Student

Nyheter

 • 2018-01-15

  Universitetet flaggar på halv stång

  Universitetet flaggar idag på halv stång. Bo Hidén, tidigare universitetsråd vid Karlstads universitet, har gått bort efter en tids sjukdom. Våra tankar går till Bo Hidéns familj och närmaste.

  Bo Hidén började sin bana som student vid dåvarande universitetsfilialen i Karlstad 1967 och gick i pension 2006.

  Karlstads universitet kommer under måndagen att flagga på halv stång. En minnesbok finns vid Välkomstcenter i huvudentrén.

 • 2018-01-12

  Nya Ladok driftsätts i februari

  Vecka 9 kommer universitetet att få ett nytt Ladok. Systemförändringen kommer innebära en del nyheter för dig som användare. Det kommer även att påverka anonymiseringen av tentor under en tid.

  Införandet av nya Ladok har pågått sedan 2013 och i februari driftsätts projektet. Du som student och användare av systemet kommer till exempel märka skillnad i utseende och funktioner.

 • 2018-01-10

  Paracetamol under graviditeten kan leda till försämrad språkutveckling hos barn/Acetaminophen Use During Pregnancy Associated With Elevated Rate of Language Delay in Girls

  En ny studie inom SELMA-projektet visar att användning av paracetamol under graviditet är kopplad till försämrad språkutveckling hos förskolebarn.

  Paracetamol är febernedsättande och smärtstillande och finns bland annat i Alvedon och Panodil men också i ett stort antal andra läkemedel. Kartläggningar från olika delar av världen visar att förbrukningen av paracetamol har ökat dramatiskt under senare decennier och att mer än hälften av alla kvinnor använder preparat som innehåller paracetamol under graviditeten. Skäl till den höga konsumtionen är att medicinen anses säker i rekommenderade doser och att den kan köpas utan recept och därför är mycket lättillgänglig.

 • 2017-12-20

  Stipendier till historiestudenter

  Karlstads universitets historiestudenter Viktor Carlsson och Susanna Hasselrot tilldelas Karlstads kommuns stads- och kommunhistoriska uppsatspris 2017.

  Susanna Hasselrot tilldelas årets pris på B-nivå för sin uppsats i historia vid Karlstads universitet, ”Rösträttsreformen 1919: En social revolution för kommunen?”.
  Juryns motivering lyder: ”Med fokus på sociala frågor undersöker Susanna Hasselrot kommunalpolitiken i Karlstads landskommun under perioden 1909 till 1929. Genom att granska den sociala ärendemängden på kommunalstämman och i kommunalfullmäktige, ger hon intressant kunskap om det demokratiska genombrottets betydelse för socialpolitiken på lokal nivå.”

 • 2017-12-15

  Svensk-fika är en tradition jag tar med mig hem/Swedish fika is something I’ll remember

  Förra torsdagen avtackades cirka 70 internationella studenter som läst vid Karlstads universitet under höstterminen. De avtackades med en festlig ceremoni och diplomutdelning. Sandra Fuchs och Ilka Schrader lämnar Sverige med många nya erfarenheter i bagaget.

  Varje termin avtackas de utländska studenterna som studerat vid Karlstads universitet. Höstens ceremoni innehöll tal, lyckönskningar, diplomutdelning av prorektor Thomas Blom och stämningsfull musik av studenter från Musikhögskolan Ingesund. Ceremonin efterföljdes av mingel och underhållning.

  Nöjda studenter
  Sandra Fuchs, inresande student från Österrike är mycket nöjd med hennes val av lärosäte.

 • 2017-12-14

  Tydligare åtgärdsprogram vid trakasserier

  I ett rektorsbeslut 13 december reviderades åtgärdsprogram, riktlinjer och rutiner vid diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
  - Nu ligger vi i fas med den skärpta diskrimineringslagen som är tydlig med att vi ska bete oss respektfullt mot varandra, säger Anki Nordmarker, HR-specialist med fokus på jämställdhet och lika villkor.

  Det reviderade åtgärdsprogrammet innebär ett utökat ansvar för universitet, som utbildningsanordnare och arbetsgivare, att förebygga trakasserier och främja ett gott studie- och arbetsklimat.
  - Vi behöver integrera de här frågorna i vårt arbete ännu mer framöver. Det kan vara vid introduktioner, chefsutbildningar och i det vardagliga samtalet runt om på universitetet, säger Anki Nordmarker. MeToo-rörelsen hjälper oss också framåt i detta arbete.