Nyhetsarkiv för "Lun"

2017-12-20
I ett år har Brian Hudson varit gästprofessor vid Karlstads universitet, närmare bestämt knuten till den starka forskargruppen i ämnesdidaktik - Rose. Målet har varit att mejsla fram en tydligare strategi, ett starkare internationellt nätverk och att flytta fram den akademiska positionen. Brian Hudson är professor i utbildningsvetenskap och var fram till förra året rektor vid School of Education and Social Work vid University of Sussex.
2017-12-15

En annorlunda VFU

Nyheter » 2017-12-15
Vid Karlstads universitet gör grundlärarprogrammets campusstudenter sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom Övningsskolprojektet. Projektet är en försöksverksamhet och har som mål att kvalitetsutveckla VFU:n, stärka lärandet och skolutvecklingens vetenskapliga grund. Samtidigt får skolorna i projektet en kompetenshöjning. En skola inom försöksverksamheten kallas för övningsskola.
2017-11-13
En ny studie från Karlstads universitet visar att det finns allvarliga kvalitetsbrister i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9. I praktiken visar studien att osäkerheten i provet är såpass stor att elevernas provresultat inte utgör en tillförlitlig grund för betygssättning i ämnet. Michael Tengberg, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, och Gustaf B.
2017-11-01
UKÄ har genomfört en pilotutvärdering av ett urval grundlärar- och förskollärarutbildningar. Syftet har varit att testa utvärderingsmetoden för utbildningar för att avgöra vad som eventuellt bör förändras och förtydligas inför att ordinarie granskningar drar igång. Åtta utbildningar har deltagit i pilotutvärderingen.
2017-11-01
Skolforskningsinstitutet beviljar medel till två ämnesdidaktiska forskningsprojekt kopplade till den starka forskargruppen ROSE och centrumbildningen SMEER vid Karlstads universitet. Av 94 ansökningar beviljades fem, varav två på Karlstads universitet.
2017-10-06

Forskning på Instagram

Nyheter » 2017-10-06
Instagramkontot Kauresearch startades upp i september med syftet att ge en lättillgänglig bild av vår forskning och våra forskare. Flera forskare har under en längre tid uttryckt ett behov av att visa upp forskningen på Karlstads universitet via Instagram. - Instagram är ett verktyg som kan bidra till att nå ut till nya målgrupper med den forskning som pågår vid universitetet.
2017-10-04
Halvvägs in i hösten närmar vi oss Karlstads universitets största årliga händelse – Akademisk högtid. Den 20 oktober äntrar nya professorer, doktorer och hedersdoktorer scenen i Aula Magna för att bli installerade och promoverade. Men vad är det som driver en forskare att nå fantastiska resultat?
2017-09-28
Lika viktigt som att barn får lära sig läsa, skriva och räkna, är det att skolan ger verktyg för livet, samhället och samspelet med andra människor. Alireza Moula, docent i socialt arbete, har sedan 2009 samarbetat med flera karlstadskolor och utvecklat en modell för problemlösning. Nu har hans forskning blivit en vetenskaplig bok utgiven av ansedda Springer förlag. - Jag kommer ihåg för några somrar sedan.
2017-09-01
FUNDIG, Forskarskolan för undervisningens digitalisering, har nu startat på Karlstads universitet. Syftet är att de antagna lärarna, numera också licentianderna, ska vara med och bidra till att stärka utvecklingen av skolans digitala kompetens. De sex licentianderna som alla arbetar som lärare i grundskolan eller gymnasiet, kommer att forska på 50 procent om undervisningens digitalisering inom skolämnena, svenska, engelska, geografi, teknik, fysik eller matematik.
2017-08-14
Kenneth Nordgren blev i början på sommaren anställd som professor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Han är också utsedd till ny forskningsledare inom CSD, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Professuren är den första av sitt slag som utlysts i Sverige, vilket visar hur långt framme Karlstads universitet är inom ämnesdidaktiken.
2017-06-05

En trygg start för nya lärare

Nyheter » 2017-06-05
För femte gången har lärare och pedagoger utbildat sig till mentorer hos RUC, Regionalt utvecklingscentrum, vid Karlstads universitet. Efter lagkravet om lärarlegitimation som kom 2011, finns en rekommendation om att utse mentorer till nyutbildade lärare.
2017-06-02
Vid årsskiftet löper det nuvarande uppdraget som dekan för lärarutbildningsnämnden ut. Rekryteringsgruppen har påbörjat sitt arbete och om du eller någon du känner är intresserad och vill söka uppdraget så är sista ansökningsdag den 20 augusti. Dekanen leder lärarutbildningens verksamhet och är ordförande i lärarutbildningsnämnden. Hen har ledningsansvar för beredningen liksom för genomförandet av nämndens beslut.
2017-05-18
Maria Stockhaus, riksdagsledamot för moderaterna, har besökt Karlstads universitet för att få mer kunskap om de korta lärarutbildningarna. Under en eftermiddag mötte Maria Stockhaus Anita Ward, programledare för Yrkeslärarprogrammet, Maria Petersson lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot biologididaktik samt utbildningssamordnarna Tony Ingemarsson och Therese Broman. Även den värmländska riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld deltog.
2017-05-16
Karlstads universitet startar en forskarskola för att utveckla skolans digitala lärmiljö och undervisning. Forskarskolan för undervisningens digitalisering, riktar sig till förskolpedagoger och lärare i regionen som på halvtid ska kunna forskarutbilda sig till en licentiatexamen. - Digital kompetens blir allt viktigare för elever och lärare och inom skolan tar man krafttag för att utveckla den digitala miljön.
2017-05-09

Maria Stockhaus på besök

Nyheter » 2017-05-09
Moderata riksdagsledamoten Maria Stockhaus har genom sitt arbete i den statliga skolkommissionen mött lärarutbildningsnämndens dekan Björn Åstrand. När hon skulle till Värmland för att delta i en konferens anordnad av SKL passade hon även på att besöka Karlstads universitet för att få mer kunskap om lärarutbildningen. Värmländska riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld gjorde henne sällskap vid detta besök.
2017-04-21
Ett projekt inom forskargruppen ROSE, Research on Subject-specific Education, har uppmärksammats av organisationen The National Association for Research in Science Teaching (NARST) och förlaget Taylor and Francis Group i samband med FN:s mål om för hållbar utveckling. Två artiklar skrivna av forskare inom ROSE har valts ut av Taylor and Francis Group till en samling med särskilt utvalda forskningsartiklar som är relaterade till FN:s globala mål för en hållbar utveckling (
2017-04-11
Karlstads universitet har utsett årets första hedersdoktor. Utmärkelsen går till den norska forskaren Lise Iversen Kulbrandstad.
2017-03-29
Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet, ska vara akademisk expert åt regeringen på den internationella utbildningskongressen International Summit on the Teaching Profession (ISTP).
2017-03-22

Hallå där Nina Thelander...

Nyheter » 2017-03-22
....prodekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet, du har nyligen kommit hem från Stanford University, vad gjorde du där? - Jag har varit på Stanford University för att studera deras lärarutbildning som uppmärksammas för att vara en av världens högst rankade lärarutbildningar.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Lun"