Nyheter

 • 2023-10-30

  Samtalsmodeller som ett stöd i förskollärares ledarskap

  Förskollärarna är ansvariga för att leda arbetslagets gemensamma arbete. Men eftersom ingen pratar öppet om det i praktiken känner de inte att de har ett tydligt mandat i sitt arbetslag. Att använda sig av strukturerade samtalsmodeller kan vara en väg framåt. Det visar det praktiknära forskningsprojektet Förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag som genomförts inom ramen för ULF*.

  Karlstads universitet och Bengtsfors kommun har tillsammans utforskat förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag. Forskningsprojektet har haft två syften: Att bidra med kunskap om förskollärares egen syn på sitt uppdrag samt att utveckla en modell för hur ledarskapet skulle kunna se ut i praktiken.

 • 2022-10-18

  Praktisk träning och emotionellt stöd stärker våldsutsatta föräldrar och barn

  Mellan 20-30 procent av Sveriges kvinnor har någon gång i livet utsatts för någon form av våld från en partner eller tidigare partner. Det motsvarar 23 500 kända fall av misshandel och omkring 6000 kvinnor behöver varje år söka skydd i skyddat boende för att undkomma förövaren. Att utsättas för våld innebär inte bara slag, fysiskt våld. Det kan också vara hot, förstörelse av betydelsefulla saker eller kontrollerande, men alla former av våld mot en vuxen eller ett barn är skadligt. På vilket sätt kan föräldrar och deras barn få stöd efter en tillvaro som präglats av våld? Helena Draxler vid Karlstads universitet har tittat närmare på Project Support från USA och prövat om insatsen fungerar för svenska förhållanden.

  I sin doktorsavhandling i psykologi “Initial transfer of Project Support from the US to Sweden” har Helena Draxler studerat insatsen Project Support närmare. Arbetssättet har använts i USA sedan början av 1980-talet för att stötta mammor och barn som blivit utsatta för våld och levde på skyddat boende. I barnens fall har de ofta bevittnat våldet mot mamman och även själva blivit utsatta. Insatsen används när våldet har upphört, till exempel efter en flytt till ett skyddat boende, och i de fall där barnen utvecklat utåtagerande beteendeproblem.

 • 2022-10-04

  Så kan samarbetet mellan forskare och skolledare stärkas

  För att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan behövs långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan forskare och skolledare. Men den här typen av samarbete uppstår inte bara, det finns ett antal kritiska aspekter att ta hänsyn till. Det visar ny forskning från Karlstads universitet. Forskningsstudien har genomförts inom ramen för ULF*.

  Anette Forssten Seiser och Ingela Portfelt, båda lektorer i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, har studerat ett praktiknära forskningsprojekt som genomförts på två olika skolor inom ramen för ULF. De har undersökt vad som händer, och varför, när forskare och skolledare ska samarbeta i praktiknära forskning. Praktiknära forskning kan till exempel som i detta fall handla om att ge förutsättningar för, och utveckla, lärares kollegiala samplanering samt att studera och utveckla vardagspraktiken.  

 • 2022-01-17

  Juridikens dynamik i fokus kring gränssamarbete

  Vid gränsen mellan Sverige och Norge finns juridiska utmaningar. Studenter vid juristprogrammet har kommit långt i arbetet med att reda ut de frågor som kan uppstå.

  Vad får polisen göra på respektive sida av gränsen mellan Sverige och Norge? Vilka skillnader finns i de båda ländernas lagstiftningar? Och hur ska ett samarbete mellan länderna bli hanterbart och praktiskt genomförbart?

  Frågorna inför invigningen av den gemensamma gränspolisstationen i Morokulien i norra Värmland är många. Bland frågeställningarna finns:

 • 2021-09-24

  Nya synsätt och erfarenhetsutbyte stärker värdeskapandet i organisationen

  Kompetensutveckling som skapar värde och effekt både på individ- och organisationsnivå blir allt viktigare. Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har under våren utbildat chefer och verksamhetsutvecklare från både offentlig och privat sektor inom Facility management. 

  Kursen Facility management ur ett tjänsteperspektiv, 7.5 hp är en uppdragsutbildning som genomförs i samverkan med IFMA Sverige och under våren fick kursen genomföras helt digitalt. En majoritet av kursdeltagarna svarar i utvärderingen att kursen bidragit till att stärka dem i sin yrkesroll och att man inser vikten av att utbyta erfarenheter. Deltagarna föreslår till och med att erfarenhetsutbyte borde schemaläggas, både i utbildningen och på arbetsplatsen.

 • 2021-05-18

  Agilt arbetssätt - effektivare att hantera osäkerhet och förändringar

  Handelshögskolan vid Karlstads universitet har gott renommé i att utbilda och forska inom agilt projektarbete. John Johansson, universitetsadjunkt i projektledning vid Handelshögskolan, utbildade personal vid Uddeholm i agilt arbetssätt och nu visar sig resultatet.

  - Vi vill vara så LEAN vi kan och lägga våra resurser på rätt saker, säger Anna Hedberg projektledare på Uddeholm. Det går inte att uppfinna nya material på beställning och samtidigt med säkerhet hålla en tidplan. Man får finna sig i att ibland går det bra - men i många fall så behövs ändringar eller så visar sig något vara omöjligt.

Treffekt® symbol