Nyheter

 • 2021-06-22

  Frågor om våld och utsatthet viktigt verktyg för skolsköterskor

  Sverige var det första landet i världen som förbjöd uppfostringsvåld. Ändå utsätts barn fortfarande för olika former av misshandel inom familjen.

  Barnmisshandel är ett globalt folkhälsoproblem med omfattande konsekvenser för samhället, familjer och barn. Det påverkar den fysiska och psykiska hälsan negativt och kan även leda till skador och för tidig död.

  FN:s konvention om barnets rättigheter, som blev svensk lag år 2020, betonar barns rätt till skydd mot våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande av närstående. Därför är det viktigt att tidigt upptäcka våld mot barn för att de ska kunna få det stöd som behövs.

 • 2021-06-22

  Varför behövs historiker i samhället?

  Forskare och lärare, men också expert, utredare, samhällskritiker och opinionsbildare. Historikerns roller i samhället har förändrats med tiden. Men hur? Och vilken funktion har historikern idag?

  Förr uppfattades historiker som obestridda auktoriteter på det förflutna. Men det har förändrats i takt med samhällsutvecklingen. Samhället har sett förändringar så som demokratisering, globalisering och digitalisering. Och när samhället förändras så förändras medborgarnas frågor och därmed också förväntningarna på historiker. I antologin Historikern i samhället – roller och förändringsmönster, tar bokens medförfattare tillsammans ett helhetsgrepp kring historikerns olika roller och funktioner, vilket inte har gjorts tidigare. 

 • 2021-06-21

  Forskning med betydelse för framtidens läkemedel

  Genom ett anslag på cirka 10 miljoner kronor från KK-stiftelsen, kan forskare vid Karlstads universitet starta ett nytt forskningsprojekt för att studera hur modern digitaliseringsteknik kan bidra till kvalitetssäkring och utveckling av läkemedel. Den accelererade framtagningen av vaccin mot covid-19 har gjort att kraven på snabbare utveckling av andra läkemedel också ökat. Den här forskningen kommer ha betydelse för en snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling av läkemedel.

  Forskargruppen på Karlstads universitet ska studera hur modern digitaliseringsteknik kan bidra vid kvalitetssäkring och utveckling av oligonukleotider, som är bioinspirerade molekyler som ingår i nästa generations läkemedel. Baserat på spetskunskaper i separationsvetenskap, biosensorteknologi och maskininlärning ska projektet undersöka hur modern digitaliseringsteknik kan påskynda utvecklingen av nya metoder för kvalitetskontroll.

 • 2021-06-21

  Hallå där Magnus Lindh och Malin Stegman McCallion...

  ... Magnus Lindh, du är styrelseledamot i Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES), och universitetsadjunkt inom statsvetenskap, och Malin Stegmann McCallion, du är docent inom statsvetenskap, vid Karlstads universitet. Nätverket SNES har 15-16 juni, genomfört sin vårkonferens med Karlstads universitet som värd. Vad har varit i fokus under konferensen?

  - Varje vår anordnar nätverket en konferens för forskare inom statsvetenskap med ett EU-intresse. Temat för årets konferens handlade föga överraskande om hur den pågående pandemin har påverkat EU som krishanterare, ur ett brett perspektiv, berättar Magnus Lindh.

 • 2021-06-21

  Undervisningsbegreppet förskolifieras av förskolans olika aktörer

  Förskolläraren har ett viktigt uppdrag i att främja och utmana våra yngre barns lärande och utveckling som första steget i det livslånga lärandet. Men det finns fler aktörer som bidrar till att undervisningsuppdraget formas och genomförs. Inte minst barnen själva som deltar och visar initiativ med sitt kroppsspråk. Detta visar en ny avhandling som just lagts fram vid Karlstads universitet.

  Ebba Hildéns avhandling ”Uppdrag undervisning: Bland ärtpåsar och lagtexter i förskolan”

 • 2021-06-18

  Varmare ägg påverkar ämnesomsättningen och kroppsformen på fiskar

  Effekten av framtida globala temperaturökningar är dåligt kända. Laxartade fiskar i Sverige lägger sina ägg i gruset på hösten, där de ligger fram till våren när ynglen kläcks. Forskare från bland annat Karlstads universitet har studerat klimatförändringens potentiella effekt på laxartade fiskar.

  Laxfiskar, som till exempel harr, lax och öring, är aktiva under vintern. Låga vattentemperaturer gör emellertid att deras simförmåga reduceras, vilket leder till att bland annat födosöksbeteendet, strategier för att undvika predatorer, aggressivitet, samt förflyttningsmönster förändras. Forskare från bland annat Karlstads universitet har studerat klimatförändringens potentiella effekt på laxartade fiskar.

@KAU

Forskning med betydelse för framtidens läkemedel https://t.co/6H8hMWWJxg