Nyheter

 • 2023-11-27

  Nytt forskningsprojekt: Förskolans demokratiuppdrag

  I skollagen står det att förskolan ska ”…förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Men hur ska det uppdraget tolkas? Och hur ska det utövas? Det studeras närmare i forskningsprojektet Förskolans demokratiuppdrag, som genomförs inom ramen för ULF*.

  – Vi forskare ska tillsammans med förskollärare och barnskötare belysa, diskutera och pröva innebörder och betydelser av förskolans demokratiuppdrag, säger forskningsledare Magdalena Raivio, lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskolan. Förskolans intressen och behov har styrt syftet som är att bidra till ökad kunskap om hur förskolans demokratiuppdrag kan tolkas och utövas.

 • 2023-11-27

  Workshop för att inventera behov och utmaningar inom digital hälsoinnovation

  Hur ser behoven ut kopplat till digital hälsoinnovation? Vilka hinder finns och hur kan forskning och praktik tillsammans främja utvecklingen av digital hälsoinnovation och bättre hälsa hos individer? Detta var utgångspunkten när Karlstads universitet och DigitalWell Arena bjöd in offentlig sektor och näringsliv för att tillsammans inventera behov kopplat till digital hälsoinnovation i Värmland.

  Detta var andra året i rad som Karlstads universitet och DigitalWell Arena arrangerade en workshop för att inventera behov och utmaningar kopplat till digital hälsoinnovation i Värmland. 

 • 2023-11-24

  Satsning på forskning om unga inom AST

  Andrea Schalley, professor i engelsk språkvetenskap vid Karlstads universitet, får medel från Vetenskapsrådet för det fyraåriga forskningsprojektet ”Svenska eller engelska? – Språktycke och -färdigheter hos högfungerande elever inom autismspektrumtillstånd”.
  – Det känns fantastiskt, säger Andrea Schalley.

  Hon började intressera sig för frågeställningarna kring hur högfungerande elever inom autismspektrumtillstånd (AST) använder sina första- och andraspråk 2016.

 • 2023-11-23

  Klimatångest tas på allvar under Religionsvetenskapens dag

  Den 6 december arrangeras Religionsvetenskapens dag vid Karlstads universitet där årets tema är religion och klimat.

  Dagen som är öppen för allmänheten kommer att utforska hur religion och andlighet kan hänga ihop med klimatfrågan. Att hitta hopp och handlingskraft i arbetet för en hållbar framtid är något som många behöver stöd i.

 • 2023-11-23

  Cirkulärt projekt visar att framtidens varor och tjänster är smarta och attraktiva

  Julen står för dörren, önskelistor frodas och tillfällen då det är enkelt att svepas med i köphetsen är oändliga. Då kan det kan vara svårt att värja sig mot handelns reklamattack i form av exempelvis Black Friday. Men som en motpol i en galleria i Karlstad har ett hållbart alternativt gjort entré – och succé – och Karlstads universitet genomför forskning.

  Emma Sundh är projektledare för Rundgång – en galleria som främjar cirkulär ekonomi och är allt annat än en vanlig loppis.

 • 2023-11-22

  Våld mot barn – dess konsekvenser och åtgärder i fokus på seminariedag

  Den 14:e november hölls seminariet ”Våld mot barn i Sverige – upptäckt och orosanmälan” på Karlstads universitet, riktat till personal inom förskola, skola och hälso- och sjukvård. Publiken fick lyssna på när olika föreläsare gick igenom bland annat våldets neurologiska konsekvenser och vad anmälningsplikten innebär.

  Bakom seminariet stod Gisela Priebe professor i psykologi och föreståndare för Centrum för forskning om barns psykiska hälsa och uppväxtvillkor (CBU), Carolina Jernbro, lektor i folkhälsovetenskap, och Monica Evermark, föreståndare för Regionalt utvecklingscentrum (RUC), alla Karlstads universitet.

  – Många professionella som arbetar med barn efterfrågar mer kunskap kring hur man ska agera när det handlar om våld och misshandel, säger Gisela Priebe om varför seminariet anordnades.