Nyheter

 • 2018-01-16

  Kan hjärngympa förbättra minnet och öka mängden dopamin hos Parkinsonpatienter?

  Parkinsons sjukdom drabbar årligen drygt 2000 personer i Sverige. De flesta är över 55 år. Vanliga symptom är långsamma rörelser, stelhet och skakningar men även kognitiva förmågor drabbas. De motoriska symptomen kan idag behandlas framgångsrikt med hjälp av läkemedel, men behandling mot kognitiva svårigheter saknas fortfarande. Det vill forskare vid Karlstads universitet och Umeå universitet ändra på i ett nytt forskningsprojekt.

  Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom. De första symptomen uppträder vanligen efter 55 års ålder och är något vanligare hos män. Orsakerna är ännu inte helt klarlagda, men förmodligen samverkar flera faktorer. Sjukdomen kan vara ärftlig i vissa sällsynta former.

 • 2018-01-12

  Barn som själva tar sig till skolan är mer nöjda och presterar bättre

  Skolresan handlar inte bara om att ta sig från hemmet till skolan. En ny doktorsavhandling från Karlstads universitet visar hur valet av transportsätt och aktiviteter under resan påverkar barns välmående och prestation i skolan.

  Jessica Westman, doktor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har i sin avhandling studerat hur olika faktorer som färdsätt och aktiviteter påverkar barns välmående och prestation i skolan och varför föräldrar istället väljer att skjutsa sina barn.

 • 2018-01-11

  4,6 miljoner till forskning om tjänstefiering

  Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har beviljats 4,6 miljoner kronor från KK-stiftelsen för forskning om tjänstefiering hos tillverkande företag. I projektet ska forskarna utveckla en referensmodell för att skapa en bättre förståelse för hur tjänstefiering går till i praktiken.

  Globalisering och ökad konkurrens har gjort att många tillverkande företag ökat sina tjänsteerbjudanden, inte minst när det gäller avancerade tjänster. Begreppet tjänstefiering används för att beskriva denna process, det vill säga när tillverkande företag ändrar fokus och börjar erbjuda tjänster kopplade till sina produkter och på så sätt skapar nya värden för sina kunder. För företag med en traditionell produktlogik innebär det en rad utmaningar och för att lyckas krävs ett nytt synsätt som genomsyrar hela organisationen.

 • 2018-01-11

  Ny professor i samhällsvetenskapernas didaktik

  Under hösten har Gabriel Bladh anställts vid Karlstads universitet som professor i samhällsvetenskapernas didaktik. Professuren är den andra i sitt slag i Sverige. 

  Gabriel Bladh kom till Karlstads universitet i slutet av 80-talet. Han studerade geografi och kulturgeografi och arbetade efter sin examen som lärare inom lärarutbildningen under 90-talet. Han undervisade bland annat i fältpedagogik – en undervisningsform som handlar om att använda utemiljö i undervisning och forskning.

 • 2018-01-10

  Paracetamol under graviditeten kan leda till försämrad språkutveckling hos barn/Acetaminophen Use During Pregnancy Associated With Elevated Rate of Language Delay in Girls

  En ny studie inom SELMA-projektet visar att användning av paracetamol under graviditet är kopplad till försämrad språkutveckling hos förskolebarn.

  Paracetamol är febernedsättande och smärtstillande och finns bland annat i Alvedon och Panodil men också i ett stort antal andra läkemedel. Kartläggningar från olika delar av världen visar att förbrukningen av paracetamol har ökat dramatiskt under senare decennier och att mer än hälften av alla kvinnor använder preparat som innehåller paracetamol under graviditeten. Skäl till den höga konsumtionen är att medicinen anses säker i rekommenderade doser och att den kan köpas utan recept och därför är mycket lättillgänglig.

 • 2018-01-09

  Att twittra som man pratar

  Hur skiljer sig talspråk och skriftspråk åt i de sociala mediernas tidsålder? En del säger att de twittrar som de pratar – men vad betyder det? Det utreds i en aktuell avhandling om språkbruk och språknormer på Twitter från Karlstads universitet.

  Peter Wikström har disputerat i engelska med språkvetenskaplig inriktning vid Karlstads universitet, på avhandlingen "I tweet like I talk: Aspects of speech and writing on Twitter". Han har tittat närmare på talspråklighet i en digitalt skriftbaserad miljö. Avhandlingen fokuserar på Twitter som en fallstudie för att belysa våra normer och sätt att uttrycka oss när det gäller talspråk och skriftspråk.

@KAU

Kan hjärngympa förbättra minnet och öka mängden dopamin hos Parkinsonpatienter?
https://t.co/5gGaFBknl1