Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) vid Karlstads universitet är ett samarbetsorgan för forskning och ämnesutveckling inom geografi, historia, religionsvetenskap, samhällskunskap och statsvetenskap.

CSD startades 2006 och cirka 20 forskare vid Karlstads universitet är kopplade till centrumet. Vi samverkar även med forskare från andra lärosäten i Sverige, Norden och internationellt.

Den ämnesdidaktiska forskning vi bedriver har en tydlig inriktning mot undervisningens praktik, med ett särskilt intresse av att studera den utifrån lärares perspektiv. CSD är också engagerat inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet och har olika uppdrag för Skolverket. CSD har till exempel varit ansvarigt för utvecklandet av nationella prov och bedömningsstöd i olika former. Genom olika samarbetsprojekt med kommuner arbetar vi för att knyta den ämnesdidaktiska forskningen närmare lärare och elever. CSD har tidigare arrangerat två forskarskolor för verksamma lärare.

CSD är idag en viktig mötesplats för svensk och nordisk ämnesdidaktisk forskning inom de samhällsvetenskapliga ämnena.

CSD är en miljö där flera ämnen ingår och där olika perspektiv möts. Att i en gemensam miljö kunna samla forskare från de olika samhällsorienterande ämnena är en stor styrka. Kopplingen till basämnena är tydlig och en långsiktig ambition är att knyta ämnesdidaktiska perspektiv till samhällsvetenskapliga teoribildningar. Merparten av forskarna vid CSD har en tydlig förankring i såväl basämnena som i den ämnesdidaktiska forskningen.

Verksamheten har en medveten inriktning mot undervisningens praktik. Vi vill bidra till att stärka elevernas möjlighet att lära i de samhällsorienterande ämnena. Det gör vi med ett särskilt intresse för läraren, hur denne hanterar stoff, ramfaktorer och interaktionen med eleverna, samt för elevernas uppfattningar och lärande. I flera projekt använder vi oss av forskningscirklar med verksamma lärare, för att just uppmärksamma undervisningens ämnesdidaktiska utmaningar utifrån ett lärarperspektiv. Genom olika samarbetsprojekt med kommuner arbetar vi för att knyta den ämnesdidaktiska forskningen närmare lärare och elever.