Nyheter

 • 2021-06-14

  Corona, krishantering och demokrati 

  Under våren 2020 överraskades många kommuner av Coronapandemins effekter på sin verksamhet och organisation. Forskare vid Karlstads universitet och Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet har i en studie visat hur tolkningen av lagstiftningen kan innebära spänningar mellan olika institutionella logiker.

  Även i ett öppet demokratiskt system kan en extraordinär händelse innebära avsteg från principer om meddelarfrihet och meddelarskydd. Sådana avsteg kan medföra hot mot den demokratiska legitimiteten.

 • 2021-06-09

  Miljö och säkerhet erbjöd lyckad digital praktik

  Flera program erbjuder praktik under utbildningen. För studenterna kan det innebära en brygga ut i yrkeslivet. I år satte pandemin stopp för många av våra studenter men programmet Miljö och säkerhet, kunde erbjuda studenterna att genomföra en digital praktik på Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR.

  Tanken är att studenterna ska utveckla kunskaper som ger förutsättningar att analysera miljöproblem och risker och att utforma planer och åtgärder för att hantera problem och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Praktiken är viktig för studenterna då de fortsätter sitt lärande utifrån verklighetens villkor och får chansen att utnyttja sina ämneskunskaper.

 • 2021-04-27

  Politik och de negativa effekterna av klimatanpassningsåtgärder

  Effekterna av ett förändrat klimat blir alltmer märkbara. Klimatanpassningar av samhället är därför viktiga att genomföra i tid för att minimera negativa effekter som annars kan bli allvarliga för samhället och invånarna. I en nypublicerad artikel i tidskriften Climate beskriver forskare vid Karlstads universitet hur centrala politiska frågeställningar och politiska perspektiv kan tillämpas i studier av klimatanpassningens negativa effekter.

  - Politiska teorier och begrepp har börjat tillämpats i bedömningen av klimatanpassning och det har lett till en tydligare politisk förståelse av klimatanpassningens negativa effekter, säger Mikael Granberg, professor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR. Detta perspektiv står i stark kontrast till de mer konventionella vetenskapliga och tekniska bedömningarna av klimatanpassningens program och praxis.

 • 2021-04-13

  Lokala strategier och politiskt stöd - nyckeln för en effektiv klimatanpassning

  Ett förändrat klimat innebär nya och ökade risker för samhället. Extrema väderhändelser som värmeböljor, skyfall och kraftiga regn förväntas öka. För att få en effektiv klimatanpassning krävs det lokala strategier och ett politiskt stöd. Men forskning visar på betydande hinder för framsteg, enligt Mikael Granberg, professor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker vid Karlstads universitet och Ann-Catrin Kristianssen, universitetslektor vid Örebro universitet.

  Sverige, som ofta ses som ett progressivt land gällande klimatfrågan, kämpar för att skapa en fungerande organisering för lokal klimatanpassning. I den nya artikeln av Mikael Granberg och Ann-Catrin Kristianssen, beskrivs och analyseras klimatanpassningsorganisationen i tretton svenska kommuner i Västsverige.

  - Vi gör det ur fem teoretiska perspektiv; probleminramning, administrativt och politiskt stöd, administrativa och politiska strukturer, åtgärder och lösningar samt lärande, säger Mikael Granberg.

 • 2021-03-24

  Samverkan mellan forskare och samhälle

  Hållbar agenda är ett nätverk i Forshaga och Munkfors kommuner där företag, föreningar, myndigheter och Karlstads universitet samarbetar för att nå klimatneutralitet.

  Hållbar agenda är en viktig del i arbetet med att nå målen i Parisavtalet och de globala målen inom Agenda 2030 genom att minska växthusgasutsläppen med en hastighet på 16procent per år. Erfarenheter från andra nätverk och forskning visar att samarbete är viktigt för att nå klimatneutralitet och ett hållbart lokalt näringsliv.

 • 2021-02-02

  Kritisk diskussion om den klimaträttvisa staden

  Städer påverkas alltmer av klimatförändringar. Vem bestämmer hur städerna ska anpassas och vilka vinner och förlorar på klimatanpassningen? Det diskuterar Mikael Granberg, professor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR och Leigh Glover, gästforskare vid CSR i sin senaste publicerade artikel i tidskriften Sustainability.

  - När städerna påverkas alltmer av klimatförändringar innebär det att behoven av klimatanpassning, hållbar utveckling och resiliens ökar, säger Mikael Granberg. Men även lokala och globala ekonomiska och sociokulturella utvecklingstendenser påverkar stadsutvecklingen.