Nyheter

 • 2018-05-03

  Bra arbetsklimat i svenska klassrum

  Ordningsproblem i svensk skola är en återkommande debattfråga. Då och då höjs röster för införande av betyg eller skriftliga omdömen i ordning och uppförande. En ny stor klassrumsstudie från Karlstads universitet visar dock att arbetsklimatet i de flesta klassrum överlag är väldigt bra. Studien, som heter Linking Instruction and Student Achievement (LISA), är omfattande och genomförs både i Sverige och i Norge.

  Forskargruppen vid Karlstads universitet som genomför studien undersöker just nu vad det är som kännetecknar kvalitet i undervisning. Genom att filma lektioner, låta elever besvara enkäter om undervisningen och följa elevernas kunskapsutveckling över tid, vill forskarna bidra till en bättre förståelse av sambandet mellan lärares undervisning och elevers lärande.

 • 2018-03-26

  Karlstads universitet deltar i kraftsamling för att fler ska välja lärarutbildning

  Lärarbristen är akut. Enligt Skolverkets senaste prognos behöver Sverige examinera 15 100 lärare varje år fram till 2031 - nästan dubbelt så många som examineras idag. Nu går 14 lärosäten samman i satsningen ”jag är lärare” för att öka antalet sökande till lärarutbildningen och förändra synen på yrket.

  Satsningen är den första gemensamma rekryteringskampanjen till lärarutbildningen där fjorton universitet och högskolor från olika delar av landet deltar.

  - De positiva sidorna av läraryrket måste synliggöras och uppmärksammas, och det visar den här nationella kampanjen som jag hoppas kommer att följas av fler initiativ, säger Jessica Eriksson, dekan för Lärarutbildningnämnden vid Karlstads universitet. Möjligheten att bidra till barns och ungdomars lärande och att få dem att växa i kunskap och självförtroende är något som vi ska värna om.

 • 2018-03-20

  Skolforskning på schemat vid fortbildningsdag

  I 20 år har ämnet spanska bjudit in till en fortbildningsdag för främst lärarstudenter och yrkesverksamma lärare i spanska. Den 10 mars var det dags igen. Syftet är att erbjuda fortbildning till lokala och nationella kollegor på fältet, samtidigt som lärarstudenterna erbjuds ett tillfälle att knyta kontakter med blivande kollegor och alumner.

  Denna gång prioriterades skolforskningen i spanska som främmande språk. Fil.dr. Idalith León Axelsson, som har doktorerat vid universitetet i Madrid och sedan flera år undervisar i spanska på Hammarlundens skola, berättade om sin avhandling på högstadieelevers muntliga interaktion i spanska. Fil. lic. Kent Fredholm, doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och lingvistik vid Uppsala universitet, höll ett föredrag om sin studie i elevers översättningsstrategier från svenska till spanska, med särskild fokus på användandet av Google translate.

 • 2018-03-14

  Ny lärarutbildning på Karlstads universitet

  I höst startar Grundlärarprogrammet: Verksamhetsintegrerat program 4-6, som är en ny utbildning på Karlstads universitet. Studenterna på programmet kommer att studera på 75 procent och arbeta på 50 procent, samtidigt som de får lön under studietiden.

  Den nya utbildningen vänder sig till dem som vill arbeta som lärare i grundskolan för årskurs 4-6. Tre dagar i veckan kommer studenten att arbeta verksamhetsintegrerat i en kommun och två dagar i veckan är avsatta för individuella studier och arbete i studiegrupp. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, men eftersom studietakten är på 75 procent blir programmet på elva terminer.

 • 2018-03-07

  Hallå där Michael Tengberg, projektledare för Uppdrag om försöksverksamhet med praktiknära forskning (ULF)...

  ...ULF har nu i mars lämnat in sin första delrapport till Utbildningsdepartementet, vad händer i ULF projektet nu?

  - Vi har i dagarna genomfört en workshop tillsammans med åtta av kommunerna i regionen. Syftet var att kartlägga vilka behov de bedömer skolan har dels av ny kunskap om lärande och undervisning, dels av strukturer för samverkan mellan skolväsendet och universitetet. I workshopen deltog lärare, förskollärare, rektorer, skolchefer och skolpolitiker från de åtta kommunerna och forskare från universitetet.

 • 2018-02-22

  Karlstads universitet i nytt Nordic Centre of Excellence med fokus på forskning om kvalitet i skolan

  Karlstads universitet har tillsammans med Universitetet i Oslo, Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Akureyri universitet, Háskóla Íslands, Syddansk universitet och University College Lillebælt blivit utsedda av NordForsk till att bilda ett Nordic Centre of Excellence. Satsningen omfattar 25 miljoner norska kronor och är på fem år med start den 1 juli i år. Värdlärosäte är Universitetet i Oslo.

  Centret heter Quality in Nordic Teaching (QUINT) och kommer att studera undervisningskvalitet i nordiska klassrum. Det handlar om storskaliga studier av likheter och skillnader i undervisningen mellan de olika ländernas skolsystem och om metodisk och teoretisk utveckling när det gäller sambandet mellan undervisning och elevers lärande. Satsningen omfattar även uppbyggnaden av en digital infrastruktur för att kunna lagra och använda större datamängder av olika format samlade från klassrum i olika länder, särskilt med fokus på videoobservationer.