Nyhetsarkiv för Crs

2021-10-18
Genom att länka samman forskningsdata med data från arkeologiska undersökningar och digitaliserade museisamlingar kommer det i framtiden att vara möjligt med avancerade datadrivna analyser på komplex information från hela Sveriges historia, från istid till nutid. Ett nytt samarbete för nationell infrastruktur för digital arkeologi, SveDigArk, har formats mellan sex svenska lärosäten, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer.
2021-06-24
Berättelserna från #MeToo, började höras och synas under hösten 2017. De visade att diskriminering och sexuella trakasserier förekommer i många branscher och i alla delar av samhället. I Sverige gav debatten upphov till nära 80 upprop av kvinnor i olika yrken, som gick ihop, organiserade sig, skrev debattartiklar och gjorde sina röster hörda. Vilka versioner av feminism och rättvisa var det syntes mest i debatten? Och vilka hamnade i marginalen i svenska #MeToo på sociala medier?
2021-06-14
Under våren 2020 överraskades många kommuner av Coronapandemins effekter på sin verksamhet och organisation. Forskare vid Karlstads universitet och Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet har i en studie visat hur tolkningen av lagstiftningen kan innebära spänningar mellan olika institutionella logiker. Även i ett öppet demokratiskt system kan en extraordinär händelse innebära avsteg från principer om meddelarfrihet och meddelarskydd.
2021-05-04
... som börjat dra ned på uppdragen inför pensionen och som nyligen lämnade över stafettpinnen som föreståndare för CRS till Moa Tunström. CRS startades 1 april 2015 och du blev föreståndare. Vilka var utmaningarna? - Uppdraget var att bygga upp ett forskningscentrum med externt finansierad forskning och publicering av vetenskapliga artiklar och forskare som samverkar med olika aktörer i det omgivande samhället.
2021-04-27
Effekterna av ett förändrat klimat blir alltmer märkbara. Klimatanpassningar av samhället är därför viktiga att genomföra i tid för att minimera negativa effekter som annars kan bli allvarliga för samhället och invånarna.
2021-03-24
Inom EU-projektet Digiterri samverkar Värmland med två andra europeiska regioner för att stödja en digital utveckling. Nu har den andra av tre workshoppar genomförts och en handlingsplan har börjat ta form.
2021-03-24
Hållbar agenda är ett nätverk i Forshaga och Munkfors kommuner där företag, föreningar, myndigheter och Karlstads universitet samarbetar för att nå klimatneutralitet. Hållbar agenda är en viktig del i arbetet med att nå målen i Parisavtalet och de globala målen inom Agenda 2030 genom att minska växthusgasutsläppen med en hastighet på 16procent per år.
2021-02-01
Det var rubriken på förra veckans avslutande konferens i projektet ”Platsbaserade digitala upplevelser (PDU)”. Tre platser – Glaskogen, Kristinehamns skärgård och Sunne, med fokus på kultur och berättande – har blivit djupanalyserade av forskare på Karlstads universitet. Att vara verksam inom besöksnäringen är en utmaning. Ofta drivs besöksplatserna av mindre företag med knappa resurser.
2021-01-27
Några pratar om det, några är på god väg och några ligger i framkant. Digitalisering i olika former är högaktuellt, inte minst nu under pandemin. Att arbeta medvetet med digitalisering är idag en nyckelfaktor - för konkurrenskraft inom industri och företag till samhällsservice och god livskvalitet. Inom EU-projektet Digiterri samverkar Värmland med två andra europeiska regioner för att stödja en digital utveckling.
2021-01-12
Livsmedelsindustrins utveckling är av stor betydelse för jorden och vår civilisations överlevnad. Det är många som inte känner till att vår matkonsumtion och våra jordbruksmetoder är några av de största hoten mot miljön över hela världen.
2020-12-15
Eva Svensson, professor i miljövetenskap och docent i historisk arkeologi, har utsetts till ledamot i Advisory and Scientific Board för JPI on Cultural Heritage and Global Change. JPI står för Joint Programming Initiative och är en del av EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Eva Svensson är en av tolv forskare från olika länder i Europa, som ingår i det vetenskapliga rådet.
2020-12-10

Ny föreståndare för CRS i vår

Nyheter » 2020-12-10
Margareta Dahlström lämnar i vår sitt uppdrag som föreståndare för CRS och rektor har fattat beslut om vem som blir ny föreståndare från 1 april. Det blir Moa Tunström, lektor i kulturgeografi, som efterträder Margareta Dahlström. Uppdraget som föreståndare börjar den 1 april nästa år och sträcker sig till och med 31 mars 2024.