Nyheter

 • 2020-10-12

  Hur kan elever lära bättre?

  Forskarskolan Käkk, Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum, vänder sig till lärarutbildare med ett ämnesdidaktiskt intresse. De ska genom praktiknära studier utveckla kunskap om hur ämnesinnehåll transformeras och omsätts i undervisningen.
  - I slutändan är målet att eleverna ska få en ännu bättre undervisning i skolan genom att utveckla kunskaper om undervisning i både lärarutbildning och klassrum, säger Jorryt van Bommel, docent i matematikens didaktik vid Karlstads universitet och koordinator för forskarskolan.

  Forskarskolan Käkk är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst. Forskarstudenterna, doktoranderna, har sin anställning på något av dessa lärosäten och är lärarutbildare inom olika ämnen.

  - Vi har alla ett starkt intresse för både ämnesdidaktisk och praktiknära forskning och jag hoppas att Käkk kan bidra till att denna forskning knyts närmare lärarutbildningen. Jag ser det som en styrka med en ämnesöverskridande forskarskola. Doktoranderna har olika erfarenheter med sig, vilket ger bra och utvecklande samtal, säger Jorryt van Bommel.

 • 2020-09-30

  Förskollärarutbildningen håller hög kvalitet

  Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger det samlade omdömet hög kvalitet för den utbildning som leder till förskollärarexamen vid Karlstads universitet. För drygt ett år sedan kritiserade UKÄ utbildningen och ett utvecklingsarbete inleddes. Det har gett resultat och förskollärarutbildningen får nu grönt ljus.

  Trots beröm för stora delar av förskollärarutbildningen vid Karlstads universitet beslutade UKÄ våren 2019 att ge utbildningen det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet. Anledningen var att det inte var fullt säkerställt att studenterna nådde alla examensmål samt kunskapsbrister i självständiga examensarbeten. Nu är bristerna åtgärdade och UKÄ ger förskollärarutbildningen det samlade omdömet hög kvalitet och rätt att utfärda förskollärarexamen.

 • 2020-09-17

  Nyfiken på förskola och skola?

  Vårterminen 2021 startar Karlstads universitet kursen Nyfiken på förskola och skola. Det är ett unikt tillfälle att läsa en fristående distanskurs som innehåller teoretiska studier inom pedagogiskt arbete och samtidigt ger en inblick i förskolans och skolans praktiska verksamhet.

  Kursen Nyfiken på förskola och skola är på 7,5 högskolepoäng och ges på halvfart under tio veckor. Den vänder sig till alla som är nyfikna på att arbeta inom förskola och skola eller redan arbetar inom skolans värld och vill prova på universitetsstudier inom pedagogiskt arbete, lärarens huvudområde.

  - Den här kursen ger en unik möjlighet att prova på både läraryrket och universitetsstudier inom pedagogiskt arbete, utan att vara antagen till ett program, säger Hanna Wirdegård, projektledare för Fler vägar in i läraryrket.

 • 2020-08-31

  Rektor välkomnar dig till Karlstads universitet

  Rektor Johan Sterte välkomnar dig till Karlstads universitet och berättar hur vi tillsammans kan göra en säker terminsstart.

  Jag vill hälsa alla studenter välkomna till ett nytt läsår vid Karlstads universitet! Höstens terminsstart blir dock inte som vanligt. Coronapandemin pågår fortfarande och därför har vi anpassat vår undervisning. Många får fortsätta studera hemifrån men nybörjare på programutbildningar, där grupper inte är för stora, kan vi erbjuda en start på campus och det känns bra.

 • 2020-06-08

  Skolledarens roll i praktiknära forskning

  För att forskning ska få fäste i en skolorganisation behövs en ledning som stödjer och stärker det nya. Anette Forssten Seiser, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, är som skolledarforskare engagerad i två forskningsprojekt inom ramen för ULF, en försöksverksamhet på uppdrag av regeringen kring praktiknära forskning.
  - Genom att koppla samman didaktisk forskning med forskning om skolutveckling och skolledarskap är vår ambition att bidra till en mer genomgripande och hållbar satsning.

  Skolor har krav på sig att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den didaktiska forskningen har en viktig roll i detta arbete, men då behöver ny kunskap få fäste i skolorganisationen.

 • 2020-05-27

  Observation och återkoppling – en resurs för skolutveckling

  ”Lärares observation av, och återkoppling till, varandra är en av de allra viktigaste men också mest outnyttjade resurserna för skolutveckling.” Det säger Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete och projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet LISA-PLOT.

  Forsknings- och utvecklingsprojektet LISA-PLOT, Linking Instruction and Student Achievement – Professional Learning Observations of Teaching, är ett samarbete mellan skolhuvudmännen i Värmlandsregionen och Karlstads universitet. Projektet syfte är att pröva modeller för samverkan och samtidigt stötta lärare i att utveckla sin undervisning. Fokus ligger på utveckling av skolans läsundervisning.