Nyheter

 • 2017-10-17

  Stort intresse för socionomprogrammet

  Söksiffrorna inför vårterminen 2018 visar att det finns ett stort intresse för socionomprogrammet vid Karlstads universitet. Av socionomprogrammets 1741 sökande är 274 förstahandssökande, en ökning med 2,2 procent jämfört med våren 2017.

  - Vi är glada och stolta över att det finns ett fortsatt stort intresse för att utbilda sig till socionom vid Karlstads universitet, säger Hans Ovall, programledare för socionomprogrammet.

  Andra populära utbildningar är kompletterande pedagogisk utbildning och kandidatprogrammet i internationella affärer med 300 respektive 88 förstahandssökande. Även sjuksköterskeprogrammet är fortsatt populärt med 237 förstahandssökande.

 • 2017-10-17

  Studier i Japan

  Högskoleingenjörsstudenten Erik Storbacka fick möjlighet att tillbringa en tid på Tokyo Institute of Technology i Japan. En tid som gav honom många värdefulla erfarenheter och upplevelser.

  - Jag började läsa på Karlstads universitet 2013, tekniskt basår, säger Erik Storbacka.
  Året efter började jag läsa på högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design och tog examen i år 2017. Nu läser jag en master i teknisk design på Chalmers i Göteborg.

 • 2017-10-17

  Dags för årets Handelshögskolans dag

  Den 16 november är det dags för Handelshögskolans dag och i år är rubriken Att påverka sin omvärld med kunskap. Inbjuden gästtalare är Staffan Landin, som tidigare arbetat på FN. Han samarbetade nära Hans Rosling och är idag föreläsare om världens utveckling, med hjälp av den teknik som Gapminder utvecklat.

  Handelshögskolans dag tar varje år upp ett tema, som har sin grund i Handelshögskolans vision och mål. I år är det särskilt fokus på att kunskap påverkar både individ och samhälle.

  - Idag känns det som att det är viktigare än någonsin med kunskap och fakta. Alla som arbetar med att förmedla kunskap, forska fram ny kunskap och som på olika sätt bidrar till kritisk reflektion hos individen och debatt i samhället, har ett särskilt ansvar att se både att vi påverkar och hur vi kan bidra, säger Olle Sonesson vid Handelshögskolan, som ansvarar för Handelshögskolans dag.

 • 2017-10-13

  Aktuell skolforskning ska komma snabbare ut i verksamheten

  I en ny nationell försöksverksamhet arbetar Karlstads universitets forskare i nära samverkan med lärare, skolhuvudmän och skolverksamhet. Syftet är att bygga upp hållbara strukturer för samarbete mellan universitet och skolor och att bedriva forskning som kommer till användning ute i verksamheten.

  Regeringen har gett fyra universitet, däribland Karlstads universitet, i uppdrag att planera och genomföra en försöksverksamhet med praktiknära forskning, kallad Utbildning–Lärande–Forskning (ULF). Uppdragets mål är att pröva och utveckla modeller för att ta fram en långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet och forskningsområdet.

  Aktuella frågor
  Praktiknära forskning tar sin utgångspunkt i skolans egna behov av ny kunskap och bidrar till att utveckla undervisningen och öka elevers och förskolans måluppfyllelse.

 • 2017-10-11

  Akademin för smart specialisering sprids internationellt

  Karlstads universitet ingår som rådgivande partner i det EU- finansierade projektet Inside Out EU. Projektet handlar om att förbättra hur EU-finansiering på en regional nivå bäst kan användas för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft och internationalisering.

  Projektet Inside Out EU startade 1 januari 2017 och kommer att hålla på fram till 2021. Partners från sju olika länder ingår: Sverige, Spanien, Nederländerna, Norge, Ungern, Italien och Nordirland. Navarra, region i norra Spanien leder projektet och Karlstads universitet och Länsstyrelsen Värmland är involverade som partners.

 • 2017-10-11

  Vipp Forskarskola besökte BillerudKorsnäs

  Under Vipp forskarskolas höstmöte fick deltagarna bland annat en presentation av och rundvandring på BillerudKorsnäs stora satsning Next Generation i Grums. Flera doktorandprojekt redovisades och även ett besök på Stora Ensos sågverk i Grums hanns med under höstmötets två dagar.

  Vipp forskarskola samlar forskare och företagsrepresentanter för samarbete inom fiberbaserade processer och produkter. Många projekt fokuserar på omvandling från konsumtion av icke förnybara resurser till en bioekonomi baserad på förnybara resurser och på utvecklingen av skogsindustrin för ett hållbart samhälle.

@KAU

Hur fungerar Facebook som helpdesk för professionella lärare? Rose-dagen med forskningsnytt idag på@KAU #kaurose #lärare #undervisning