Nyheter

 • 2024-06-13

  Ny studie avslöjar brister i Sveriges vattenförvaltning

  En nyligen avslutad studie av svenska reglerade älvar, däribland Emån, Klarälven och Ätran, har kastat ljus över hur samverkan och styrning av vattenförvaltning fungerar i Sverige. Forskare från Karlstads universitet har identifierat flera viktiga hållbarhetsutmaningar kopplade till vattenreglering, inklusive klimatarbete, översvämningsrisker och biodiversitet.

  Studien visar tydliga tecken på att de över 100 vattenråd som bildats i Sverige, vilka ansvarar för förvaltning av avrinningsområden, ofta saknar ett helhetsperspektiv på vattenförvaltning. Trots att ett grundläggande syfte med dessa råd var att skapa en bredare och mer integrerad förvaltning, saknas representanter för översvämningsrisker i de tre vattenråd som undersökts.

 • 2024-06-12

  Samarbete ska förbättra svensk socialtjänst

  Med start 2024 genomför Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Karlstads universitet Nationell Uppföljning av Socialtjänstens Omställning (NUSO). Drygt 120 kommuner och stadsdelar medverkar för att ta fram kunskap inför ny socialtjänstlag och för att kunna följa utvecklingen över tid.

  NUSO består av tre delstudier som fångar vägen till olika typer av stöd för barn, unga och familjer. Det handlar både om insatser som ges utan utredningsprocess och om socialtjänstens myndighetsutövning. En rad olika faktorer undersöks, såsom skillnader i tillgång till insatser mellan olika grupper av barn, hur utredningar genomförs, förekomst av olika former av problematik och behov, socialtjänstens bedömningar samt resultat av insatser. 

 • 2024-06-11

  Bröderna erbjuder digital matematiksupport till studenter

  Bröderna Maarouf och Asaad Fallaha som läser andra året Maskinteknik och tredje året Civilingenjör Teknisk fysik, arbetar båda som amanuenser där de hjälper andra studenter med matematik – på spelplattformen Discord.

  Fakulteten HNT har tidigare erbjudit fysiska träffar där studenter kan få hjälp med matematik på plats av mer erfarna studenter, så kallade studiestödjare. Studenterna dök inte riktigt upp i den utsträckning som behövdes för att fortsätta, så stödet upphörde. Istället började de tidigare studiestödjarna Asaad och Maarouf Fallaha att hjälpa andra studenter online via en anonym chatt som växt och nu blivit till en populär och välanvänd stödfunktion, främst för ingenjörsstudenter.

 • 2024-06-11

  Ny forskning för energieffektivisering av papperstillverkning

  Avvattning av pappersmassan är en mycket energikrävande del vid papperstillverkning. Ny forskning visar nu att man kan effektivisera processen och samtidigt få en lägre energiförbrukning.

  – I min forskning har jag tittat på tillverkning av fettresistent papper, det som kallas smörpapper, säger Björn Öman, industridoktorand i kemiteknik. Ju kompaktare ett papper är desto mer energi går det åt vid avvattningsprocessen.

  Vid avvattningen går pappersmassan genom flera vakuumsuglådor, normalt fem till åtta lådor. Därvid är återvätning ett problem, det vill säga pappersbanan hinner suga tillbaka redan borttaget vatten igen innan den transporteras till nästa steg.

 • 2024-06-10

  Hållbarhet blir en formsak när regioner ställer om

  Det pågår en omställning från tillväxt till hållbar utveckling i svenska regioner, men effekterna är begränsade. Anledningen? Hållbarhetsarbetet har hittills främst handlat om kunskap och metoder snarare än åtgärder för konkreta effekter. Det visar en ny avhandling i statsvetenskap vid Karlstads universitet.

  I sin avhandling ”Utveckling, konkurrens och möjliga framtider: En studie om görandet av hållbarhet i regional utvecklingspolitik” analyserar Johanna Tangnäs, svenska regioner och deras skifte från tillväxt till hållbar regional utveckling. Resultaten av studien visar att hållbarhetsarbetet främst handlar om kunskap och metoder, trots stora satsningar på omställning och förnyelse.

 • 2024-06-07

  Energigemenskap i stad och på landsbygd

  Sveriges och Värmlands energiproduktion och energikonsumtion behöver ställas om och i detta sammanhang har begreppet energigemenskaper kommit upp på agendan. Nyligen arrangerades ett seminarium på temat av CRS, Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring.

  – I den pågående omställningen behöver både energiproduktion och energikonsumtion ställas om, säger Moa Tunström, föreståndare för CRS och som höll i seminariet.