Nyhetsarkiv för Ctf

2023-11-02
Priset tilldelas den bästa tjänsteforskningsartikeln som publicerats under kalenderåret, i internationell konkurrens. Det är andra gången Ingo Karpen (CTF) får den här prestigefyllda utmärkelsen. Hej Ingo Karpen. Med tanke på att det är andra gången du får det här priset, varför tror du att din forskning skapar ett så stort intresse?
2023-10-26
Centrum för tjänsteforskning (CTF) välkomnar sin nya gästprofessor Elina Jaakkola. Hon är professor i marknadsföring vid University of Turku och är en av fem internationella gästprofessorer som knyts till CTF med stöd av Anderstiftelsen. Elina Jaakkola är professor i marknadsföring och verksam inom forskning och undervisning vid Turku School of Economics, University of Turku i Finland.
2023-10-16
Cirka 15 procent av världens befolkning har någon form av funktionsnedsättning vilket försvårar vardagslivet. - För att denna grupp ska ges samma förutsättningar som andra att leva ett tillfredsställande liv behövs det mer kunskap om hur psykiska och fysiska svårigheter associeras med upplevelsen av att resa kollektivt, säger Margareta Friman vid Centrum för tjänsteforskning (CTF). Funktionshinder är ett komplicerat och flerdimensionellt begrepp som involverar det dynamis
2023-10-13
Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning ger fortsatt finansiellt stöd till Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. Fem gästprofessorer knyts till CTF för att stärka forskningen. Genom det fortsatta stödet från Anderstiftelsen kommer fem internationellt välrenommerade gästprofessorer att knytas till CTF de kommande tre åren.  – Vi är mycket tacksamma för det fortsatta stödet från Anderstiftelsen.
2023-10-09
Konferensen Värmland 2040 hade underrubriken ”Innovationsredo?” och utgångspunkten var Värmlandsstrategin och hur vi kan använda den för att utveckla länet tillsammans. Innovation och utvecklingskapacitet är avgörande för att nå målen i Värmlandsstrategin 2040. Men vad innebär det i våra verksamheter inom regionen? Värmland 2040-konferensen samlade drygt 300 deltagare som fick lyssna på föreläsare som gav konkreta exempel på innovation och samverkan.
2023-10-09
Kurserna ska hjälpa företag och anställda att få mer kunskap om hur olika verksamheter kan utveckla mer hållbara tjänster som skapar värde för kunder. Satsningen görs inom ramen för Expertkompetensprogrammet ISE som drivs vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet.
2023-10-04
En hög grad av proaktivitet hos anställda kan kompensera för exempelvis förseningar, vilket kan motverka negativa upplevelser av att behöva vänta i en butiksmiljö. Anställdas proaktivitet har diskuterats som en nyckelfaktor för företagets framgång och organisatoriska prestationer.
2023-10-04
John-Erik Hassel, industridoktorand i företagsekonomi, reflekterar kring entreprenörskap – ett område han har stor erfarenhet inom då han arbetat med egna verksamheter i snart tjugo år. De flesta som drömmer om att starta företag undviker oftast att göra det på grund av risken att misslyckas. Med all rätt kan man tänka då forskning pekar på att majoriteten av alla nystartade företag inte finns kvar fem år efter de startades.
2023-09-28
Matsvinnet minskar inte tillräckligt snabbt för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål om halvering till år 2030. - Vi måste agera snabbare med fler aktiviteter, säger forskaren Helén Williams vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) på Karlstads universitet. Den 29 september infaller den Internationella matsvinnsdagen för att sätta fokus på insatser för att minska det globala matsvinnet. – Rapporter visar att utvecklingen inte går tillräckligt fort, vilket också nyligen dis
2023-09-26
Elena Palani, välkommen till Handelshögskolan och CTF - Tack. Jag är doktorand i företagsekonomi och forskar om matsvinn knuten till Centrum för tjänsteforskning (CTF) och tog min masterexamen vid Handelshögskolan och var mycket nöjd med min utbildning.
2023-09-19
I studien ”Managing the Complexity of Green Innovation” har författarna Andrey Abadzhiev, Alexandre Sukhov, Antti Sihvonen och Mikael Johnson undersökt hur denna komplexitet kan hanteras genom att analysera hur enskilda företag kombinerar olika innovationsaktiviteter för att utveckla grön innovation och hur företag längs värdekedjan ställer in sig för att implementera dessa innovationer. Grön innovation kan främja både miljömässig hållbarhet och ekonomisk tillväxt.
2023-09-13
Christian Grönroos skriver om tjänstefiering och vad som krävs av för att bli en bra tjänsteleverantör. Vanligen använder företag den ”enkla” vägen och lägger till tjänster till sitt varuerbjudande. Så är det dock svårt att göra affärsmodellen tjänsteinriktad. Varuföretag behöver inte bli tjänsteföretag. Viktigare är att bli en högklassig tjänsteleverantör. Det viktiga där är hur och hurudant erbjudande varan levereras!
2023-09-06
Vi är glada över att hälsa Filip Högberg välkommen. Han är doktorand inom industriell ekonomi och hans forskning kommer att handla om innovationsledning och AI. Vad hoppas du uppnå med din forskning? – Jag hoppas på att kunna bidra till den intensiva kunskapsutveckling som pågår inom området just nu.
2023-09-05
Återbruk och andra cirkulära lösningar blir i dag allt vanligare inom detaljhandeln för att skapa en mer hållbar konsumtion. För att främja denna omställning behövs mer kunskap om hur företag kan skapa bättre förutsättningar och kundupplevelser kring försäljning av återbrukade produkter.
2023-08-30
I projektet Smart and Safe samverkar offentlig verksamhet, företag, akademi och civilsamhälle i en helix-modell för att med hjälp av IoT, som också kallas sakernas internet, skapa ökad trygghet hos barn och unga i offentliga miljöer. Forskningen görs av Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. Komplexa samhällsutmaningar kräver komplexa lösningar och tekniska system baserad på IoT är exempel på en sådan lösning.
2023-08-25
En liten grupp av pionjärer ledde det initiala skapandet och utvecklandet av tjänsteforskningen. En ny artikel i Journal of Service Management gör oss en tjänst och bjuder på kloka ord från tio av dessa föregångare inom området. En av dessa är Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi och grundare av CTF vid Karlstads universitet. Professorerna David Bowen och Ray Fisk tog fram tre kriterier som kännetecknar en pionjär inom området.
2023-08-25
En mer klimatneutral e-handel på landsbygden är fokus för ett nytt forskningsprojekt som startar vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet i höst. Förpackningssystem, returhantering och leveransplatser är några områden som berörs. E-handeln är en komplex samhällsutmaning. För att transformera e-handeln till ett hållbart system krävs en genomgripande systemförändring där innovation och kunskapsutveckling är avgörande.
2023-08-22
- Ett viktigt kriterium för att välja ut utvecklingsprojekt för projektet är att de ska vara samverkansprojekt med flera andra aktörer, säger Mikael Johnson, lektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF). Vad är projektets syfte? - Syftet med forskningsprojektet Innovation och tjänstedesign i det nya samverkanlandskapet är att utveckla, vidareutveckla och pröva nya och etablerade metoder, verktyg och arbetssätt utifrån en tjänstelogi