Nyheter

 • 2020-09-17

  Nyfiken på förskola och skola?

  Vårterminen 2021 startar Karlstads universitet kursen Nyfiken på förskola och skola. Det är ett unikt tillfälle att läsa en fristående distanskurs som innehåller teoretiska studier inom pedagogiskt arbete och samtidigt ger en inblick i förskolans och skolans praktiska verksamhet.

  Kursen Nyfiken på förskola och skola är på 7,5 högskolepoäng och ges på halvfart under tio veckor. Den vänder sig till alla som är nyfikna på att arbeta inom förskola och skola eller redan arbetar inom skolans värld och vill prova på universitetsstudier inom pedagogiskt arbete, lärarens huvudområde.

  - Den här kursen ger en unik möjlighet att prova på både läraryrket och universitetsstudier inom pedagogiskt arbete, utan att vara antagen till ett program, säger Hanna Wirdegård, projektledare för Fler vägar in i läraryrket.

 • 2020-08-31

  Rektor välkomnar dig till Karlstads universitet

  Rektor Johan Sterte välkomnar dig till Karlstads universitet och berättar hur vi tillsammans kan göra en säker terminsstart.

  Jag vill hälsa alla studenter välkomna till ett nytt läsår vid Karlstads universitet! Höstens terminsstart blir dock inte som vanligt. Coronapandemin pågår fortfarande och därför har vi anpassat vår undervisning. Många får fortsätta studera hemifrån men nybörjare på programutbildningar, där grupper inte är för stora, kan vi erbjuda en start på campus och det känns bra.

 • 2020-06-08

  Skolledarens roll i praktiknära forskning

  För att forskning ska få fäste i en skolorganisation behövs en ledning som stödjer och stärker det nya. Anette Forssten Seiser, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, är som skolledarforskare engagerad i två forskningsprojekt inom ramen för ULF, en försöksverksamhet på uppdrag av regeringen kring praktiknära forskning.
  - Genom att koppla samman didaktisk forskning med forskning om skolutveckling och skolledarskap är vår ambition att bidra till en mer genomgripande och hållbar satsning.

  Skolor har krav på sig att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den didaktiska forskningen har en viktig roll i detta arbete, men då behöver ny kunskap få fäste i skolorganisationen.

 • 2020-05-27

  Observation och återkoppling – en resurs för skolutveckling

  ”Lärares observation av, och återkoppling till, varandra är en av de allra viktigaste men också mest outnyttjade resurserna för skolutveckling.” Det säger Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete och projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet LISA-PLOT.

  Forsknings- och utvecklingsprojektet LISA-PLOT, Linking Instruction and Student Achievement – Professional Learning Observations of Teaching, är ett samarbete mellan skolhuvudmännen i Värmlandsregionen och Karlstads universitet. Projektet syfte är att pröva modeller för samverkan och samtidigt stötta lärare i att utveckla sin undervisning. Fokus ligger på utveckling av skolans läsundervisning.

 • 2020-05-26

  I fokus: Lärares planering och efterarbete av lektioner

  Utbildningen i svensk skola ska vila på vetenskaplig grund. Det står i skollagen. Men vad händer när förutsättningarna saknas?

  Tid för kollegialt samarbete är betydelsefullt för arbetsmiljön och undervisningens kvalitet, men det finns sällan en genomarbetad organisation som stöder ett samarbete runt planering och efterarbete. Det visade forskningsstudien ”Lärares planering och efterarbete av lektioner: Infrastrukturer för kollegialt samarbete och forskningssamverkan” som fyra forskare vid Karlstads universitet genomförde bland 2 200 lärare i grundskolan och på gymnasiet.

 • 2020-05-11

  Ny bok: Skolutveckling genom samtal

  ”Att samtala är så lättillgängligt att vi nästan glömmer bort att det är ett starkt och verkningsfullt verktyg för att bedriva skolutveckling”. Det säger Monica Evermark, föreståndare för Regionalt utvecklingscentrum, RUC, och Mia-Marie Sternudd-Groth, lektor i pedagogiskt arbete, båda verksamma vid Karlstads universitet och redaktörer för antologin Skolutveckling genom samtal.

  Nu är det förstås inte så enkelt som att bara prata på. För att samtal ska leda till utveckling samt förbättring i förskola och skola behöver det användas på ett medvetet och strukturerat sätt.