Om oss

ROSE, Research on Subject-specific Education, är en av Karlstads universitets starka forskargrupper. Rose har utifrån ett flervetenskapligt perspektiv ett särskilt intresse för ämnesdidaktik, lärande och undervisning i ämnen. Det gemensamma forskningsintresset omfattar hur innehållet i undervisningen väljs ut och hur olika undervisningsmetoder påverkar och formar ämnesinnehållet, från grundskola till högskola. Fokus ligger på det som händer i klassrummet, och på samspelet mellan lärare och elever i lärandeprocessen.

I forskningsprogrammet för Rose 2017-2020 utgår vi från begreppet transformation, som betyder att skapa, smälta samman, omvandla. Skolämnen skapas och utvecklas hela tiden genom transformation. Med transformation som utgångspunkt, forskar vi om hur ämneskunskaper och pedagogisk kunskap integreras - kärnan i all undervisning och allt lärande. Enkelt uttryckt vill vi inom Rose veta mer om hur eleverna ska lära sig på ett bättre sätt. Vi skapar kunskap om transformation som begrepp och fenomen i förhållande till konceptet Powerful Knowledge - kraftfull kunskap.

Forskningsområden
1. Formella och informella ämneskonstruktioner
Inom detta delprojekt ställer vi frågor om hur skolämnen konstrueras och utvecklas (transformeras). Hur utvecklas de i formella sammanhang, med särskilt fokus på nationella prov och hur sker denna transformation informellt, exempelvis i forum och sociala medier där lärare engagerar sig och diskuterar professionsfrågor. Här studerar vi även effekter av en ökad digitalisering.

2. Transformation av begreppet hållbar utveckling
Hur behandlas det tvärvetenskapliga och mångfacetterade begreppet hållbar utveckling i olika skolämnen? Vi studerar policydokument och riktlinjer, textböcker och experters syn inom olika akademiska ämnen och kombinerar det med djupintervjuer med lärare och observationer i klassrum. Med hjälp av analysunderlaget vill vi jämföra hur hållbar utveckling tolkas inom olika institutioner, på olika utbildningsnivåer och av lärare inom olika ämnestraditioner för att ta reda på hur transformation av ämnen går till.

3. Migration och kraftfull kunskap
Syftet är att utveckla modeller för undervisning om migration, med särskilt fokus på mellanstadiet. Migration är idag en av de allra mest brinnande samhällsfrågorna. En viktig metodisk dimension i delprojektet är forskningscirklar med verksamma lärare. I dessa kommer forskare och lärare att utveckla undervisningen med utgångspunkt i relevant kraftfull kunskap. Det görs genom att i en iterativ (upprepad) process utveckla och gradvis förfina undervisningsmodeller.