Nyheter

 • 2021-02-24

  DAMI4.0 – ny centrumbildning samlar expertis inom glödhett område

  Ångmaskiner, elektrifieringen inom industrin och CNC – alla tre viktiga markeringar inom industrins historia. Idag ställer digitaliseringen inom industrin nya krav. Med centrumbildningen DAMI4.0 ska Karlstads universitet vara redo att möta branschens efterfrågan på ny teknik.

  Frustande ångmaskiner och svetsande robotar har betytt mycket för utvecklingen inom industrin. 2021 står vi på tröskeln till den fjärde industriella revolutionen med olika teknologier som kommer att kunna generera en mer hållbar produktion och bygga bort mänskliga felfaktorer.

 • 2021-02-24

  Ersättningskemikalien BPF kan kopplas till barns kognitiva utveckling

  Forskare vid Karlstads universitet, Uppsalas universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York har funnit att exponering för bisfenol F, BPF, under tidig graviditet kan kopplas till sämre kognitiv förmåga hos barn vid 7 års ålder.

  Det har sedan länge varit känt att BPA är en hormonstörande kemikalie, och den har till exempel visats kunna påverka barns neurologiska utveckling, samt öka risken för infertilitet och hormonrelaterad cancer. Därför finns det sedan 2011 ett förbud inom EU mot att använda BPA i exempelvis nappflaskor och barnleksaker. Den nu publicerade studien visar emellertid att även ersättningskemikalien BPF kan vara riskfylld.

 • 2021-02-23

  Intensivvårdssjuksköterskornas utmaningar under pandemin

  Forskare vid Karlstads universitet, Region Värmland och Luleå tekniska universitet har fått projektmedel för att studera intensivvårdssjuksköterskors introduktion och handledning av medarbetare och studenter och vilka utmaningar de har för lärande och teamarbete vid vård av svårt sjuka patienter i pandemins framfart.

  Svårt sjuka patienter under pandemin gjorde att vården behövde omorganisera och fördela om personal och respiratorer. Kohortvård, långa arbetspass, hög arbetsbelastning och skyddsutrustning orsakade ökad arbetsbelastning parallellt med att intensivvårdssjuksköterskor, IVA-sjuksköterskor, skulle introducera nya medarbetare och handleda specialistsjuksköterskestudenter inom IVA.

 • 2021-02-18

  Ny bok om hållbar stadsplanering

  Asaad Almssad, docent i byggteknik, är en av tre redaktörer och medförfattare till boken ”Sustainability in Urban Planning and Design” om hållbar stadsplanering och design. Boken som kom ut i december har 54 medförfattande forskare från universitet runt om i världen.

  - Stadsbyggnad och stadsplanering är av stor betydelse för utvecklingen mot en mer hållbar stad, säger Asaad Almssad. Under det senaste decenniet har hållbarhet varit en ledande tanke inom stadsplanering.

  Open access bok
  Sustainability in Urban Planning and Design, är en ny open access bok som är publicerad av förlaget IntechOpen. Asaad Almssad är en av tre redaktörer till boken tillsammans med Amjad Almssad, universitetslektor på Jönköping universitet som hubvudredaktör samt Linh Truong, associate professor på Hong Delft University of Technology i Holland.

 • 2021-02-17

  Lignin som resurs för ökad hållbarhet

  Lignin, som är en biprodukt vid pappersmassatillverkning, är det som ger styrka till träd och växter. Ligninet används idag främst för energiproduktion, men forskning visar att dess användningsområde är stort, vilket gör det till en viktig resurs för en ökad hållbarhet inom massaindustrin. En ny studie vid Karlstads universitet undersöker hur ligninet kan tillvaratas för ökad hållbarhet i industrin.

  - I strävan mot ett fossilfritt samhälle är skogen en given resurs när den används på ett hållbart sätt, säger Jonas Kihlman, industridoktorand i kemiteknik. Genom att ta vara på hela det avverkade trädet skapas maximal nytta. Lignin betraktas idag som ett lovande utgångsmaterial för produktion av biobaserade produkter, såsom vissa kemikalier, material och bränslen, och kommer sannolikt att vara en nyckelkomponent i framtida bioraffinaderier.

  Lignin ses alltmer som en värdefull resurs som kan användas vid tillverkning av asfalt, bioplast, drivmedel, kolfiber, batterier med mera.

 • 2021-02-11

  Exponering för perfluorerade kemikalier kan kopplas till missfall

  Forskning inom SELMA-studien vid Karlstads universitet har funnit att exponering för perfluorerade kemikalier, PFAS, kan kopplas till missfall under tidig graviditet.

  Forskare vid Karlstads, Örebros och Lunds universitet har fått resultat som ger ytterligare stöd för att den här typen av kemikalier kan ge upphov till negativa effekter under tidig graviditet, både för den gravida kvinnan och fostret. Poly- och perflourerade alkylsyror, eller PFAS, förekommer i bland annat brandskum och i en lång rad vanliga konsumtionsprodukter.