Nyheter

 • 2023-11-27

  Nytt forskningsprojekt: Förskolans demokratiuppdrag

  I skollagen står det att förskolan ska ”…förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Men hur ska det uppdraget tolkas? Och hur ska det utövas? Det studeras närmare i forskningsprojektet Förskolans demokratiuppdrag, som genomförs inom ramen för ULF*.

  – Vi forskare ska tillsammans med förskollärare och barnskötare belysa, diskutera och pröva innebörder och betydelser av förskolans demokratiuppdrag, säger forskningsledare Magdalena Raivio, lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskolan. Förskolans intressen och behov har styrt syftet som är att bidra till ökad kunskap om hur förskolans demokratiuppdrag kan tolkas och utövas.

 • 2023-11-24

  Ämneslärarstudent? Vill du göra din VFU i Indien?

  Ämneslärarstudenter vid Karlstads universitet kan göra sin långa eller korta verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i Indien.
  – Det är en fantastisk möjlighet, säger lärarutbildningens dekan Jessica Eriksson, som precis kommit hem från Varanasi där hon har återknutit kontakter efter pandemin.

  – Syftet med min resa var att återknyta kontakter efter pandemin och så besökte jag några nya riktigt bra skolor för att se hur vi kan utveckla samarbeten där. Jag träffade också en av våra studenter som har gjort sin VFU och som nu håller på att skriva sitt examensarbete. Det var jätteintressant att höra hans upplevelse och att få återkoppling på sådant som vi skulle kunna utveckla.

 • 2023-11-22

  Våld mot barn – dess konsekvenser och åtgärder i fokus på seminariedag

  Den 14:e november hölls seminariet ”Våld mot barn i Sverige – upptäckt och orosanmälan” på Karlstads universitet, riktat till personal inom förskola, skola och hälso- och sjukvård. Publiken fick lyssna på när olika föreläsare gick igenom bland annat våldets neurologiska konsekvenser och vad anmälningsplikten innebär.

  Bakom seminariet stod Gisela Priebe professor i psykologi och föreståndare för Centrum för forskning om barns psykiska hälsa och uppväxtvillkor (CBU), Carolina Jernbro, lektor i folkhälsovetenskap, och Monica Evermark, föreståndare för Regionalt utvecklingscentrum (RUC), alla Karlstads universitet.

  – Många professionella som arbetar med barn efterfrågar mer kunskap kring hur man ska agera när det handlar om våld och misshandel, säger Gisela Priebe om varför seminariet anordnades.

 • 2023-11-20

  Barns språkutveckling i fokus

  Olika professioner inom förskola, öppen förskola, bibliotek och barnhälsovård samlades på Karlstads universitet när det var dags för avslutning av professionssatsningen Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet. Det blev en dag fylld med glada deltagare som delade med sig av tillbakablickar och erfarenhetsutbyten om att lyfta fram glädje, lek och humor och att förundras över det lilla och sedan sätta in det i ett större sammanhang – allt med målet att främja barns språkutveckling.

  Det var våren 2022 som professionssatsningen Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet startade. Syftet var att olika professioner inom förskola, öppen förskola, bibliotek och barnhälsovård skulle hitta samverkansmöjligheter genom att mötas, utbyta erfarenheter, ta del av forskning samt utveckla och fördjupa sin egen kunskap och förståelse för de yngsta barnens språkande och litteracitetsutveckling.

 • 2023-11-08

  4,4 miljoner till skolforskning i Värmland

  Forskningsprojektet Att skapa vi:et i hembygden: Närsamhällets kulturarv i SO-undervisningen på lågstadiet har beviljats 4,4 miljoner kronor av Skolforskningsinstitutet. Martin Stolare, professor i historia vid Karlstads universitet, leder det praktiknära forskningsprojektet där forskare och lärare vid lågstadieskolor i Värmland tillsammans ska utforska hur man kan använda kulturarv och besök vid historiska platser för att utveckla SO-undervisningen i lågstadiet.

  Martin Stolare ska tillsammans med forskare från Linköpings universitet och Malmö universitet samt lärare vid värmländska lågstadieskolor utveckla lektionsupplägg och övningar där eleverna får besöka historiska platser och kulturarv med koppling till närsamhället och hemorten. Dessa historiska platser och kulturarv kommer sedan att användas i undervisningen med målet att utveckla en didaktisk modell som kan användas systematiskt och bli en del av SO-undervisningen på lågstadiet.

 • 2023-10-31

  Att utveckla undervisning i samhällsfrågor

  En grupp forskare och lärare har i forskningsprojektet Att utveckla undervisning i samhällsfrågor: om didaktiska val i SO-ämnena i grundskolans mellanår 4–6 tagit fram en undervisningsmodul på temat migration. Syftet har varit att stärka lärarna och skapa ett bra verktyg. Materialet är tänkt att användas i årskurs 4-6 och kan utvecklas för årskurs 7-9. Projektledare var Martin Stolare, professor i historia vid Karlstads universitet och projektet finansierades av Skolforskningsinstitutet.