Nyheter

 • 2017-10-19

  Arkeolog och historiker affilierad forskare vid CRS

  Catarina Karlsson, arkeolog och historiker, har knutits till Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, som affilierad forskare fram till hösten 2021. Syftet med affilierade forskare är att öka det vetenskapliga utbytet nationellt och internationellt.

  Catarina Karlssons intresseområde är bergshistoria och hon disputerade 2015 med avhandlingen "Förlorat järn- det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål" vid SLU. Hon har lett och deltagit i flera forskningprojekt med inriktning mot medeltida bergsbruk och metallhantering. Idag arbetar hon på Jernkontoret med ansvar för den bergshistoriska forskningen.

 • 2017-10-19

  Workshop om ekologi och bevarande av ekosystem i sötvatten

  I mitten av oktober pågick en workshop med många internationella gästforskare om förvaltning av sötvattenresurser, arrangerad av den starka forskningsmiljön i biologi, Naturresurs rinnande vatten, NRRV.

  Vad handlade workshopen om?
  - Workshopen handlade om forskning och förvaltning av sötvattenresurser, det vill säga vatten, fisk och andra djur. Färskvattenresurserna påverkas starkt av aktiviteter som är orsakade av människan såsom fiske, vattenkraft och skogsbruk, säger John Piccolo, docent i biologi och huvudansvarig för workshopen.

 • 2017-10-17

  Stort intresse för socionomprogrammet

  Söksiffrorna inför vårterminen 2018 visar att det finns ett stort intresse för socionomprogrammet vid Karlstads universitet. Av socionomprogrammets 1741 sökande är 274 förstahandssökande, en ökning med 2,2 procent jämfört med våren 2017.

  - Vi är glada och stolta över att det finns ett fortsatt stort intresse för att utbilda sig till socionom vid Karlstads universitet, säger Hans Ovall, programledare för socionomprogrammet.

  Andra populära utbildningar är kompletterande pedagogisk utbildning och kandidatprogrammet i internationella affärer med 300 respektive 88 förstahandssökande. Även sjuksköterskeprogrammet är fortsatt populärt med 237 förstahandssökande.

 • 2017-10-17

  Studier i Japan

  Högskoleingenjörsstudenten Erik Storbacka fick möjlighet att tillbringa en tid på Tokyo Institute of Technology i Japan. En tid som gav honom många värdefulla erfarenheter och upplevelser.

  - Jag började läsa på Karlstads universitet 2013, tekniskt basår, säger Erik Storbacka.
  Året efter började jag läsa på högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design och tog examen i år 2017. Nu läser jag en master i teknisk design på Chalmers i Göteborg.

 • 2017-10-17

  Dags för årets Handelshögskolans dag

  Den 16 november är det dags för Handelshögskolans dag och i år är rubriken Att påverka sin omvärld med kunskap. Inbjuden gästtalare är Staffan Landin, som tidigare arbetat på FN. Han samarbetade nära Hans Rosling och är idag föreläsare om världens utveckling, med hjälp av den teknik som Gapminder utvecklat.

  Handelshögskolans dag tar varje år upp ett tema, som har sin grund i Handelshögskolans vision och mål. I år är det särskilt fokus på att kunskap påverkar både individ och samhälle.

  - Idag känns det som att det är viktigare än någonsin med kunskap och fakta. Alla som arbetar med att förmedla kunskap, forska fram ny kunskap och som på olika sätt bidrar till kritisk reflektion hos individen och debatt i samhället, har ett särskilt ansvar att se både att vi påverkar och hur vi kan bidra, säger Olle Sonesson vid Handelshögskolan, som ansvarar för Handelshögskolans dag.

 • 2017-10-13

  Aktuell skolforskning ska komma snabbare ut i verksamheten

  I en ny nationell försöksverksamhet arbetar Karlstads universitets forskare i nära samverkan med lärare, skolhuvudmän och skolverksamhet. Syftet är att bygga upp hållbara strukturer för samarbete mellan universitet och skolor och att bedriva forskning som kommer till användning ute i verksamheten.

  Regeringen har gett fyra universitet, däribland Karlstads universitet, i uppdrag att planera och genomföra en försöksverksamhet med praktiknära forskning, kallad Utbildning–Lärande–Forskning (ULF). Uppdragets mål är att pröva och utveckla modeller för att ta fram en långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet och forskningsområdet.

  Aktuella frågor
  Praktiknära forskning tar sin utgångspunkt i skolans egna behov av ny kunskap och bidrar till att utveckla undervisningen och öka elevers och förskolans måluppfyllelse.

@KAU

Hur fungerar Facebook som helpdesk för professionella lärare? Rose-dagen med forskningsnytt idag på@KAU #kaurose #lärare #undervisning