Nyheter

 • 2020-03-05

  Vård i hemmet skapar förtroende och trygghet

  Hur upplever patienter de insatser de får via mobilt närsjukvårdsteam i jämförelse med deras upplevelse av vården innan? Madeleine Andersson, utredare på FoU Välfärd Värmland på Karlstads universitet, gjorde utvärderingen i västra sjukvårdsdistriktet på uppdrag av Region Värmland.

  Vad är mobilt närsjukvårdsteam och vad var syftet med studien?
  – Äldre personer som ofta är multisjuka behöver inte ta sig till vårdcentralen, berättar Madeleine Andersson, utan har i stället i större utsträckning möjlighet att få hembesök av vårdpersonal.

  Syftet har varit att genom intervjuer undersöka hur patienterna upplevt de insatser de fått via mobilt närsjukvårdsteam i jämförelse med deras upplevelse av vården innan och vad detta har haft för betydelse för dem.

 • 2020-01-20

  Socionomer upplever tidsbrist och stress

  Studier visar att nyutbildade socionomer inom olika verksamhetsområden inte stannar i yrket, och att de som stannar i yrket relativt ofta byter anställning. Forskningen visar vidare att stressen och bristen på tid är en av orsakerna till detta.

  Det ligger också i arbetets natur att oavsett hur mycket tid som tillförs så kommer anställda ändå uppleva tidsbrist, eftersom behoven hos brukare och klienter är oändliga. Perspektiv på och förhållningssätt till tid har förändrats relativt mycket under senare år. Ett exempel är att gränserna mellan arbetsliv och privatliv tenderar att bli mindre tydliga.

 • 2020-01-15

  Praktik som leder till en klarare framtidsinsikt

  Martina Magnusson läser femte terminen på programmet samhällsanalytiker och har gjort sin 20 veckor långa praktik på FoU Välfärd Värmland. För Martinas del har det varit en praktik med viktiga frågor och som lett till en klarare bild av framtiden.

  Hur har praktiktiden varit?
  - Jag har trivts väldigt bra med engagerade och härliga kollegor. Dessutom har jag haft förmånen att ha tre handledare. Det känns som att man har haft ett stort förtroende för mig, vilket har varit extra roligt. Jag har bland annat fått berätta om mina uppdrag på olika nätverksmöten och konferenser. Det känns värdefullt att mina arbetsuppgifter har varit betydelsefulla och att mitt arbete här förhoppningsvis kan vara till nytta i pågående och framtida projekt.

 • 2019-12-09

  Inspirationskonferens med fokus på LSS

  När FoU Välfärd Värmland anordnade sin årliga inspirationskonferens var fokus på LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Jonas Helgesson, författare, föreläsare och stand-up-komiker, riktade blicken framåt och reflekterade över hur man kan hitta den inre motivationen när livet känns kämpigt. Under dagen fick deltagarna tid för utbyte av erfarenheter och inspiration i samband med parallella seminarier.

  I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. Det kan till exempel röra personer med utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som försvårar att på egen hand klara vardagen.

  Det är huvudsakligen kommunerna som ansvarar för att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade följs. Kommunen ska följa upp vilka som kan få stödinsatser, ta reda på behoven av stöd och service och erbjuda det så mycket som personen behöver.

 • 2019-10-14

  Utvärdering i halvtid om TRIS-projektet

  Bengt Eriksson och Per-Åke Karlsson har släppt sin rapport, TRIS-projektet i Hammarö – en utvärdering «i halvtid». Rapporten utvärderar TRIS-projektet (tidig rehabilitering i samverkan) som bedrivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och socialtjänsten i Hammarö kommun. TRIS-projektets syfte är att samverkan mellan aktörerna ska ge snabbare och bättre stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden.

  TRIS-projektet bygger på ett koncept som man importerat från andra delar av landet. Ursprungligen kommer modellen från Sörmland men har i Hammarö fått en annan form i den värmländska kontexten. Modellen har renodlats och man har tagit fasta på de centrala delarna i konceptet.

 • 2019-10-07

  Line Holth – ny styrelseledamot i FOU Välfärd Värmland

  Line Holth tar med sina erfarenheter som prefekt och chef till styrelsen för FOU Välfärd Värmland och ser fram emot att få nya idéer som kan användas inom forskning och utbildning.

  I sin roll som prefekt på institutionen för sociala och psykologiska studier har Line Holth många beröringspunkter med de ämnen som diskuteras och avhandlas i FOU Välfärd Värmland. Klivet in i styrelsen blir därför naturligt och Line ser fram emot ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter.