Nyheter

 • 2019-02-08

  Förbättrad dokumentation i sociala barn- och ungdomsvården

  Alltför mycket av socialsekreterares tid går åt till dokumentation istället för att träffa barn, unga och deras familjer. Det är något som socialsekreterare själva påtalar och något som regeringens nationella samordnare för barn och unga fann i en kartläggning som presenterades 2017. Men det går att göra förbättringar och effektivisera, utan att äventyra kvalitet och rättssäkerhet. Det visar ett utvecklingsarbete tillsammans med socialsekreterare i 29 kommuner. Projektet har bedrivits under ledning av FoU Välfärd Värmlands Birgitta Svensson, lektor i socialt arbete vid Karlstads universitet, tillsammans med Marta Nannskog från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

  Mot bakgrund av den nationella samordnarens kartläggning fick Sveriges kommuner och landsting, SKL, medel av regeringen för att förbättra situationen. Utvecklingsuppdraget var även ett led i att göra brukarna mer delaktiga och att förbättra arbetssituationen för socialsekreterarna.

 • 2018-10-09

  Insatser för att bekämpa våld mot kvinnor kartläggs i länet

  Pågående verksamheter och insatser hos olika aktörer i länet, för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, ska kartläggas. Länsstyrelsen i Värmland har givit uppdraget till FOU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet. Uppdraget har sin bakgrund i det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och den tioåriga nationella strategin för detta.

  Särskilt fokus för undersökningen kommer att vara på insatser för våldsutsatta ungdomar i parrelationer och bland hbtq-personer. Undersökningen kommer också att belysa insatser för våldsutövare samt det våldsförebyggande arbetet. Syftet är också att, genom kartläggningen av vilka insatser som finns, få klarhet i vilka nödvändiga insatser som saknas i regionen.

 • 2018-09-04

  Statssekreterare lärde mer om äldreforskning

  Maja Fjaestad, statssekreterare hos äldreminister Lena Hallengren, har tillsammans med riksdagsledamot Mikael Dahlqvist (s) besökt Institutionen för sociala och psykologiska studier samt FoU Välfärd Värmland. Syftet var att ta del av aktuell forskning om äldres villkor i samhället.

  Forskning om äldres villkor i samhället var i fokus för statssekreterare Maja Fjaestads och riksdagsledamot Mikael Dahlqvists besök. Line Holth, prefekt för Institutionen för sociala och psykologiska studier tog emot tillsammans med Ulla Rantakeisu, professor i socialt arbete, Clary Krekula, professor i sociologi samt Anna Gund, föreståndare för FoU Välfärd Värmland och Madeleine Andersson, projektkoordinator vid FoU Välfärd Värmland.

  FoU Välfärd Värmland beskrev arbetet med att utvärdera Mobilt Resursteam i Karlstad, där rapporten är klar i slutet av året.

 • 2018-06-25

  Hans Ovall ny ledamot i FoU Välfärd Värmlands styrelse

  Universitetets rektor Johan Sterte har utsett Hans Ovall, adjunkt i socialt arbete vid Karlstads universitet, till ny ledamot i styrelsen för FoU Välfärd Värmland fram till 30 juni 2019.

  Hans Ovall är adjunkt i socialt arbete och programledare för socionomprogrammet vid Karlstads universitet. Han ersätter Lars-Gunnar Engström som ledamot i FoU Välfärd Värmlands styrelse resterande del av innevarande mandatperiod.

 • 2018-03-29

  Save the date! Inspirationskonferens LSS

  Pricka in den 21 november redan nu i almanackan. Då är det dags för Inspirationskonferens LSS. Och vi behöver din medverkan!

  Konferensen är en värmländsk inspirationsdag med fokus på verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vill du vara med och hålla seminarium under dagen, kontakta fouvalfardvarmland@kau.se

  Se filmer från förra årets Inspirationskonferens

 • 2018-03-15

  Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck starkt efterfrågad

  Pappor och bröder som hotar och misshandlar sina döttrar och systrar, ibland med dödlig utgång. Unga tjejer som begränsas i sina liv. Hedersrelaterat våld finns i alla Sveriges kommuner och det är främst socialtjänsten som har ansvar för att handla, gripa in och ordna med skydd när det behövs. Hur gör man?

  Under två dagar samlades ett 30-tal deltagare, de flesta socialsekreterare från Värmland, för en fördjupad utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, arrangerad av FoU Välfärd Värmland och Länsstyrelsen Värmland.