Nyheter

 • 2023-11-30

  COP28 i Dubai - förberedelser och framsteg i klimatutbildning

  Dubai är värd för den årliga konferensen för parterna COP 28 inom FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) som startar idag. Uppmärksamheten riktas nu mot de viktiga stegen inför evenemanget. Avit Bhowmik, lektor i risk- och miljö, blickar tillbaka på det första av två möten som leder upp till COP, nämligen mötet för de underordnade organen (SB) i Bonn.

  Det första mötet hålls i maj eller juni och alltid i Bonn, Tyskland, där sekretariatet för UNFCCC finns. Det mötet kallas för de underordnade organen, SB, och även om det är ett möte med endast tjänstemän (och inte ministrar som COP) och inga beslut fattas i Bonn, är det fortfarande ett extremt viktigt möte eftersom det är här agendan för den kommande COP bestäms. Därför, om en regering vill lägga till en punkt på COP:s agenda för året, måste den göra det under SB-mötet i Bonn. Därför kan det som händer i Bonn på många sätt vara ännu viktigare än vad som händer på COP.

 • 2023-11-28

  Hallå där Ulf Mellström…

  … professor i genusvetenskap vid Karlstads universitet. Den 5-7 december samlas flera framstående forskare på Karlstads universitet för att delta i konferensen What is the State of and what is State of the Art in Contemporary Masculinity Studies? Vad handlar forskningskonferensen om?

  Dagarna fokuserar på den senaste utvecklingen och tendenserna inom den forskningstradition som ofta kallas Maskulinitetsstudier eller Kritiska studier av män och maskuliniteter. Det är inbjudna gäster vilka vi ser som centrala inom forskningsfältet. Det är bland annat redaktören för tidskriften Men & Masculinities som är en syskontidskrift till Norma: International Journal for Masculinity Studies som har sin bas på Centrum för genusforskning, CGF, vid Karlstads universitet.

 • 2023-11-28

  En ny epok för kollaborativa industrirobotar

  Dagens och morgondagens industri kräver modern teknik där samverkan sker mellan människor, mellan människor och maskiner samt mellan maskiner. Maskiner kan övervaka sig själva, analysera resultat och autonomt optimera driftförhållanden och produktion. Resultatet är högre effektivitet och produktivitet. En ny epok av industrirobotar som kan arbeta sida vid sida med människor inom framförallt olika former av små komponentmonteringar och materialhantering har redan inletts. Vid en workshop på Karlstads universitet presenterades internationella samarbetsprojekt inom detta område.

  - Under workshopen, presenterade vi en övergripande introduktion till EU-programmet Industri 5.0 och Japan-programmet Society 5.0, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik. Industri 5.0 ska genom forskning och innovation leda till en mer hållbar och humancentrerad europeisk industri. Society 5.0 föreställer sig ett människocentrerat samhälle som balanserar ekonomiska framsteg med lösningen av sociala problem genom ett system som i hög grad integrerar cyber- och fysiskt utrymme.

 • 2023-11-27

  Nytt forskningsprojekt: Förskolans demokratiuppdrag

  I skollagen står det att förskolan ska ”…förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Men hur ska det uppdraget tolkas? Och hur ska det utövas? Det studeras närmare i forskningsprojektet Förskolans demokratiuppdrag, som genomförs inom ramen för ULF*.

  – Vi forskare ska tillsammans med förskollärare och barnskötare belysa, diskutera och pröva innebörder och betydelser av förskolans demokratiuppdrag, säger forskningsledare Magdalena Raivio, lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskolan. Förskolans intressen och behov har styrt syftet som är att bidra till ökad kunskap om hur förskolans demokratiuppdrag kan tolkas och utövas.

 • 2023-11-27

  Workshop för att inventera behov och utmaningar inom digital hälsoinnovation

  Hur ser behoven ut kopplat till digital hälsoinnovation? Vilka hinder finns och hur kan forskning och praktik tillsammans främja utvecklingen av digital hälsoinnovation och bättre hälsa hos individer? Detta var utgångspunkten när Karlstads universitet och DigitalWell Arena bjöd in offentlig sektor och näringsliv för att tillsammans inventera behov kopplat till digital hälsoinnovation i Värmland.

  Detta var andra året i rad som Karlstads universitet och DigitalWell Arena arrangerade en workshop för att inventera behov och utmaningar kopplat till digital hälsoinnovation i Värmland. 

 • 2023-11-24

  Satsning på forskning om unga inom AST

  Andrea Schalley, professor i engelsk språkvetenskap vid Karlstads universitet, får medel från Vetenskapsrådet för det fyraåriga forskningsprojektet ”Svenska eller engelska? – Språktycke och -färdigheter hos högfungerande elever inom autismspektrumtillstånd”.
  – Det känns fantastiskt, säger Andrea Schalley.

  Hon började intressera sig för frågeställningarna kring hur högfungerande elever inom autismspektrumtillstånd (AST) använder sina första- och andraspråk 2016.