar i Östersjön

  Senaste forskningen från ämnet biologi vid Karlstads universitet visar att grågåsen har stor betydelse för spridning av växter bland öarna i Östersjön.

  Spridning av växtarter sker i huvudsak på tre olika sätt, med hjälp av vinden, med hjälp av vatten och med hjälp av djur. Nu har forskare vid Karlstads universitet kommit fram till att den svenska grågåsen är en förbisedd spridare av arter i skärgårdsmiljöer.

  Forskarna vid biologiämnet vid Karlstads universitet besökte 100 öar i skärgårdar i Östersjön och dokumenterade de arter som fanns. Sedan samlades det in spillning från grågåsen på 45 av öarna.

 • 2019-03-12

  Arkeologi om de osynliga i historien

  Backstugusittare, obesuttna, de som blev utan mark vid arvskiften. I fattighusen, i städernas slum. Vad betydde det att sakna jord och de livsviktiga rättigheter som var kopplade till jorden? Hur kunde en torpare påverka sitt liv och sin ekonomi? Och hur hittar vi de ”osynliga” arbetarna som inhystes i hyresrum i städerna? Det är frågor som forskarna söker svar på i forskningsprojektet ”De obesuttnas arkeologi och kulturarv”.

  Projektet är ett forsknings- och metodutvecklingsprojekt, som bland annat ska komma fram till förslag på förbättrade arbetssätt vid arkeologiska utgrävningar, dokumentation och bevarande. Målet att bidra med kunskap om historia, människor och deras materiella lämningar från tiden cirka 1700-1900.

 • 2019-03-12

  Hållbar pelletsproduktion som räddar liv

  Världen behöver effektivare energisystem som bygger på förnybara råvaror, en ekvation som inte är så lätt att lösa. På Karlstads universitet pågår utbildning och forskning för att hitta hållbara energisystem. Bland annat genom ett projekt där pellets ersätter träkol vid matlagning i Zambia, eftersom matlagning med träkoleldning medför såväl omfattande skogsskövling som hälsorisker. Hälsoriskerna på grund av luftföroreningar i hemmen orsakar fler dödsfall globalt än malaria, HIV och tuberkulos gör tillsammans.

  - I den här studien har vi tittat på tolv olika tillgängliga restprodukter för pelletsproduktion i Zambia och studerat hur dessa produkter fungerar tillsammans i olika blandningar, säger Stefan Frodeson, universitetsadjunkt i miljö- och energisystem. Studien har lett till att flera olika restmaterial från skogs- och jordbruk, lämpliga för pelletsproduktion, har hittats. Viktiga resultat är också hur materialen ska kunna användas för att tillverka en produkt som klarar de krav som ställs för produktion i Afrika.

@KAU

Hållbar pelletsproduktion som räddar liv: https://t.co/ZGUIYkPwYz #forskning