Nyheter

 • 2017-12-20

  Ämnesdidaktiska Rose stärker internationell position

  I ett år har Brian Hudson varit gästprofessor vid Karlstads universitet, närmare bestämt knuten till den starka forskargruppen i ämnesdidaktik - Rose. Målet har varit att mejsla fram en tydligare strategi, ett starkare internationellt nätverk och att flytta fram den akademiska positionen.

  Brian Hudson är professor i utbildningsvetenskap och var fram till förra året rektor vid School of Education and Social Work vid University of Sussex. Han har även varit prodekan för forskningsfrågorna vid School of Education and Social Work vid University of Dundee. Numera är bland annat en av de drivande krafterna inom WERA International Research Network on Didactics - Learning and Teaching. Sedan början av 2017 är han gästprofessor vid Karlstads universitet.

 • 2017-12-15

  En annorlunda VFU

  Vid Karlstads universitet gör grundlärarprogrammets campusstudenter sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom Övningsskolprojektet. Projektet är en försöksverksamhet och har som mål att kvalitetsutveckla VFU:n, stärka lärandet och skolutvecklingens vetenskapliga grund. Samtidigt får skolorna i projektet en kompetenshöjning.

  En skola inom försöksverksamheten kallas för övningsskola. När studenterna gör sin VFU där så skiljer den sig åt mot vanligt VFU genom att de exempelvis gör sina första VFU-perioder tillsammans med en annan student och en utbildad handledare. UKÄ har nyligen konstaterat i en delrapport att övningsskolorna på flera sätt bidrar till högre kvalitet.

 • 2017-11-13

  Bristande kvalitet på de nationella proven i läsning

  En ny studie från Karlstads universitet visar att det finns allvarliga kvalitetsbrister i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9. I praktiken visar studien att osäkerheten i provet är såpass stor att elevernas provresultat inte utgör en tillförlitlig grund för betygssättning i ämnet.

  Michael Tengberg, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, och Gustaf B. Skar, førsteamanuensis vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, har under de senaste åren forskat om nationella prov i både läsning och skrivande i Sverige och Norge. I en studie som just publicerats har de undersökt tillförlitligheten i det läsprov som ingår i det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9. Provet består av 20 frågor till fem eller sex texter av olika längd.

 • 2017-11-01

  Grundlärarutbildningen årskurs 1-3 och förskollärarprogrammet håller hög kvalitet

  UKÄ har genomfört en pilotutvärdering av ett urval grundlärar- och förskollärarutbildningar. Syftet har varit att testa utvärderingsmetoden för utbildningar för att avgöra vad som eventuellt bör förändras och förtydligas inför att ordinarie granskningar drar igång. Åtta utbildningar har deltagit i pilotutvärderingen. Utbildningarna har fått omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet.

  Karlstads universitet som för förskollärarprogamet och grundlärarutbildningen årkurs 1-3 har fått omdömet hög kvalitet, är nu färdigutvärderade och kommer inte att ingå i den kommande ordinarie utvärderingen. Utbildningar som får omdömet ifrågasatt kvalitet kommer att utvärderas på nytt i den ordinarie utbildningsutvärderingen som startar i mars 2018.

 • 2017-11-01

  Två nya forskningsprojekt vid Karlstads universitet

  Skolforskningsinstitutet beviljar medel till två ämnesdidaktiska forskningsprojekt kopplade till den starka forskargruppen ROSE och centrumbildningen SMEER vid Karlstads universitet. Av 94 ansökningar beviljades fem, varav två på Karlstads universitet. Forskningsprojekten handlar om att undersöka hur Undervisning för hållbar utveckling kan implementeras på mer framgångsrika sätt samt relationen mellan undervisning och lärande inom yrkesutbildning.

  Undervisning för hållbar utveckling – en longitudinell implementeringsstudie
  Niklas Gericke, professor i naturvetenskapernas didaktik och föreståndare för centrumbildningen SMEER, Science, Mathematics and Engineering Education Research tilldelas cirka 4 miljoner kronor över tre år för att leda ett forskningsprojekt med syfte att öka förståelsen för hur Undervisning för hållbar utveckling (UHU) kan implementeras och vilka effekter den har på elevers lärande.

 • 2017-10-13

  Aktuell skolforskning ska komma snabbare ut i verksamheten

  I en ny nationell försöksverksamhet arbetar Karlstads universitets forskare i nära samverkan med lärare, skolhuvudmän och skolverksamhet. Syftet är att bygga upp hållbara strukturer för samarbete mellan universitet och skolor och att bedriva forskning som kommer till användning ute i verksamheten.

  Regeringen har gett fyra universitet, däribland Karlstads universitet, i uppdrag att planera och genomföra en försöksverksamhet med praktiknära forskning, kallad Utbildning–Lärande–Forskning (ULF). Uppdragets mål är att pröva och utveckla modeller för att ta fram en långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet och forskningsområdet.

  Aktuella frågor
  Praktiknära forskning tar sin utgångspunkt i skolans egna behov av ny kunskap och bidrar till att utveckla undervisningen och öka elevers och förskolans måluppfyllelse.