Nyheter

 • 2024-06-13

  Ny studie avslöjar brister i Sveriges vattenförvaltning

  En nyligen avslutad studie av svenska reglerade älvar, däribland Emån, Klarälven och Ätran, har kastat ljus över hur samverkan och styrning av vattenförvaltning fungerar i Sverige. Forskare från Karlstads universitet har identifierat flera viktiga hållbarhetsutmaningar kopplade till vattenreglering, inklusive klimatarbete, översvämningsrisker och biodiversitet.

  Studien visar tydliga tecken på att de över 100 vattenråd som bildats i Sverige, vilka ansvarar för förvaltning av avrinningsområden, ofta saknar ett helhetsperspektiv på vattenförvaltning. Trots att ett grundläggande syfte med dessa råd var att skapa en bredare och mer integrerad förvaltning, saknas representanter för översvämningsrisker i de tre vattenråd som undersökts.

 • 2024-06-07

  RiskLab inspirerar på ForskarFredag

  Forskarfredag är en årlig nationell vetenskapsfestival i Sverige som syftar till att föra samman forskare och allmänheten. Arrangemanget är en del av den europeiska forskarnatten, European Researchers' Night, och hålls vanligtvis den sista fredagen i september. Under denna dag öppnar CSR dörrarna till RiskLab och bjuder in elever i alla åldrar att delta i experiment, föreläsningar och interaktiva aktiviteter.

  Forskarfredag erbjuder ett brett spektrum av aktiviteter som gör vetenskap tillgänglig och engagerande för alla. Besökare kan delta i hands-on-experiment, se fascinerande vetenskapsdemonstrationer, lyssna på inspirerande föreläsningar och diskutera aktuella forskningsfrågor med experter. Målet är att väcka nyfikenhet och intresse för vetenskap och forskning, särskilt bland unga.

 • 2024-04-24

  Sofia – ny doktorand med fokus på vattenutmaningar i samhällsplanering

  Sofia Hallerbäck är en engagerad doktorand som har ägnat mycket tid åt att förstå och skydda våra ekosystem. Med en bakgrund som civilingenjör inom ekosystemteknik och som konsult inom dagvattenhantering och vattenförvaltning i kommunen fick hon en förståelse för de utmaningar som våra vattenresurser står inför.

  - För mig startade intresset för risk- och miljöfrågor med ett engagemang för global rättvisa och rättvis handel. Vattenfrågor har länge intresserat mig då de ofta hamnar mitt i konflikternas centrum, både mellan människor och i relationen mellan natur och samhälle.

  Bakgrund och drivkraft

 • 2024-04-09

  Miljövetarprogrammet på Karlstads universitet – en ny vägvisare i framtiden

  I en tid där vår värld står inför en rad miljöutmaningar behövs fler personer som har en större kunskap och arbetar för förändring. Det nystartade programmet Miljövetarprogrammet - inriktning riskhantering, är fokuserat på att utbilda och förbereda studenter för att visa vägen in i framtiden.

  Med en stadig grund i miljövetenskap och riskhantering erbjuder programmet en möjlighet för studenter att inte bara förstå dagens miljöproblem utan också att aktivt bidra till lösningarna.

  – Miljövetarprogrammet tar avstamp i det tidigare programmet Miljö och säkerhet, förklarar Linda Persson, programledare för miljövetarprogrammet. Vi har tagit ett bra program och gjort det lite bättre samt gett det ett namn som tydligare berättar för nya studenter vad det faktiskt handlar om.

 • 2024-04-05

  Utställningen Tänk om på Kau

  Försvarsmakten har under 2023/2024 en vandringsutställning Tänk om – Tillsammans i krig och fred, om vikten av att vara förberedd, efter ett initiativ av rektorerna på landets universitet och högskolor. Nu är utställningen hos oss!

  Utställningen består av en upplevelsebaserad del, som kommer att finnas utanför Huvudentrén. Där får man genom rörelse, ljud och teknik uppleva känslan av att ett krig pågår. En ombyggd container som föreställer ett studentrum innehåller samma lägenhet före och efter en granatexplosion. Utställningen invigs på måndag 8 april klockan 14.00 av landshövding Georg Andrén, representanter från Kau och projektgruppen i universitetsbibliotekets läsesal.

 • 2024-02-22

  Statliga pengar kan bidra till att förebygga självmord

  Forskare på Karlstads universitet har tittat närmare på hur arbetet med att förhindra självmord bedrivs i Värmland. I undersökningen ingår hur resurser fördelas, hur arbetet organiseras och vilka åtgärder som genomförs.

  Sedan år 2020 delar staten ut så kallade stimulansmedel för förebyggande av självmord och forskare på Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten undersökt  hur medlen används i Värmland.