Nyheter

 • 2018-03-20

  Skolforskning på schemat vid fortbildningsdag

  I 20 år har ämnet spanska bjudit in till en fortbildningsdag för främst lärarstudenter och yrkesverksamma lärare i spanska. Den 10 mars var det dags igen. Syftet är att erbjuda fortbildning till lokala och nationella kollegor på fältet, samtidigt som lärarstudenterna erbjuds ett tillfälle att knyta kontakter med blivande kollegor och alumner.

  Denna gång prioriterades skolforskningen i spanska som främmande språk. Fil.dr. Idalith León Axelsson, som har doktorerat vid universitetet i Madrid och sedan flera år undervisar i spanska på Hammarlundens skola, berättade om sin avhandling på högstadieelevers muntliga interaktion i spanska. Fil. lic. Kent Fredholm, doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och lingvistik vid Uppsala universitet, höll ett föredrag om sin studie i elevers översättningsstrategier från svenska till spanska, med särskild fokus på användandet av Google translate.

 • 2018-03-14

  Ny lärarutbildning på Karlstads universitet

  I höst startar Grundlärarprogrammet: Verksamhetsintegrerat program 4-6, som är en ny utbildning på Karlstads universitet. Studenterna på programmet kommer att studera på 75 procent och arbeta på 50 procent, samtidigt som de får lön under studietiden.

  Den nya utbildningen vänder sig till dem som vill arbeta som lärare i grundskolan för årskurs 4-6. Tre dagar i veckan kommer studenten att arbeta verksamhetsintegrerat i en kommun och två dagar i veckan är avsatta för individuella studier och arbete i studiegrupp. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, men eftersom studietakten är på 75 procent blir programmet på elva terminer.

 • 2018-03-07

  Hallå där Michael Tengberg, projektledare för Uppdrag om försöksverksamhet med praktiknära forskning (ULF)...

  ...ULF har nu i mars lämnat in sin första delrapport till Utbildningsdepartementet, vad händer i ULF projektet nu?

  - Vi har i dagarna genomfört en workshop tillsammans med åtta av kommunerna i regionen. Syftet var att kartlägga vilka behov de bedömer skolan har dels av ny kunskap om lärande och undervisning, dels av strukturer för samverkan mellan skolväsendet och universitetet. I workshopen deltog lärare, förskollärare, rektorer, skolchefer och skolpolitiker från de åtta kommunerna och forskare från universitetet.

 • 2018-02-22

  Karlstads universitet i nytt Nordic Centre of Excellence med fokus på forskning om kvalitet i skolan

  Karlstads universitet har tillsammans med Universitetet i Oslo, Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Akureyri universitet, Háskóla Íslands, Syddansk universitet och University College Lillebælt blivit utsedda av NordForsk till att bilda ett Nordic Centre of Excellence. Satsningen omfattar 25 miljoner norska kronor och är på fem år med start den 1 juli i år. Värdlärosäte är Universitetet i Oslo.

  Centret heter Quality in Nordic Teaching (QUINT) och kommer att studera undervisningskvalitet i nordiska klassrum. Det handlar om storskaliga studier av likheter och skillnader i undervisningen mellan de olika ländernas skolsystem och om metodisk och teoretisk utveckling när det gäller sambandet mellan undervisning och elevers lärande. Satsningen omfattar även uppbyggnaden av en digital infrastruktur för att kunna lagra och använda större datamängder av olika format samlade från klassrum i olika länder, särskilt med fokus på videoobservationer.

 • 2018-02-06

  Studenter skapade framtidens förskola

  Studenter på förskollärarprogrammet har under hösten arbetat med att ta fram framtidens förskola. Studenterna som läste femte terminen och kursen Att leda och utveckla förskolans verksamhet, har arbetat i projektgrupper och presenterade i januari sina fiktiva förskolor.

  - Projektet går ut på att bygga upp en fiktiv förskola, det vill säga en påhittad arbetsplats, berättar Katarina Ribaeus, en av två kursledare för Att leda och utveckla förskolans verksamhet. Den fiktiva förskolan skapas successivt under kursen och ska knytas till varje veckas tema med litteratur, läroplan, teorier, föreläsningar och veckouppdrag.

  Studenterna har under arbetet med att bygga upp förskolorna mött olika teman. Bland annat ledarskap, interkultur, föräldrasamverkan, omsorg och samverkan samt hjärt- och lungräddning för barn.

 • 2017-12-20

  Ämnesdidaktiska Rose stärker internationell position

  I ett år har Brian Hudson varit gästprofessor vid Karlstads universitet, närmare bestämt knuten till den starka forskargruppen i ämnesdidaktik - Rose. Målet har varit att mejsla fram en tydligare strategi, ett starkare internationellt nätverk och att flytta fram den akademiska positionen.

  Brian Hudson är professor i utbildningsvetenskap och var fram till förra året rektor vid School of Education and Social Work vid University of Sussex. Han har även varit prodekan för forskningsfrågorna vid School of Education and Social Work vid University of Dundee. Numera är bland annat en av de drivande krafterna inom WERA International Research Network on Didactics - Learning and Teaching. Sedan början av 2017 är han gästprofessor vid Karlstads universitet.