Nyheter

 • 2020-11-26

  Universitetsstyrelsen: Stora satsningar på utbildning och forskning i budgeten för 2021

  På grund av de pågående samhällsutmaningarna präglas universitetets budget för 2021 av satsningar för att möta behoven i samhället. Budgeten för nästa år, som beslutades idag, visar ett nollresultat.

  - Det är tydligt att vi är, och kommer att vara, en del av lösningen för att Sverige ska klara effekterna av coronapandemin, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet. Den offensiva budgeten ställer också krav på oss som jag ser fram att uppfylla tillsammans med befintliga och nya medarbetare.

  Universitetets budgeterade intäkter uppgår till 1 292 miljoner kronor 2021. De kommer som statliga anslag och som externa intäkter i form av avgifter och bidrag.

 • 2020-11-25

  Black Friday: Viktigt med väl genomtänkta fysiska mötesplatser under pandemin

  Black Friday och jul närmar sig, en tid på året då många människor samlas i butiker och andra fysiska mötesplatser. För att kunna hantera detta är det viktigt att förstå vad som lockar människor dit och förbereda sin verksamhet utifrån detta, menar forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. En pandemi ändrar inte på människors behov, eller beteenden.

  Sedan i våras har människor uppmanats till social distans på grund av pandemin. Många har varit helt isolerade från sin omvärld då man jobbat hemifrån, handlat via nätet och slutat gå till gymmet. Allt fler är ensamma och mår dåligt.

 • 2020-11-24

  Handelshögskolan står inför granskning för internationell ackreditering

  Handelshögskolan i Karlstad är medlem i AACSB och har sedan 2015 fått klartecken att påbörja sitt arbete med att nå en ackreditering. Det handlar om ett systematiskt arbetssätt för förbättring och förändring, lärande samt samverkan och återkoppling till samhället. Nu närmar sig granskningen för ackrediteringen.

  Att ha en hög kvalité i utbildning, forskning och samverkan har alltid varit Handelshögskolan vid Karlstads universitets mål. Ett steg i kvalitetsarbetet var att bli medlem i AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) som erbjuder:

  • En internationellt erkänd ackreditering
  • Konferenser
  • Seminarier
  • Kurser
  • Publikationer
  • Tillgång till omfattande globala data och rapporter
  • Nätverkande
  • Forskning kring utmaningar och trender för ekonomiutbildningar

 • 2020-11-24

  Folkbokförningsfelet – en samhällsutmaning med oklar adress

  Under tre och ett halvt års tid har forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, studerat förnyelsen av den svenska folkbokföringen. Det påtalas ofta hur brister i systemet kan leda till identitetsrelaterad brottslighet. Nu släpps en rapport där forskarna ger en inblick i det pågående utvecklingsarbetet.

  Sedan 1991 ansvarar Skatteverket för folkbokföringen, en sedan länge föråldrad verksamhet med omoderna IT-system. År 2017 initierade myndigheten ett utvecklingsarbete med en betydande investering för att förnya och modernisera folkbokföringen.

  Forskarna Johan Quist och Martin Fransson vid CTF har följt utvecklingsarbetet för att få en möjlighet att lära om stora förändringsprocesser i offentlig sektor. Resultatet presenteras i rapporten ”Folkbokförningsfelet – en samhällsutmaning med oklar adress”.

 • 2020-11-24

  Forskning om skador och kostnader vid skyfall fortsätter utvecklas vid Centrum för forskning om samhällsrisker

  Skyfall som orsakar lokala översvämningar är ett vanligt och kostsamt fenomen i Sverige under sommaren. De orsakar vattenfyllda källare och skador på infrastruktur som kan medföra betydande problem för individer och samhälle. Skyfallen förväntas dessutom öka i både intensitet och antal, som följd av klimatförändringarna. Ett nytt forskningsprojekt vid Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, ska utveckla metoder för att bedöma skador och kostnader orsakade av skyfall i Sverige.

  -Syftet är att metoderna ska kunna kan användas som stöd för att minska riskerna i samhället, säger Lars Nyberg, professor i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet. Det kan handla om anpassning av städer, bostäder och infrastruktur till de nya förhållandena med frekventare och intensivare skyfall.

  Forskningsprojektet vid Karlstads universitet för att utveckla riskbedömningsmetoder för skyfallsskador har beviljats tre miljoner kronor av Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling.

 • 2020-11-20

  Digitalt i höst och vinter

  Största delen av Sverige och så även Värmland har fått skärpta allmänna råd. Karlstads universitet anpassar utbildning och forskning efter rådande situation och ställer om.

  - Karlstads universitet stänger inte – vi ställer om. All verksamhet som kan ska därför skötas digitalt, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet.

  Karlstads universitet har beslutat om att öka distansutbildningen. Universitetet fortsätter med sin verksamhet men det sker via digitala hjälpmedel.

@KAU

Black Friday: Viktigt med väl genomtänkta fysiska mötesplatser under pandemin https://t.co/Db8alydJkN