Nyheter

 • 2021-08-23

  Restflöden som resurs

  Studenter på Karlstads universitet har fått fördjupa sig i cirkulär och hållbar industri i praktiken, genom en kurs som kom till genom samverkan med Paper Province och aktörer i Torsby kommun.

  Studenterna har fått tillämpa cirkulära affärsmodeller med riktiga industridata. Kursen handlade om industriell symbios vilket innebär att en industris rester används som resurs av en annan.

  I Torsby kommun finns god potential för industriella symbioser. Där finns sylttillverkaren Swed-jam vars produktion generar både överskottsvärme och ett restvatten med spår av frukt, bär och socker. Studenterna undersökte hur dessa restflöden kan göra nytta för olika aktörer i närområdet.

 • 2021-06-21

  Forskning med betydelse för framtidens läkemedel

  Genom ett anslag på cirka 10 miljoner kronor från KK-stiftelsen, kan forskare vid Karlstads universitet starta ett nytt forskningsprojekt för att studera hur modern digitaliseringsteknik kan bidra till kvalitetssäkring och utveckling av läkemedel. Den accelererade framtagningen av vaccin mot covid-19 har gjort att kraven på snabbare utveckling av andra läkemedel också ökat. Den här forskningen kommer ha betydelse för en snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling av läkemedel.

  Forskargruppen på Karlstads universitet ska studera hur modern digitaliseringsteknik kan bidra vid kvalitetssäkring och utveckling av oligonukleotider, som är bioinspirerade molekyler som ingår i nästa generations läkemedel. Baserat på spetskunskaper i separationsvetenskap, biosensorteknologi och maskininlärning ska projektet undersöka hur modern digitaliseringsteknik kan påskynda utvecklingen av nya metoder för kvalitetskontroll.

 • 2021-02-17

  Lignin som resurs för ökad hållbarhet

  Lignin, som är en biprodukt vid pappersmassatillverkning, är det som ger styrka till träd och växter. Ligninet används idag främst för energiproduktion, men forskning visar att dess användningsområde är stort, vilket gör det till en viktig resurs för en ökad hållbarhet inom massaindustrin. En ny studie vid Karlstads universitet undersöker hur ligninet kan tillvaratas för ökad hållbarhet i industrin.

  - I strävan mot ett fossilfritt samhälle är skogen en given resurs när den används på ett hållbart sätt, säger Jonas Kihlman, industridoktorand i kemiteknik. Genom att ta vara på hela det avverkade trädet skapas maximal nytta. Lignin betraktas idag som ett lovande utgångsmaterial för produktion av biobaserade produkter, såsom vissa kemikalier, material och bränslen, och kommer sannolikt att vara en nyckelkomponent i framtida bioraffinaderier.

  Lignin ses alltmer som en värdefull resurs som kan användas vid tillverkning av asfalt, bioplast, drivmedel, kolfiber, batterier med mera.

 • 2021-01-29

  Hållbar konstruktionsteknik i trä

  Byggnader med bärande stomme i trä är klimatsmarta inte minst genom att de binder koldioxid och på så sätt förhindrar att det frigörs. Korslimmat trä kan komplettera konventionellt byggande på ett utmärkt sätt för att förbättra egenskaper i stommen och på så sätt göra det möjligt att bygga högre och mer avancerat med trä visar forskning vid Karlstads universitet.

  - Vår forskning om korslimmat trä som del av en bärande trästomme väcker stort intresse inom byggsektorn, säger Johan Vessby, universitetslektor i byggteknik. Vi är också mycket glada över att flera av våra forskningsansökningar beviljats och att vi därmed ser möjligheter att utveckla träbyggforskningen vid Karlstads universitet avsevärt under de närmaste åren. Vi har varit lyckosamma tack vare det stöd vi har från det privata näringslivet och offentliga aktörer som exempelvis Region Värmland och Paper Province.

 • 2021-01-21

  Pris för mest nedladdade artikeln

  Artikeln som handlar om butikers matsvinn utifrån mängd, ekonomisk kostnad och klimatpåverkan, har tilldelats priset "2020 Most Downloaded Paper Award" av den vetenskapliga tidskriften Resources, Conservation & Recycling.

  - Jag blev verkligen glad och överraskad över beskedet, säger Lisa Mattsson, doktorand i miljö- och energisystem, som är huvudförfattare till artikeln. Medförfattare till artikeln "Waste of fresh fruit and vegetables at retailers in Sweden – Measuring and calculation of mass, economic cost and climate impact" är Helén Williams, docent i miljö- och energisystem, samt Jonas Berghel, professor i miljö- och energisystem.

 • 2020-10-22

  Processmodellering för effektivare kartongproduktion

  Ett integrerat kartongbruk består av ett flertal enhetsprocesser som kontinuerligt genererar stora mängder processdata. Tillverkningen är energiintensiv och man måste ta hänsyn till variationer för att uppnå optimal produktion. En ny avhandling vid Karlstads universitet visar hur olika matematiska modeller kan appliceras på brukets processer för ökad produktkvalitet och minskad energianvändning.

  - Jag har studerat vilka förutsättningar som finns för statistiska och mekanistiska modeller för prediktering av massa- och kartongegenskaper samt för ökad energieffektivitet, säger Daniel Ekbåge, som disputerat med sin avhandling om processmodellering inom massa- och pappersproduktion.