Nyheter

 • 2022-05-02

  Därför minskar mangroveskogarna

  Mangrove är en buske eller träd, som växer längs kusterna i tropiska och subtropiska miljöer. Växten trivs i saltvatten eller bräckt vatten, frodas ofta i tuff miljö och är van vid naturliga störningar som tropiska cykloner. Men trots sin motståndskraft har stora områden med mangroveväxter successivt försvunnit. Under de senaste tre decennierna har 8 600 km2 mangroveskogar dött ut – en yta motsvarande staden Tokyo. Minskningen är störst i Syd- och Sydostasien, med Indonesien som hårdast drabbat.

  Mangroveväxter är hemvist för en rik och unik biologisk mångfald och dessa vatten växande skogar är viktiga livsmiljöer för en mängd arter. De bidrar även till att skydda kuster från erosion och utgör viktiga kolsänkor.  Men när påfrestningar. som exempelvis klimatförändringar, skogsröjning och erosioner av kustlinjen,  ökar och samverkar blir de till slut övermäktiga och hela mangroveskogar försvinner.

 • 2022-05-02

  Klimatet i fokus under regeringens forskarseminarie

  Under våren leder utbildningsminister Anna Ekström en serie forskarseminarier med fokus på regeringens tre prioriterade områden: segregation och kriminalitet, klimatomställning samt välfärd. Vid det första seminariet ”En ny spelplan för klimatet”, som arrangerades tillsammans med Formas, deltog klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och även Mikael Granberg, professor i statsvetenskap vid Karlstads universitet, som var inbjuden tillsammans med fem andra forskare.

  - Under samtalet berättade jag om min egen forskning och den forskning om klimatanpassning och samhällets hantering av klimatrisker som bedrivs vid Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR. Speciellt betonade jag politikens betydelse, rättvisefrågor och svårigheterna med att bedriva en kunskapsbaserad politik i tider av klimatskepticism och -förnekelse, säger Mikael Granberg, professor i statsvetenskap och CSR vid Karlstads universitet.

 • 2022-04-20

  Ny gästprofessor på Centrum för forskning om samhällsrisker

  Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, välkomnar sin nya gästprofessor Misse Wester till centrumet. Misse Wester är disputerad i psykologi, men har jobbat tvärvetenskapligt hela sin karriär.  

  - Jag började med att studera hur vi människor tänker kring risk, allt från miljörisker till terrorhot, men gled senare in på hur det påverkar vad vi faktiskt gör. Så man kan säga att jag studerar hur vi tänker kring risk, och vad vi gör i kris.

 • 2022-04-19

  Centrum för forskning om samhällsrisker håller hög kvalitet

  Nu har den externa bedömargruppen lämnat sin slutrapport för kvalitetsutvärderingen av Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR. Utvärderarna menar att CSR har kommit långt i sin utveckling under kort tid och under besvärliga förhållanden som Covid-19 pandemin.

  - Vi är mycket nöjda med bedömningen, den visar att centrumets kvalitetsarbete håller hög kvalitet, säger Mikael Granberg och Finn Nilsson, före detta föreståndare för CSR. Det har också varit mycket lärorikt för oss att göra den här självvärderingen och genomlysningen av vår verksamhet.

 • 2022-03-31

  Kvinnor och äldre överrepresenterade i fallolyckor

  Fallolyckor är den största gruppen bland skadade i trafiken, det framkommer i en ny studie från Karlstads universitet. Olyckorna kostar samhället en halv miljard kronor per år baserat på kostnader för varje skadad person utifrån Trafikverkets kalkyl ASEK.

  Khabat Amin är statistiker och trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen och är industridoktorand inom risk- och miljöstudier samt kopplad till Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR. Khabats forskningsområde är oskyddade trafikanter.

 • 2022-03-15

  Växande behov av digitala krisövningar

  Samarbetet i projektet ”CriseIT 2 – Implementing Future Crisis Management” på Karlstads universitet och Høgskolen Innlandet visade sig spela en viktig roll för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring digitalisering av krisövningar.

  Projektet har bland annat resulterat i en mindre övningsbank - ett digitalt bibliotek av övningar relevanta för gränsregioners behov, en rapport som redogör för och diskuterar utmaningar och möjligheter med digitala övningar och ett flertal vetenskapliga publikationer.