Nyheter

 • 2023-12-04

  Nytt forskningsprojektet undersöker klyftan i elevers färdighet i engelska

  Under hösten har ett nytt praktiknära forskningsprojekt startat på Karlstads universitet. Fyra högstadieskolor i Värmland deltar i projektet som fokuserar på skillnader i elevers färdighet i engelska. Målet är att hitta strategier som kan hantera skillnader så att färdigheten stärks hos alla elever.

  Bakom forskningsprojektet står ULF* som också finansierar studien tillsammans med de berörda skolornas kommuner och Centrum för språk och litteraturdidaktik, CSL. Andrea Schalley, professor i engelska med språkvetenskaplig inriktning på Karlstads universitet, leder studien tillsammans med Marika Kjellén och Marie Tåqvist, båda universitetslektorer i engelska med språkvetenskaplig inriktning på universitetet.

 • 2023-11-30

  COP28 i Dubai - förberedelser och framsteg i klimatutbildning

  Dubai är värd för den årliga konferensen för parterna COP 28 inom FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) som startar idag. Uppmärksamheten riktas nu mot de viktiga stegen inför evenemanget. Avit Bhowmik, lektor i risk- och miljö, blickar tillbaka på det första av två möten som leder upp till COP, nämligen mötet för de underordnade organen (SB) i Bonn.

  Det första mötet hålls i maj eller juni och alltid i Bonn, Tyskland, där sekretariatet för UNFCCC finns. Det mötet kallas för de underordnade organen, SB, och även om det är ett möte med endast tjänstemän (och inte ministrar som COP) och inga beslut fattas i Bonn, är det fortfarande ett extremt viktigt möte eftersom det är här agendan för den kommande COP bestäms. Därför, om en regering vill lägga till en punkt på COP:s agenda för året, måste den göra det under SB-mötet i Bonn. Därför kan det som händer i Bonn på många sätt vara ännu viktigare än vad som händer på COP.

 • 2023-11-28

  Hallå där Ulf Mellström…

  … professor i genusvetenskap vid Karlstads universitet. Den 5-7 december samlas flera framstående forskare på Karlstads universitet för att delta i konferensen What is the State of and what is State of the Art in Contemporary Masculinity Studies? Vad handlar forskningskonferensen om?

  Dagarna fokuserar på den senaste utvecklingen och tendenserna inom den forskningstradition som ofta kallas Maskulinitetsstudier eller Kritiska studier av män och maskuliniteter. Det är inbjudna gäster vilka vi ser som centrala inom forskningsfältet. Det är bland annat redaktören för tidskriften Men & Masculinities som är en syskontidskrift till Norma: International Journal for Masculinity Studies som har sin bas på Centrum för genusforskning, CGF, vid Karlstads universitet.

 • 2023-11-27

  Nytt forskningsprojekt: Förskolans demokratiuppdrag

  I skollagen står det att förskolan ska ”…förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Men hur ska det uppdraget tolkas? Och hur ska det utövas? Det studeras närmare i forskningsprojektet Förskolans demokratiuppdrag, som genomförs inom ramen för ULF*.

  – Vi forskare ska tillsammans med förskollärare och barnskötare belysa, diskutera och pröva innebörder och betydelser av förskolans demokratiuppdrag, säger forskningsledare Magdalena Raivio, lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskolan. Förskolans intressen och behov har styrt syftet som är att bidra till ökad kunskap om hur förskolans demokratiuppdrag kan tolkas och utövas.

 • 2023-11-22

  Våld mot barn – dess konsekvenser och åtgärder i fokus på seminariedag

  Den 14:e november hölls seminariet ”Våld mot barn i Sverige – upptäckt och orosanmälan” på Karlstads universitet, riktat till personal inom förskola, skola och hälso- och sjukvård. Publiken fick lyssna på när olika föreläsare gick igenom bland annat våldets neurologiska konsekvenser och vad anmälningsplikten innebär.

  Bakom seminariet stod Gisela Priebe professor i psykologi och föreståndare för Centrum för forskning om barns psykiska hälsa och uppväxtvillkor (CBU), Carolina Jernbro, lektor i folkhälsovetenskap, och Monica Evermark, föreståndare för Regionalt utvecklingscentrum (RUC), alla Karlstads universitet.

  – Många professionella som arbetar med barn efterfrågar mer kunskap kring hur man ska agera när det handlar om våld och misshandel, säger Gisela Priebe om varför seminariet anordnades.

 • 2023-11-20

  Barns språkutveckling i fokus

  Olika professioner inom förskola, öppen förskola, bibliotek och barnhälsovård samlades på Karlstads universitet när det var dags för avslutning av professionssatsningen Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet. Det blev en dag fylld med glada deltagare som delade med sig av tillbakablickar och erfarenhetsutbyten om att lyfta fram glädje, lek och humor och att förundras över det lilla och sedan sätta in det i ett större sammanhang – allt med målet att främja barns språkutveckling.

  Det var våren 2022 som professionssatsningen Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet startade. Syftet var att olika professioner inom förskola, öppen förskola, bibliotek och barnhälsovård skulle hitta samverkansmöjligheter genom att mötas, utbyta erfarenheter, ta del av forskning samt utveckla och fördjupa sin egen kunskap och förståelse för de yngsta barnens språkande och litteracitetsutveckling.