Nyheter

 • 2019-06-17

  Flerspråkiga elevers läsförståelse kan utvecklas med lässtrategier

  Att vara medveten om sin läsförståelse och hur den kan utvecklas är av vikt för alla elever men kan vara särskilt viktigt för flerspråkiga elever. Arbete med lässtrategier kan vara ett led i att utveckla en sådan medvetenhet, visar en avhandling i svenska som andraspråk av Anna Lindholm, Karlstads universitet, som disputerat vid Göteborgs universitet.

  Flerspråkiga elevers läsförståelse har uppmärksammats i ett flertal rapporter den senaste tiden. Elever som har ett annat modersmål än svenska har lägre resultat än infödda svenska elever på läsförståelsetest i internationella undersökningar som exempelvis PISA och PIRLS. Det gäller både för elever som är födda utomlands och för elever som är födda i Sverige. Skillnaderna mellan dessa elevers och infödda svenska elevers resultat är mycket stora, vilket gör detta till en angelägen fråga.

 • 2019-06-12

  Universitetsstyrelsen: Stabil ekonomi under knepigt budgetår

  Det parlamentariska läget i riksdagen, sedan valet 2018, påverkar Karlstads universitets ekonomiska redovisning. Lärosätets utfall till och med april månad 2019 är ett överskott på 20,1 miljoner kronor. Universitetets prognos för helåret är ett överskott på 3,3 miljoner kronor, vilket är nästan 16 miljoner högre än budgeterat. Det visar den ekonomiska rapporten för årets fyra första månader, som idag presenterades för universitetsstyrelsen.

  Anledningen till det högre beräknade utfallet är ökade anslag i vårändringsbudgeten och högre externa intäkter gentemot budget. Det finns dock osäkerheter i prognosen om
  rekryteringar kan genomföras enligt plan vilket påverkar både personalkostnaderna och upparbetning av forskningsbidrag.

  - 2019 är ett lite knepigt år när det gäller att räkna, inte minst på intäktssidan, men sammantaget har universitetet en fortsatt stabil ekonomisk situation, säger Johan Sterte, rektor för Karlstads universitet.

 • 2019-06-12

  Risk-och miljöstudier, CPS och CCS byter fakultet

  Risk-och miljöstudier, Centrum för personsäkerhet och Centrum för klimat och säkerhet flyttar till Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid årsskiftet. Det beslutade rektor igår, måndag 10 juni.

  Bakgrunden är en allt tydligare samhällsvetenskaplig inriktning av verksamheten. Även programmen kandidat i Miljö och säkerhet samt master i Riskhantering i samhället byter fakultetstillhörighet.

  - Det finns ett samlat önskemål om en flytt hos de verksamheter som berörs. Bakgrunden är att de har ett övervägande samhällsvetenskapligt innehåll, vilket också bedöms öka i framtiden, säger Johan Sterte, rektor.

 • 2019-06-11

  Hedersdoktorn Sven-David Sandström har avlidit

  Kompositören Sven-David Sandström utsågs till hedersdoktor vid Karlstads universitet 2015 och har tidigare undervisat i komposition vid Musikhögskolan Ingesund. Som lärare vid musikhögskolan skapade han en oerhört kreativ miljö och många av hans dåvarande studenter är numera etablerade tonsättare. Sven-David Sandström var en av vår samtids världsledande kompositörer.

  - Det var med stor sorg och saknad vi tog emot beskedet om Sven-David Sandströms bortgång. Våra tankar går till familjen, säger Patrik Larsson, dekan vid Karlstads universitet.

  Karlstads universitet och Musikhögskolan Ingesund flaggar på halv stång tisdagen den 11 juni med anledning av Sven-David Sandströms bortgång.

  Intervju med Sven-David Sandström som gjordes i samband med att han utsågs till hedersdoktor.

 • 2019-06-11

  Kvalitetsrapport för biologi, kemi och miljövetenskap

  Nu är slutrapporten från Treklöverns kvalitetsutvärdering av utbildningar mot examina inom ämnena biologi, kemi och miljövetenskap klar. Rapporten lyfter både fram goda exempel och sådant som behöver åtgärdas. Bedömargruppen skriver att lärarlagen vid Karlstads universitet visar engagemang för sina studenter och utbildningar liksom ett intresse för kvalitetsfrågor.

  Under året har program med högskole-, kandidat-, magister- och masterexamen granskats av en bedömargrupp med lärare, studenter och externa representanter. Bedömargruppen har läst utbildningarnas självvärderingar, granskat självständiga arbeten, uppsatser, och gjort besök på plats eller via Zoom. Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet har gemensamt utvecklat systemet för att granska kvaliteten i utbildningarna.

 • 2019-06-03

  Grundlärarutbildningen 4–6 bedöms hålla hög kvalitet enligt UKÄ

  Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat grundlärarutbildningen 4–6 på Karlstads universitet. Några rubriker i utredningen är utformning, genomförande och resultat, vetenskaps- och kunskapsteori, personal, färdighet och förmåga samt uppföljning, åtgärder och återkoppling. Sammanfattningsvis bedömer UKÄ att utbildningen håller hög kvalité.

  Jessica Eriksson, dekan vid lärarutbildningen – vad tycker du är de viktigaste signalerna i UKÄ:s utvärdering?
  - Det är att vi är på rätt väg i vårt kvalitetsutvecklande arbete. Det är verkligen roligt att vårt grundlärarprogram 4–6 har fått ett sådant gott omdöme. Många kompetenta lärare och forskare arbetar i programmet och gör ett jättebra jobb. Samtidigt är det viktigt att påtala att vi trots det goda omdömet inte lutar oss tillbaka, utan att vi ständigt strävar efter att vidareutveckla och förbättra programmet.