Nyheter

 • 2020-10-22

  Äldres välbefinnande och ofrivilliga ensamhet under coronapandemin kartläggs

  Coronapandemin innebär en ny situation för alla i samhället, men särskilt för personer över 70 år. Nu startar FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet en kartläggning av hur restriktioner och smittskydd under coronapandemin relaterar till välbefinnande bland äldre brukare inom hemtjänsten. Studiens fokus ligger på ofrivillig ensamhet, sociala kontakter på avstånd och hemtjänstens bemötande.

  Restriktionerna under pandemin innebär dels att personer som är 70 år och äldre uppmanas till social distansering med begränsade och kontrollerade sociala kontakter, dels att de kategoriseras som tillhörandes en utsatt riskgrupp. Det innebär även att de i hög utsträckning fråntas den egna kontrollen över vilka sociala kontakter de kan ha och på vilket sätt. Samtidigt utsätts gruppen för en ökad påfrestning genom oron för ökade medicinska risker vid en Covid-19 infektion.

 • 2020-09-29

  Viktigt med mål och tydliga mandat - utvärdering av Förebyggarenheten i Kristinehamns kommun

  Vad är Förebyggarenheten och hur har dess samarbetspartner upplevt den? Madeleine Andersson och Hans Ovall på FoU Välfärd Värmland har på uppdrag av Kristinehamns kommun under våren genomfört en utvärdering av samverkanspartners upplevelser av enheten.

  Vad är Förebyggarenheten och vilket syfte har den?
  - Enheten startades 2018 som ett tvåårigt projekt i Kristinehamns kommun, säger Madeleine Andersson, projektkoordinator för FoU Välfärd Värmland. Enheten i sig bestod av tre folkhälsoutvecklare, en kurator med samordnarfunktion, en behandlingsassistent och en enhetschef.

 • 2020-09-04

  Karlstads universitet bidrar till en ny, modern socialtjänstlag

  I dagarna överlämnades slutbetänkandet till ny socialtjänstlag till socialminister Lena Hallengren. Ett av de nya lagförslagen rör jämställdhet som mål. Birgitta Svensson, lektor i socialt arbete och vetenskaplig ledare för FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet, fick i vintras utredningens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om jämställdhet inom socialtjänsten och som nu används för att motivera en lagändring.

  Då socialtjänstlagen kom till i början av 1980-talet, rådde det inte så stor debatt kring jämställdhet som det gör idag. Idag finns det också mer kunskap kring jämställdhetsfrågor och det blev därför viktigt att utreda om och i så fall på vilket sätt ett jämställdhetsperspektiv kan lyftas fram i den nya socialtjänstlagen.

 • 2020-03-05

  Vård i hemmet skapar förtroende och trygghet

  Hur upplever patienter de insatser de får via mobilt närsjukvårdsteam i jämförelse med deras upplevelse av vården innan? Madeleine Andersson, utredare på FoU Välfärd Värmland på Karlstads universitet, gjorde utvärderingen i västra sjukvårdsdistriktet på uppdrag av Region Värmland.

  Vad är mobilt närsjukvårdsteam och vad var syftet med studien?
  – Äldre personer som ofta är multisjuka behöver inte ta sig till vårdcentralen, berättar Madeleine Andersson, utan har i stället i större utsträckning möjlighet att få hembesök av vårdpersonal.

  Syftet har varit att genom intervjuer undersöka hur patienterna upplevt de insatser de fått via mobilt närsjukvårdsteam i jämförelse med deras upplevelse av vården innan och vad detta har haft för betydelse för dem.

 • 2020-01-20

  Socionomer upplever tidsbrist och stress

  Studier visar att nyutbildade socionomer inom olika verksamhetsområden inte stannar i yrket, och att de som stannar i yrket relativt ofta byter anställning. Forskningen visar vidare att stressen och bristen på tid är en av orsakerna till detta.

  Det ligger också i arbetets natur att oavsett hur mycket tid som tillförs så kommer anställda ändå uppleva tidsbrist, eftersom behoven hos brukare och klienter är oändliga. Perspektiv på och förhållningssätt till tid har förändrats relativt mycket under senare år. Ett exempel är att gränserna mellan arbetsliv och privatliv tenderar att bli mindre tydliga.

 • 2020-01-15

  Praktik som leder till en klarare framtidsinsikt

  Martina Magnusson läser femte terminen på programmet samhällsanalytiker och har gjort sin 20 veckor långa praktik på FoU Välfärd Värmland. För Martinas del har det varit en praktik med viktiga frågor och som lett till en klarare bild av framtiden.

  Hur har praktiktiden varit?
  - Jag har trivts väldigt bra med engagerade och härliga kollegor. Dessutom har jag haft förmånen att ha tre handledare. Det känns som att man har haft ett stort förtroende för mig, vilket har varit extra roligt. Jag har bland annat fått berätta om mina uppdrag på olika nätverksmöten och konferenser. Det känns värdefullt att mina arbetsuppgifter har varit betydelsefulla och att mitt arbete här förhoppningsvis kan vara till nytta i pågående och framtida projekt.

Sidansvarig: Anna Valle
Senaste uppdatering: 2020-09-29