Viktiga Bud

 • Uppdatering av kau.se/student

Nyheter

 • 2021-06-09

  Miljö och säkerhet erbjöd lyckad digital praktik

  Flera program erbjuder praktik under utbildningen. För studenterna kan det innebära en brygga ut i yrkeslivet. I år satte pandemin stopp för många av våra studenter men programmet Miljö och säkerhet, kunde erbjuda studenterna att genomföra en digital praktik på Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR.

  Tanken är att studenterna ska utveckla kunskaper som ger förutsättningar att analysera miljöproblem och risker och att utforma planer och åtgärder för att hantera problem och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Praktiken är viktig för studenterna då de fortsätter sitt lärande utifrån verklighetens villkor och får chansen att utnyttja sina ämneskunskaper.

 • 2021-06-07

  Festlig digital examenshögtid för sjuksköterskeprogrammet

  I fredags höll sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet sin avslutningsceremoni digitalt från Aula Magna. En dag fylld av glädje och förväntan inför det kommande yrkeslivet, men även vemodiga avsked från studiekamrater och lärare.

  Det var en högtidlig och festlig stämning även om det var digitalt för de 68 nyutexaminerade sjuksköterskorna. För den musikaliska inramningen under sjuksköterskornas program stod Felicia Eklöf, Kristian Wolski och Mattias Pérez från Musikhögskolan Ingesund.

 • 2021-06-07

  Treklövern har gjort platsbesök för kluster 20

  Utvärderingen av kluster 20 inom Treklövern går vidare. De utbildningar som ingår är pedagogik, pedagogiskt arbete, specialpedagogik, speciallärarexamen, specialpedagogexamen, bildpedagogik, bild och musikpedagogik. Torsdag 3 juni var det dags för platsbesök hos Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet, som skedde digitalt.

  Under våren har respektive lärosäte arbetat vidare med sina självvärderingar, som tillsammans med självständiga studentarbeten är grunden för granskningsarbetet. Karlstads universitet har tittat närmare på pedagogiskt arbete, speciallärarexamen och specialpedagogik. Detta har nu kompletterats med intervjuer med lärare och studenter vid platsbesöket via Zoom. 

 • 2021-06-02

  Innovation- och designingenjörernas examensutställning

  Nu i slutet av terminen har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design sin årliga utställning av examensarbeten. I år är, på grund av den pågående pandemin, utställningen digital istället för på plats på Karlstads universitet.

  - Det är mycket roligt att följa studenternas designprocesser som leder fram till många bra lösningar och produkter, säger Johan Strandberg, programledare. De som ser presentationerna av examensarbetena kommer säkert att bli överraskade av spridningen över olika områden. Studenterna har tagit sig an projekt med en designmetodik som innebär en bred och djup research, öppna problemformuleringar som i sin tur ger många idéer och koncept, där de sedan väljer vidare utveckling med ingenjörsmässiga bedömningar och beräkningar.  

 • 2021-06-01

  Stegvis återgång till campusundervisning i höst

  Den 1 juni upphör råden om distansundervisning för universitet och högskolor. Det innebär att mer av undervisningen och tentamina stegvis kan ske på plats, med de restriktioner för att minska trängsel och risk för smittspridning som fortfarande finns. För Karlstads universitet betyder det att nuvarande rektorsbeslut fortsätter att gälla och att studenter välkomnas tillbaka till campus stegvis från höstterminens star

  I slutet av förra veckan träffade ledningarna för landets lärosäten ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. Ministern konstaterade att beslutet att råden om distansundervisning upphör är efterlängtat, men betonade samtidigt att en återgång till ökad campusundervisning måste ske på ett ansvarsfullt sätt.

 • 2021-05-28

  Ny utbildning inom additiv tillverkning ska möta industrins stora behov

  KK-stiftelsen beviljar två miljoner kronor till Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Örebro universitet för att starta utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material.

  - Svensk industri ser att en av de största utmaningarna för att kunna industrialisera additiv tillverkning i metall är brist på utbildning, säger Pavel Krakhmalev, professor i materialvetenskap vid Karlstads universitet.

  - Efterfrågan på kompetenta medarbetare inom området är så stor att flera svenska företag har behövt rekrytera utanför Sverige, säger Lars-Erik Rännar, professor och projektledare på Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet.