Nyheter

 • 2023-02-23

  Hallå där Markus Arvidson…

  … docent och universitetslektor i sociologi vid Karlstads universitet. Du är ny vetenskaplig ledare på FoU Välfärd Värmland och tar över efter Birgitta Persdotter, lektor i socialt arbete vid Karlstads universitet, som tidigare var vetenskaplig ledare. Vad innebär ditt uppdrag?

  – Det innebär bland annat att handleda projekt och följa uppdrag. Det handlar även om att bidra med erfarenhet, kunskap och forskning som kan vara till nytta för de olika verksamheterna som FoU Välfärd Värmland innefattar. Jag kommer att arbeta som vetenskaplig ledare på 20 procent. Hittills har jag bland annat medverkat på Fou Välfärd Värmlands digitala seminarium ”Fredag med FoU” och föreläst om hållbart arbetsliv och ledarskap ur sociologiskt perspektiv.

 • 2022-12-19

  God jul och gott nytt år!

  Vi vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt varit en del av FoU Välfärd Värmlands arbete under 2022.

  Är du nyfiken på vad vi arbetet med under året kan du läsa vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet berättar vi om olika aktiviteter, bland annat kan du läsa mer Yrkesresan, Plattform Väld Värmland och kartläggningen av SEXIT.

  Vi önskar er en riktigt god jul och gott nytt år!

  Här hittar du FoU Välfärd Värmlands nyhetsbrev. 

   

   

 • 2022-10-21

  Yrkesresan – en satsning på kompetensutveckling inom socialtjänsten

  Yrkesresan är ett nationellt koncept för yrkesintroduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Syftet är att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. FoU Välfärd Värmland ansvarar för genomförandet i länet. Totalt ska fem yrkesresor inom socialtjänstens olika verksamhetsområden produceras, först ut är området Barn och unga – Myndighetsutövning.

  Det finns ett stort intresse för Yrkesresan, 90 procent av kommunerna i Sverige är anslutna. Förutom att bidra till kvalitet i mötet mellan invånare och socialtjänst syftar Yrkesresan till att stärka kompetens och yrkesstolthet bland socialtjänstens medarbetare, få en kunskapsbaserad, jämställd och jämlik socialtjänst samt en samlad och effektiv kompetensutveckling.

 • 2022-10-06

  Ny plattform för yrkesverksamma som möter våldsutsatta

  Nu är Plattform Våld Värmland lanserad. Platsen är ett avstamp för de som möter våldsutsatta. Här finns länkar till myndigheter, organisationer och andra som kan ge kunskap, råd och stöd.

  FoU Välfärd Värmland arbetar under 2021 – 2023 inom ramen för Sveriges kommuner och regioners, SKR:s, kvinnofridssatsning. Under hösten 2021 påbörjades ett arbete med att scanna av om det i Värmland fanns ett intresse att skapa en webbsida som kunde samla material och information inom kvinnofridsområdet för yrkesverksamma inom kommun och region. Dialoger hölls med yrkesverksamma och chefer inom socialtjänsten, intresseorganisationer samt andra regionala aktörer, till exempel Region Värmland och Länsstyrelsen.  

 • 2022-10-03

  Kartläggning av Sexit i Värmland genomförd

  På uppdrag av Region Värmland har metoden Sexit kartlagts. Syftet med kartläggningen var att få en överblick av hur metoden används vid ungdomsmottagningarna i Värmland och sammanställa erfarenheter som påverkar användandet av metoden.

  Sexit (Sexual health identification tool) är en metod där unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, identifieras och erbjuds relevant vård och stöd.  Målgruppen för de som är tänkta att använda Sexit är primärt ungdomsmottagningar.

 • 2022-08-23

  Plattform Våld Värmland

  Nu är Plattform Våld Värmland lanserad. Platsen är ett avstamp för dig som möter våldsutsatta. Här finns länkar till myndigheter, organisationer och andra som kan ge kunskap, råd och stöd.

  FoU Välfärd Värmland arbetar under 2021 – 2023 inom ramen för SKR:s Kvinnofridssatsning. Under hösten 2021 påbörjades ett arbete med att scanna av om det i Värmland fanns ett intresse att skapa en webbsida som kunde samla material och information inom Kvinnofridsområdet för yrkesverksamma inom kommun och region. Intresset fanns och planering för webbsidan inleddes och under våren 2022 skapades Plattform Våld Värmland.