Nyheter

 • 2019-10-23

  Vilka uppdragsutbildningar erbjuder universitetet?

  Alla lärosäten arbetar med uppdragsutbildning och hos oss är det Uppdrags AB, universitetets helägda dotterbolag, som sköter affärerna och koordinerar uppdragsutbildningarna. Se filmen där vd Camilla Johannesson berättar om vilka uppdragsutbildningar som universitetet erbjuder.

  Uppdragsutbildning är en viktig del av universitetets samverkan med det omgivande samhället. Det är också ett viktigt sätt att nyttiggöra forskningsresultat.

  Uppdragsutbildningen vid Karlstads universitet ökar stadigt och under 2018 genererade uppdragsutbildningarna 57 MSEK i extern finansiering, vilket motsvarar 8 procent av lärosätets totala intäkter från utbildning.

 • 2018-12-14

  Karlstads universitet kompetensutvecklar Arbetsförmedlingen för framtiden

  Karlstads universitet har sedan två år ett nationellt uppdrag att kompetensutveckla Arbetsförmedlingens chefer och medarbetare. Hittills har sex kursomgångar för 120 arbetsförmedlare och två kursomgångar för ett femtiotal företagsrådgivare genomförts.

  Det nationella uppdraget innebär att ämnena nationalekonomi och arbetsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet har tagit fram och genomför uppdragsutbildningar för Arbetsförmedlingens chefer och medarbetare med fokus på arbetsmarknadens utmaningar.

 • 2017-12-07

  Ny metod för patientinvolvering i vården

  En ny metod för patientinvolvering i vården ska valideras och spridas i ett nytt forskningsprojekt. Projektet genomförs av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, i samarbete med Landstinget i Värmland och med stöd från Vinnova.

  CTF och Landstinget i Värmland, LiV, har tillsammans beviljats 790.000 kr från Vinnova för att validera och sprida information om en metod för patientinvolvering genom innovationsgrupper.

  – Vår metod går ut på att i grupper fånga upp och förädla idéer från såväl patienter som medarbetare om hur vården ska förbättras och effektiviseras, både ur ett patient- och medarbetarperspektiv, säger projektledare Peter Magnusson, professor i företagsekonomi, och fortsätter:

 • 2017-12-04

  Karlstads universitet kompetensutvecklar Nordic papers personal

  Att Värmland är skogstätt och något av ett hjärta när det kommer till pappers- och massatillverkning är inte någon nyhet. För att se till att bibehålla den höga kunskapsnivån och samtidigt ge de anställda en chans att på arbetstid få förkovra sig i det de håller på med erbjuder Nordic Paper sina anställda en uppdragsutbildning i just pappers- och massateknik på Karlstads universitet.

  Uppdragsutbildningen, som är framtagen av universitetet och helt skräddarsydd åt Nordic Paper, innehåller både massateknik och pappersteknik.

  - Det är nu femte omgången som Nordic Paper tillsammans med Karlstads universitet erbjuder den här unika uppdragsutbildningen och vi startade redan 2007. Intresset är i år mycket stort. Till 20 platser har vi 37 sökande, vilket visar på enormt engagemang och intresse. De som inte får plats den här gången kommer hamna på kölista till kommande kursstarter, säger Lars Löfquist, HR-direktör vid Nordic Paper Bäckhammar AB.

 • 2017-04-03

  Uthyrning och användning av utrustning och labbmiljöer

  Karlstads universitet har utrustning och labbmiljöer som kan vara till stor nytta för samhället. Karlstads universitets uppdrags AB förmedlar alla uppdrag som inkluderar uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer. Det senaste förmedlingsuppdraget involverar Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper och Billerud Korsnäs.

  Alla lärosäten har infrastruktur, apparatur och utrustning som kan vara till stor nytta för samhället. För Karlstads universitet finns flera vinster i att kunna erbjuda uppdrag där kunden hyr överkapacitet i labbmiljöer eller får uppdrag utförda med hjälp av universitetets personal. Universitetet kan öka nyttjandegraden av utrustning, utveckla samverkan och visa en tydligare struktur för nyttiggörande av forskning samt möjlighet att samla data och idéer till ny forskning.

 • 2017-03-30

  Henrietta Huzell ny styrelseordförande för Uppdrags AB

  Karlstads universitet Holding AB har haft årsstämma och beslutat att Henrietta Huzell blir ny styrelseordförande för Uppdrags AB. Hon efterträder Joachim Gustafsson som i fem av sina sex år på universitetet arbetat med Uppdrags AB.

  Uppdragsutbildningens uppgift är att öka insikterna om omvärldens behov av utbildning och kunskap, stärka universitetets roll som regional motor och öka de externa intäkterna vid universitetet. Medarbetarna i Uppdrags AB stöttar de ämnen och institutioner som genomför uppdragsutbildningarna och samordnar kompetenser mellan ämnen, institutioner och externa samarbetspartners. Uppdrags AB säkerställer också att uppdragen vid universitetet genomförs rättssäkert, likvärdigt och med full kostnadstäckning samt att uppdragsgivaren får ett affärsmässigt och professionellt bemötande.