Nyheter

 • 2019-03-21

  Ansökan om examenstillstånd för tandhygienist inskickad

  Nu har Karlstads universitet skickat in ansökan om examenstillstånd för den nya treåriga tandhygienistutbildningen. Ett omfattande arbete har föregått ansökan och nu pågår rekryteringar och ett fortsatt utvecklingsarbete med att få allt klart för att förhoppningsvis kunna anta nya studenter tidigast höstterminen 2020.

  - Det har varit ett intensivt arbete och det känns nu väldigt positivt att vi kommit så här långt, säger Anita Boström, programledare. Vi har slutit avtal om praktikplatser med åtta regioner i landet och rekryteringar av personal pågår. Vi kommer inom kort anställa två adjunkter och två lektorer och därefter fler kompetenser och personal ju närmare uppstart man kommer.

 • 2019-03-21

  Slutrapport ger en förbättrad kunskapsbild för att minska klimatskador i bebyggelse

  Resultaten från CCS, Centrum för klimat och säkerhet, vid Karlstads universitet ger en bred kunskapsbild om utmaningarna, underlag och inspiration till konkreta åtgärder som kommuner och enskilda fastighetsägare kan vidta för att minska klimatskador. Forskningen är ett resultat av det 4-åriga forskningsprojektet ”Minskade klimatrisker i framtidens bebyggelse och boende”.

  Projektet består av fem delstudier, där man bland annat har kartlagt omfattningen av skyfallsskador i Sverige och vad kommuner och enskilda fastighetsägare kan göra för att minska skadorna och anpassa samhället till ett förändrat klimat. Klimatförändringar är en samhällsutmaning som behöver hanteras på såväl internationell som nationell nivå men samtidigt har klimatanpassning en tydlig kommunal koppling.

 • 2019-03-20

  Bok om inre motivation som främjar träning och idrott

  Motivation är en grundläggande drivkraft i livet i alla dess former. Hur påverkar olika typer av motivation våra tankar, känslor och beteenden inom träning, hälsa och idrott? Den första boken i ämnet på svenska finns nu utgiven.

  Boken som är en antologi, utgår från självbestämmandeteorin, Self-Deter¬mi¬¬nation Theory, SDT, vilken är den motivationsteori som är ledande i forskningen idag. Genom att förstå de grundläggande mönstren och principerna bakom människors motivation kan vi också bättre förstå deras bete¬enden. Insikt i motivation ger kunskap, och kunskap ger i sin tur ökad kontroll och större möjlighet att förutsäga framtida beteende och skapa förutsättningar för förändring och utveckling. Detta är centralt i arbetet för de flesta som jobbar praktiskt med människor inom träning, hälsa och idrott.

 • 2019-03-20

  Undervisning och lärande om proteinsyntesen - inte helt enkelt

  Proteinsyntesen har en central roll för att förstå livets mekanismer och är en hörnsten inom de molekylära livsvetenskaperna som biologi- och kemivetenskaper. Området har som alla ämnesspecifika områden ett gemensamt språk, men mycket lite forskning finns om undervisning och lärande om proteinsyntesen. Tills nu, när Sara Wahlberg, adjunkt i kemi, skrivit en licentiatavhandling i ämnet.

  Proteiner är livsnödvändiga. Inga proteiner - inget liv. Denna koppling kan vid första anblicken verka enkel men är allt annat än det. Varje sekund bildas tusentals proteiner i varje cell i vad som kallas för proteinsyntesen. Från informationen som finns lagrad i organismens DNA byggs de specifika protein som behövs för olika uppgifter i cellerna som transport, struktur eller som hormon.

 • 2019-03-19

  Inkluderande pedagogik och digitalisering på Includekonferensen

  Den 14-16 maj arrangeras Includekonferensen vid Karlstads universitet med temat Inkluderande pedagogik och digitalisering. Föreläsningar, seminarier och workshops om att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning.

  Den inledande föreläsningen hålls av Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som pratar om vägar till breddat deltagande.

  - I sitt föredrag berör han några av de utmaningar arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande står inför, hur situationen ser ut just nu och vad som kan vara nödvändiga insatser för att svara upp mot kraven på ett breddat deltagande, säger projektledaren Annelie Berglind.

 • 2019-03-15

  Nätverksträff och kurs i samproduktion av kunskap: Om digitalisering, värde och verksamhetsprocesser

  Nätverksträff, gästföreläsning, del av kurs – och på köpet samproduktion av kunskap. När processorientering i praktiken stod på dagordningen var intresset stort med ett 50-tal deltagare från olika företag, organisationer och studenter inom IT vid Handelshögskolan.

  Hela förmiddagen den 8 mars ägnade studenter och yrkesverksamma åt processorientering, digitalisering och hur man bäst skapar värde. Tillfället var både en nätverksträff för processorientering i praktiken (PoP), Svenska förbundet för kvalitet (SFK) - region Värmland, Dalsland, Örebro och en del i kursen Verksamhetsutveckling med process- och flerpartsperspektiv för studenter på programmen IT-design samt IT, projektledning och affärssystem. Syftet? Att nå kunskap och inspiration naturligtvis, men även att producera kunskap tillsammans.

@KAU

Slutrapport ger en förbättrad kunskapsbild för att minska klimatskador i bebyggelse: https://t.co/B7aUJ6L6bZ #forskning