Nyheter

 • 2023-11-27

  Nytt forskningsprojekt: Förskolans demokratiuppdrag

  I skollagen står det att förskolan ska ”…förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Men hur ska det uppdraget tolkas? Och hur ska det utövas? Det studeras närmare i forskningsprojektet Förskolans demokratiuppdrag, som genomförs inom ramen för ULF*.

  – Vi forskare ska tillsammans med förskollärare och barnskötare belysa, diskutera och pröva innebörder och betydelser av förskolans demokratiuppdrag, säger forskningsledare Magdalena Raivio, lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskolan. Förskolans intressen och behov har styrt syftet som är att bidra till ökad kunskap om hur förskolans demokratiuppdrag kan tolkas och utövas.

 • 2023-11-23

  Cirkulärt projekt visar att framtidens varor och tjänster är smarta och attraktiva

  Julen står för dörren, önskelistor frodas och tillfällen då det är enkelt att svepas med i köphetsen är oändliga. Då kan det kan vara svårt att värja sig mot handelns reklamattack i form av exempelvis Black Friday. Men som en motpol i en galleria i Karlstad har ett hållbart alternativt gjort entré – och succé – och Karlstads universitet genomför forskning.

  Emma Sundh är projektledare för Rundgång – en galleria som främjar cirkulär ekonomi och är allt annat än en vanlig loppis.

 • 2023-11-16

  Klimatförändringar: Radikala åtgärder krävs för att minimera sociala och ekologiska skador

  - Vi konstaterar att samhällsrisk uppstår när livsuppehållande system hotas, säger Mikael Granberg. Systemkollapser och konflikter om resurser är en global utmaning och vi måste agera nu.

  Klimatförändringar har redan börjat påverka livsuppehållande ekologiska system världen över och dess konsekvenser är särskilt kännbara på platser och för individer med begränsade resurser. Teknologisk utveckling bidrar också till ökad sårbarhet då vi blir alltmer beroende av kritisk teknologisk infrastruktur.

 • 2023-11-14

  Kartläggning av det nordiska matsvinnet

  Forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har fått i uppdrag att identifiera initiativ och åtgärder som lett till att mindre mängd mat slängs i restaurang- och skolkök, inom handeln och i de nordiska hushållen. Resultatet ska presenteras i en rapport till det Nordiska Ministerrådet.

  – Uppmärksamheten kring matsvinnets stora miljöpåverkan har medfört att det bubblar av initiativ för att minska svinnet, säger projektledare Fredrik Wikström, professor i miljö och energisystem. Många restauranger och skolkök har framgångsrikt minskat matsvinnet genom olika åtgärder och handeln arbetar målmedvetet för att minska sitt svinn. 

 • 2023-11-08

  4,4 miljoner till skolforskning i Värmland

  Forskningsprojektet Att skapa vi:et i hembygden: Närsamhällets kulturarv i SO-undervisningen på lågstadiet har beviljats 4,4 miljoner kronor av Skolforskningsinstitutet. Martin Stolare, professor i historia vid Karlstads universitet, leder det praktiknära forskningsprojektet där forskare och lärare vid lågstadieskolor i Värmland tillsammans ska utforska hur man kan använda kulturarv och besök vid historiska platser för att utveckla SO-undervisningen i lågstadiet.

  Martin Stolare ska tillsammans med forskare från Linköpings universitet och Malmö universitet samt lärare vid värmländska lågstadieskolor utveckla lektionsupplägg och övningar där eleverna får besöka historiska platser och kulturarv med koppling till närsamhället och hemorten. Dessa historiska platser och kulturarv kommer sedan att användas i undervisningen med målet att utveckla en didaktisk modell som kan användas systematiskt och bli en del av SO-undervisningen på lågstadiet.

 • 2023-11-08

  Ny professor - en pionjär inom oral hälsoforskning

  I en värld där oral hälsa och allmänt välmående är tätt sammanlänkade, har professor Ulrika Lindmark ägnat över 25 år av sitt liv åt att fördjupa sig i och förstå de komplexa sambanden mellan munnens hälsa och det övergripande välbefinnandet. Som en framstående forskare och professor inom tandhygienistprogrammet har hon dedikerat sin karriär till att utforska och främja oral hälsa genom akademisk forskning och utbildning.

  Ulrika Lindmark inledde sin yrkesresa inom tandvården som tandsköterska på 1980-talet och fortsatte sedan med att vidareutbilda sig till tandhygienist 1991. Hennes tidiga intresse för tandvården ledde henne till en passion för att främja till god oral hälsa hos människor i alla åldrar. Med åren tog hennes engagemang inom hälsofrämjande arbete en framträdande roll.