Nyheter

 • 2023-01-31

  Värmland överstiger genomsnittet av självmord i landet

  Ny forskning från Karlstads universitet undersöker effekten av statliga stimulansmedel för suicidprevention som under tre år delats ut till regioner och kommuner. Värmland är intressant som fall då förekomsten av suicid överstiger genomsnittet i landet då länet låg på femteplats i riket 2020.

  Folkhälsomyndigheten gör en satsning på att utvärdera åtgärder inom detta område och ett av de projekten driver forskarna Johanna Gustavsson och Victoria Lönnfjord från Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR.

 • 2023-01-31

  Rymdstyrelsen finansierar raketuppskjutning

  Senare i år kommer solcellsforskare från Karlstads universitet utföra experiment i tyngdlöst tillstånd, denna gång i en obemannad farkost.

  - Nu är det klart att Rymdstyrelsen finansierar våra experiment vid Esrange senare i år, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi. De experiment, som vi nu planerar för, har flera fördelar. Till skillnad från de bemannade parabelflygningar vi tidigare gjort, hinner vi nu studera de molekylära processerna mer detaljerat. I raketen har vi mikrogravitation under sex till sju minuter i stället för de 20-25 sekunder som man får vid parabelflygningarna vid Novespace anläggning i Bordeaux..

 • 2023-01-26

  Biträdande lektor som vill bidra till hållbar energiproduktion

  Cleber Marchiori, som kommer från Brasilien, är en av universitetets nya biträdande lektorer. Hans fokus är på att skapa nya material för till exempel produktion och lagring av energi.

  - Inom mitt ämne, materialfysik, händer väldigt mycket spännande nu, säger Cleber Marchiori. Här på Karlstads universitet kombinerar vi experimentell verksamhet med modellering av nya material, till exempel inom forskargruppen organiska solceller. Drivkraften är att vår forskning är med och bidrar med pusselbitar för en hållbar utvecklingen.

 • 2023-01-26

  Ny forskning om föräldrars våld mot barn och stöd till utsatta barn

  Varje barn har rätt till en trygg uppväxt fri från alla former av våld. Trots det är våld mot barn fortfarande ett stort folkhälsoproblem. I två studier genomförda av forskare från Karlstads universitet har förekomsten av olika former av våld mot barn, partnervåld, attityder till våld i uppfostringssyfte samt risk- och skyddsfaktorer för våld undersökts. Intervjuer med föräldrar till våldsutsatta barn om deras erfarenheter av stöd har också genomförts.

  Stiftelsen Allmänna Barnhuset fick i uppdrag av regeringen att genomföra en föräldraundersökning om föräldraskap, våld och stöd. I kartläggningen ”Föräldraskap, våld och stöd – en nationell kartläggning” har 985 av 4000 föräldrar till barn i åldern 1–12 år svarat på frågor om våld mot sina barn, partnervåld och attityder till våld i uppfostringsfrågor. De har också svarat på frågor om ekonomi, hälsa och föräldraskap.

 • 2023-01-24

  Forskning för hållbar, miljövänlig papperstillverkning

  Papperstillverkning kräver ofta tillsatser för att uppnå önskvärda egenskaper, som exempelvis papperets styrka. Ny forskning visar att detta kan lösas på ett hittills oprövat sätt.

  - För att göra papperet starkt tillsätts vanligtvis stärkelse till pappersmassan, säger Mozhgan Hashemzehi, doktorand i kemiteknik. Normalt används stärkelse från potatis, men i våra studier har vi istället tillsatt en kemiskt modifierad pappersmassa och kan därmed undvika att använda råvaror som istället kan användas till livsmedel.

 • 2023-01-23

  Riksdagsledamöter och forskare på Kau-besök

  Under måndagen besökte representanter för Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Rifo, Karlstads universitet.
  – Vi har fått en bred bild, men också fått se spetsen och fått veta mer om utmaningarna att få forskningsmedel, säger Gunilla Svantorp.

  Hon är S-riksdagsledamot från Värmland och ordförande i Rifo som är ett forum för kunskapsutbyte, samtal och kontaktskapande mellan huvudsakligen forskare och riksdagsledamöter.