Nyhetsarkiv för Crs

2018-03-05
Den första april lämnar Malin Rönnblom över stafettpinnen som föreståndare för CRS forskarskola till Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete. Malin har fått en tjänst som adjungerad professor (andreprofessor) i två år vid norska Center för kjönsforskning i Tromsö. Hon kommer även att vara kvar på statsvetenskap vid Karlstads universitet. - Jag finns kvar under en överlämningsperiod fram till sommaren .
2018-03-02
Under våren startar en ny kull forskarstuderande inom CRS forskarskola i regionalt samhällsbyggande. Det är den fjärde i ordningen och intervjuer med sökande startar inom kort. Forskarstuderandeplatserna inrättas i respektive ämne och doktoranderna går sedan gemensamma kurser, deltar i gemensamma seminarier och internat inom ramen för forskarskolan. De platser som nu är aktuella är en i kulturgeografi, två i statsvetenskap och en i historia.
2018-02-19
BioWiseTrans är ett nordiskt initiativ som syftar till att upprätthålla och utveckla ett nätverk för att studera och driva omställningen till en ny bioekonomi, i första hand mark- och biomassabaserad.
2018-02-05
Omställningen mot en grön ekonomi handlar ofta om teknik: solpaneler, miljövänligare bilar och nya bränslen. Men gröna ekonomier kan också utvecklas genom tjänstesektorn och därför samlades forskare i Norrköping för en internationell workshop. Forskarna ingår i nätverket ”The Green economies network” som initierats av bland andra Brita Hermelin, professor och vetenskaplig ledare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet.
2018-01-31
Att öka kvaliteten i forskningsansökningar och därmed öka andelen externa forskningsmedel. Det var målet för CRS:s ansökningsverkstäder vid starten för tre år sedan. Och resultatet? En beviljad ansökan från Vetenskapsrådet 2017, för att nämna ett exempel. CRS, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, är inne på sin tredje omgång ansökningsverkstäder.
2017-12-13

När forskning blev konst

Nyheter » 2017-12-13
Torsdagen den 7 december arrangerade Karlstads universitet och Paper Province en vernissage där forskningsprojekt ställdes ut som konstverk på Karlstad CCC.
2017-12-12
Ett nytt treårigt projekt vid Karlstads universitet siktar på att stärka besöksnäringen genom att hitta nya, platsbaserade digitala upplevelser. Tillväxtverket, Region Värmland och universitetet finansierar med sammanlagt 4,8 miljoner kronor. Projektet, Platsbaserade Digitala Upplevelser, handlar om att skapa just digitala upplevelser med utgångspunkt i den specifika platsen och dess kulturella och naturliga resurser.
2017-11-28

Forskning är konst

Nyheter » 2017-11-28
Den 7 december är det forskarvernissage på Karlstad CCC. En inblick i de forskningsprojekt som just nu bedrivs inom det skogsindustriella området vid Karlstads universitet, kopplat till befintliga industriutmaningar. Tillsammans med Paper Province arrangerar forskarmiljön Pro2BE vid Karlstads universitet en dag där företagare inom skogsbaserad bioekonomi får möta forskare vid Karlstads universitet.
2017-11-08
Historical contructions of regions and regionalism var rubriken på en forskarkonferens i slutet av oktober. Konferensens deltagare var forskare och doktorander från olika hörn av världen, från Israel och Sydafrika till Polen och Storbritannien. Regionalisering kopplades ihop med globalisering ur ett historiskt perspektiv. Historiska händelser har betydelse för den utveckling vi ser idag, där regioner navigerar i ett globaliserat samhälle.
2017-10-27
BioWiseTrans heter ett nytt nätverksprojekt som handlar om att utveckla bioekonomisk omställning i Norden. Projektet är ett samarbete mellan flera parter, bland andra CRS och representanter från det regionala innovationssystemet. BioWiseTrans är ett nordiskt nätverksprojekt och syftet är att upprätthålla och utveckla ett nätverk för att studera och driva omställningen till en ny bioekonomi, i första hand mark- och biomassabaserad.
2017-10-26
Den 18 oktober gick årets Reglabs Forskarforum av stapeln, denna gång i Luleå. Temat var digitalisering och den övergripande frågan som ställdes var Hur kommer den 2:a digitala revolutionen att påverka regionernas utveckling? Frågan om digitalisering är stor i regionerna, där digitalisering griper in i såväl styrning som medborgarnas insyn.
2017-10-23
Hanna Martin, forskare i ekonomisk geografi, har börjat som post-doc vid CRS, inom projektet Paper Province 2.0 – En storskalig demonstrator för skogsbaserad bioekonomi, fas 2. Hanna Martin kommer ursprungligen från Tyskland och har bott i Sverige i åtta år. Hon disputerade vid Lunds universitet 2016 med avhandlingen "Innovation for tackling grand challenges. Cleantech industry dynamics and regional context".
2017-10-23
Vilka regionala anpassningar görs när nationell strategi ska användas på regional nivå? Det - och lite till - ska CRS-forskare och Tillväxtverket tillsammans ta reda på i ett projekt inom den nationella satsningen Smart industri i regionerna. Näringsdepartementet arbetar på uppdrag av regeringen med en strategi för att "nyindustrialisera" Sverige.
2017-10-19
Catarina Karlsson, arkeolog och historiker, har knutits till Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, som affilierad forskare fram till hösten 2021. Syftet med affilierade forskare är att öka det vetenskapliga utbytet nationellt och internationellt. Catarina Karlssons intresseområde är bergshistoria och hon disputerade 2015 med avhandlingen "Förlorat järn- det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål" vid SLU.
2017-09-06
Margareta Dahlström, Karlstads universitet, är en av fyra nya ledamöter i Tillväxtverkets styrelse, som nyligen utsågs av regeringen. Tillväxtverket är en statlig myndighet som har i uppdrag att bland annat skapa förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Regeringen utsåg i somras fyra nya ledamöter till Tillväxtverkets styrelse, under perioden 1 juli 2017 till och med 30 juni 2020.
2017-06-20
Hur ska vi främja forskning och innovation för en grön omställning med skogen som resurs? Det handlar ett nytt Interregprojekt om, ett samarbete mellan Karlstads universitet, Høgskolen i Innlandet och en rad samarbetspartners. Skogen är många till glädje och har många värden för skogsnäringen, besöksnäringen, jakt, svamp- och bärplockning, rekreation och friluftsliv, kulturarv, hälsa med mera.
2017-04-27

Demokratin och regionaliseringen

Nyheter » 2017-04-27
Under förra året pågick ett forskningsprojekt om demokratiseringssträvanden i regionalpolitiken. Fokus låg på kvinnors inflytande i olika lokala sammanhang, i en tid när politiken präglas av management-inspirerade förhållningssätt, projektpolitik och utvärdering.
2017-04-12

EU - en krisande 60-åring

Nyheter » 2017-04-12
EU firade nyligen att Romfördraget fyllde 60 år. 27 EU-ledare skrev under på en deklaration om ett tryggt, socialt blomstrande och ett starkare EU. Händelsen ägde rum på samma plats som Romfördraget, grunden till EU, utspelade sig för 60 år sedan. Samtidigt som det högtidliga firandet pågick demonstrerade mängder av människor på Roms gator mot samarbetet inom EU.
2017-04-11

CRS firade två år

Nyheter » 2017-04-11
CRS, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, fyllde två år i början av april. Det firade man med tårta och seminarium. Vad det handlade om? Regioner och den till synes ständiga frågan om Sveriges regionindelning. CRS bildades för två år sedan och är idag ett nationellt väletablerat forskningscentra för regionala utvecklingsfrågor.
2017-03-24
Regioner i världen och regioner i förändring var tema för den internationella forskningskonferensen ”Regions in Transition” på Karlstads universitet i början av mars. Vad är det som gör att en region växer och frodas – eller avfolkas och avstannar? Ett 50-tal forskare från olika ämnen och olika delar av världen möttes för att ta del av varandras forskning kring det gemensamma begreppet regioner och regioners utveckling.