Nyheter

 • 2021-06-16

  Klartecken från UKÄ: Hög kvalitet för ämneslärarexamen inriktning idrott och hälsa

  Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger det samlade omdömet hög kvalitet för den utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet idrott och hälsa vid Karlstads universitet.

  UKÄ meddelade den 15 juni att utbildningen ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet idrott och hälsa får omdömet hög kvalitet.

 • 2021-06-14

  Corona, krishantering och demokrati 

  Under våren 2020 överraskades många kommuner av Coronapandemins effekter på sin verksamhet och organisation. Forskare vid Karlstads universitet och Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet har i en studie visat hur tolkningen av lagstiftningen kan innebära spänningar mellan olika institutionella logiker.

  Även i ett öppet demokratiskt system kan en extraordinär händelse innebära avsteg från principer om meddelarfrihet och meddelarskydd. Sådana avsteg kan medföra hot mot den demokratiska legitimiteten.

 • 2021-06-09

  Tillit och samsyn mellan organisationer - nyckeln till bra samarbeten

  I offentliga upphandlingar möts vinstdrivande privata företag och organisationer med sociala värden. I den skärningspunkten kan det uppstå utmaningar.

  Sofia Molander har i sin avhandling ”Enacting, enabling, and embracing market orientation: A study of public–private dyads” undersökt hur kollektivtrafiken kan skapa en tjänst som tillfredsställer kundernas behov genom ett bra samarbete med leverantören.

 • 2021-06-09

  Miljö och säkerhet erbjöd lyckad digital praktik

  Flera program erbjuder praktik under utbildningen. För studenterna kan det innebära en brygga ut i yrkeslivet. I år satte pandemin stopp för många av våra studenter men programmet Miljö och säkerhet, kunde erbjuda studenterna att genomföra en digital praktik på Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR.

  Tanken är att studenterna ska utveckla kunskaper som ger förutsättningar att analysera miljöproblem och risker och att utforma planer och åtgärder för att hantera problem och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Praktiken är viktig för studenterna då de fortsätter sitt lärande utifrån verklighetens villkor och får chansen att utnyttja sina ämneskunskaper.

 • 2021-06-08

  Flerskaliga modeller hjälper till att lösa enorma problem

  Att veta hur länge lagrad koldioxid stannar i marken eller hur grundvattnet rinner under markytan är svåra frågor att svara på. Matematiska beräkningar blir ofta så komplicerade att datorer inte kan hantera dem.

  Den här typen av forskning började på 1970-talet när olja och gas skulle utvinnas i Nordatlanten. Omar Richardson, ny doktor i matematik vid Karlstads universitet, har i sin avhandling "Multiscale models and simulations for diffusion and interact in heterogeneous domains" undersökt hur matematiska modeller kan ge svar på komplicerade frågor.

 • 2021-06-08

  Karlstad Studentkår har utsett bästa lärare 2021

  Tidigare har Karlstad Studentkår delat ut utmärkelsen "Bästa Lärare" vartannat år men från och med i år blir det en årlig utmärkelse. Utmärkelsen Bästa Lärare 2021 tilldelas Pawel Odyniec.

  Nomineringarna kommer från enskilda studenter och vinnaren utses av en nomineringskommitté som består av studentrepresentanter från de tre olika fakulteterna.

  En av de som sitter i kommittén är studentkårens utbildningspolitiska ansvarige Tim Björk som säger att det var många bra lärare som blev nominerade, men att kommittén var enade om att Pawel Odyniec skulle få utmärkelsen.