Nyheter

 • 2017-11-13

  Bristande kvalitet på de nationella proven i läsning

  En ny studie från Karlstads universitet visar att det finns allvarliga kvalitetsbrister i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9. I praktiken visar studien att osäkerheten i provet är såpass stor att elevernas provresultat inte utgör en tillförlitlig grund för betygssättning i ämnet.

  Michael Tengberg, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, och Gustaf B. Skar, førsteamanuensis vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, har under de senaste åren forskat om nationella prov i både läsning och skrivande i Sverige och Norge. I en studie som just publicerats har de undersökt tillförlitligheten i det läsprov som ingår i det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9. Provet består av 20 frågor till fem eller sex texter av olika längd.

 • 2017-11-01

  Två nya forskningsprojekt vid Karlstads universitet

  Skolforskningsinstitutet beviljar medel till två ämnesdidaktiska forskningsprojekt kopplade till den starka forskargruppen ROSE och centrumbildningen SMEER vid Karlstads universitet. Av 94 ansökningar beviljades fem, varav två på Karlstads universitet. Forskningsprojekten handlar om att undersöka hur Undervisning för hållbar utveckling kan implementeras på mer framgångsrika sätt samt relationen mellan undervisning och lärande inom yrkesutbildning.

  Undervisning för hållbar utveckling – en longitudinell implementeringsstudie
  Niklas Gericke, professor i naturvetenskapernas didaktik och föreståndare för centrumbildningen SMEER, Science, Mathematics and Engineering Education Research tilldelas cirka 4 miljoner kronor över tre år för att leda ett forskningsprojekt med syfte att öka förståelsen för hur Undervisning för hållbar utveckling (UHU) kan implementeras och vilka effekter den har på elevers lärande.

 • 2017-10-13

  Aktuell skolforskning ska komma snabbare ut i verksamheten

  I en ny nationell försöksverksamhet arbetar Karlstads universitets forskare i nära samverkan med lärare, skolhuvudmän och skolverksamhet. Syftet är att bygga upp hållbara strukturer för samarbete mellan universitet och skolor och att bedriva forskning som kommer till användning ute i verksamheten.

  Regeringen har gett fyra universitet, däribland Karlstads universitet, i uppdrag att planera och genomföra en försöksverksamhet med praktiknära forskning, kallad Utbildning–Lärande–Forskning (ULF). Uppdragets mål är att pröva och utveckla modeller för att ta fram en långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet och forskningsområdet.

  Aktuella frågor
  Praktiknära forskning tar sin utgångspunkt i skolans egna behov av ny kunskap och bidrar till att utveckla undervisningen och öka elevers och förskolans måluppfyllelse.

 • 2017-10-06

  Forskning på Instagram

  Instagramkontot Kauresearch startades upp i september med syftet att ge en lättillgänglig bild av vår forskning och våra forskare.

  Flera forskare har under en längre tid uttryckt ett behov av att visa upp forskningen på Karlstads universitet via Instagram.

  - Instagram är ett verktyg som kan bidra till att nå ut till nya målgrupper med den forskning som pågår vid universitetet. Allt fler väljer att ta del av nyheter och information via mobilen och surfplattan, gärna snabba nyheter och rörlig bild. Många av universitetets forskare har ett stort intresse och behov av att nå ut. Det är väldigt glädjande och ställer krav på en aktiv forskningskommunikation, säger Arvid Dahlgren, kommunikationschef.

 • 2017-10-04

  Det finns hjärta och hjärna i Akademisk högtid

  Halvvägs in i hösten närmar vi oss Karlstads universitets största årliga händelse – Akademisk högtid. Den 20 oktober äntrar nya professorer, doktorer och hedersdoktorer scenen i Aula Magna för att bli installerade och promoverade. Men vad är det som driver en forskare att nå fantastiska resultat? En sak är säker – både hjärtat och hjärnan måste vara med.

  Att forska kräver ett fullständigt engagemang där människor lägger ner sin själ och offrar många timmar av sitt liv för att få svar på sina frågor. Driv, kreativitet och mycket hjärta är ledord som beskriver forskarkollegiet men också är hela universitetets andemening då det gäller såväl forskning och utbildning. Hjärtat och hjärnan måste vara med. Så också vid Akademisk högtid som valt denna devis som årets tema.

 • 2017-09-28

  Han vill utveckla ungas sociala kompetens

  Lika viktigt som att barn får lära sig läsa, skriva och räkna, är det att skolan ger verktyg för livet, samhället och samspelet med andra människor. Alireza Moula, docent i socialt arbete, har sedan 2009 samarbetat med flera karlstadskolor och utvecklat en modell för problemlösning. Nu har hans forskning blivit en vetenskaplig bok utgiven av ansedda Springer förlag.

  - Jag kommer ihåg för några somrar sedan. Det var i början av juni och en ung kille stod några meter bort och kikade på mig. Jag tittade tillbaka. Han hade stor väska och var på väg ut i världen. Så kom han närmare och sa "Du är Alireza, va?" Jag svarade "Ja, och du är Zlatan", berättar Alireza Moula med ett stort leende.

  Den unga killen på tågstationen var en av alla de elever som mött Alireza Moula i vardagen i skolan, regelbundet under hela högstadiet. Modellen för att tänka och lösa problem satt klockrent, visade det sig under samtalet på tåget.