Nyheter

 • 2019-04-16

  UKÄ kritiserar förskollärarutbildningen på Karlstads universitet

  Förskollärarutbildningen vid Karlstads universitet får kritik av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, vid senaste granskningen som publiceras idag den 16 april.

  UKÄ:s sammanvägda bedömning är att förskollärarutbildningen möjliggör, men inte fullt ut säkerställer, måluppfyllelsen av examensmålen i kunskapsformen ”kunskap och förståelse”. Vidare kritiserar UKÄ även flertalet självständiga examensarbeten då de visar bristande kunskaper inom förskolepedagogiskt område samt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete.

 • 2019-04-01

  Svetsen central i ny studie

  Återkommande frågor i utbildningssammanhang är relationen mellan undervisning och lärande och om elever lär sig det de förväntas göra. En ny studie från Karlstads universitet går på djupet under tre år och målet är tydligt – lärandeprocessen ska bli bättre.

  Att genomföra akademiska undersökningar i industrimiljö hör inte till vanligheterna. Området är förbisett och inte sällan helt outforskat. Nina Kilbrink och Stig-Börje Asplund, lektor respektive docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, ser dock stora möjligheter med att undersöka hur utbildning går till i lokaler som kräver arbetskläder.

 • 2019-02-19

  Om läslust, bildning och litteraturundervisning i skolan

  Vad avgör om barn och unga blir litteraturläsare? Hur gör man som lärare för att undervisa i litteratur när läroplanen är fylld av motstridiga krav? I avhandlingen "Den kroppsliga läsningen - bildningsperspektiv på litteraturundervisning" undersöker Djamila Fatheddine grundskolans litteraturundervisning med fokus på läsning, kropp och bildning.

  Avhandlingen behandlar grundskolans litteraturundervisning med fokus på kroppslighet och bildningsaspekter. Den bygger vidare på idén om litteraturläsning som något som kan utveckla människor och fördjupa insikter om vad det innebär att vara människa.

 • 2019-02-07

  Karlstads universitet får avslag på examenstillstånd för specialpedagog och speciallärare med inriktning mot språk, skriv och läs

  Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger inte Karlstads universitet rätt att examinera specialpedagoger eller speciallärare med inriktning mot språk, skriv och läs. Nuvarande examensrätt för speciallärarutbildning med annan inriktning samt kurser i specialpedagogik berörs inte av beslutet.

  UKÄ:s motivering är att universitetet inte uppfyller alla de krav som ställs för att utfärda de båda yrkesexamina, bland annat vad gäller balansen mellan kvalitativ och kvantitativ metod i utbildningarna.

 • 2019-02-04

  Speltid väger tyngre än typ av dataspel när ungdomar lär sig engelska

  Tonåringar som spelar dataspel på fritiden får ett stort engelskt ordförråd och är speciellt duktiga på riktigt svåra ord jämfört med jämnåriga som inte spelar. Den tid ungdomarna lägger på spelandet visar sig dessutom ha större betydelse för ordförrådet än vilken typ av dataspel som spelas. Det visar en omfattande studie av forskaren Pia Sundqvist vid Karlstads universitet och Universitetet i Oslo.

  Pia Sundqvist, docent i engelska, är ansvarig för undersökningen som omfattar drygt 1000 ungdomar i åldern 15–16 år. Hon är något förvånad över resultaten.

 • 2019-01-22

  Rose-forskare i topprankad tidskrift

  Christina Olin-Scheller, Martin Stolare, Gabriel Bladh, Martin Kristiansson, Niklas Gericke och Brian Hudson - samtliga inom forskargruppen Rose vid Karlstads universitet - har blivit publicerade i den ansedda tidskriften London Review of Education.

  - Mycket glädjande och en bekräftelse på att vi inom Rose bidrar i den ledande, internationella forskningen om skolundervisning och lärarrollen, säger Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete och forskare vid Rose.

  Det är i temanumret "Knowledge and subject-specialist teaching" (vol 16, no 3) som tre artiklar av författare knutna till Rose finns med: