Nyheter

 • 2019-04-17

  Lars Järnström går i pension

  Lars Järnström, professor i bestrykningsteknik, kom till Karlstads universitet 1999 och har varit med och byggt upp den numera stora forskningsmiljön inom fiberbaserade processer och produkter. Nu i vår är det dags för pension, men han kommer vara fortsatt verksam vid universitetet som senior professor.

  Lars Järnströms forskning handlar huvudsakligen om miljövänlig ytbehandling av fiberbaserade förpackningsmaterial. Målet med forskningen är bland annat att bidra till minskade koldioxidutsläpp, minskat plastavfall, minskat matsvinn och effektiva produktionsprocesser. Lars Järnström leder även forskarskolan VIPP, vilken han var med och startade. Vipp, som står för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter, är en unik satsning i det svenska utbildningslandskapet med syftet att stärka universitetets forskningsmiljöer och kompetensutveckla näringslivet.

 • 2019-03-28

  Forskningsmiljö för en hållbar skogsbaserad bioekonomi

  På Karlstads universitet byggs en forskningsmiljö upp, som ska öka kompetensen inom en hållbar skogsbaserad bioekonomi. Under det senaste året har miljön förstärkts genom flera internationella rekryteringar av postdoktorer.

  Karlstads universitet har fått finansiering genom Region Värmland och Tillväxtverket för att bygga upp en forskningsmiljö inom skogsbaserad bioekonomi med kopplingar till regionala testbäddsmiljöer. Med testbäddsmiljö menas en fysisk eller virtuell miljö där olika aktörer kan mötas för att möjliggöra införande av nya produkter, tjänster eller processer. Det ska finns ett mått av öppenhet vad gäller tillgång till resultat och genererad kunskap, miljön ska finns under en längre tid och den ska vara möjlig att använda för att demonstrera fler än en produkt eller modifiering av en process.

 • 2019-03-12

  Hållbar pelletsproduktion som räddar liv

  Världen behöver effektivare energisystem som bygger på förnybara råvaror, en ekvation som inte är så lätt att lösa. På Karlstads universitet pågår utbildning och forskning för att hitta hållbara energisystem. Bland annat genom ett projekt där pellets ersätter träkol vid matlagning i Zambia, eftersom matlagning med träkoleldning medför såväl omfattande skogsskövling som hälsorisker. Hälsoriskerna på grund av luftföroreningar i hemmen orsakar fler dödsfall globalt än malaria, HIV och tuberkulos gör tillsammans.

  - I den här studien har vi tittat på tolv olika tillgängliga restprodukter för pelletsproduktion i Zambia och studerat hur dessa produkter fungerar tillsammans i olika blandningar, säger Stefan Frodeson, universitetsadjunkt i miljö- och energisystem. Studien har lett till att flera olika restmaterial från skogs- och jordbruk, lämpliga för pelletsproduktion, har hittats. Viktiga resultat är också hur materialen ska kunna användas för att tillverka en produkt som klarar de krav som ställs för produktion i Afrika.

 • 2019-01-21

  Vart tog färgen vägen - effekter av vätskeabsorption vid flexotryck

  En viktig del av förpackningar är den tryckta utsidan som kommunicerar med konsumenter. En låg tryckkvalitet kan i förlängningen påverka hur förpackningen och produkten i förpackningen uppfattas. En ny avhandling som fokuserar på färgernas fördelning vid flexotryck ökar möjligheten att kontrollera tryckkvalitet redan i kartongbruket.

  - En tryckt bild kan bestå av flera lager tryckfärg och fördelningen inom varje lager påverkar bildens kvalitet, säger Sofia Thorman, industridoktorand i kemiteknik vid Karlstads universitet och forskare på RISE, Research Institutes of Sweden. Hur jämnt färgen överförs och fördelas påverkas bland annat av den kartong eller det papper den är tryckt på. För att säkerställa att kartongen har de egenskaper som krävs för en stabil tryckkvalitet är det viktigt att förstå vad som orsakar ojämnheter i trycket.

 • 2018-11-15

  Cellulosaworkshop samlade representanter från akademi och näringsliv

  The 8th Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives samlade 76 deltagare från 13 länder.

  - För åttonde gången arrangerades denna workshop tillsammans med Umeå universitet med stor back up av företagen Valmet som var huvudsponsor samt Domsjö Fabriker, Borregaard AS, Bio4Energy och RISE Processum, säger Ulf Germgård, professor på Karlstads universitet.

  Varannan gång hålls mötet i Karlstad och varannan gång i Örnsköldsvik/ Umeå och denna gång var det alltså Karlstad och Karlstads universitet som var värduniversitet.

 • 2018-07-02

  21 miljoner till forskning om ytbehandlingsprocesser och barriärer för förpackningsmaterial

  KK-stiftelsen beviljar medel till forskningsprojektet Multi-Barr, Multilager-barriärbestrykningar för fiberbaserade förpackningsmaterial, på Karlstads universitet. Forskningen sker i samproduktion med näringslivet; Iggesunds/Holmen, Cellcomb AB, UMV Coating Systems, OMYA och BillerudKorsnäs, som går in med hälften i form av egen kompetens och resurser.

  - Vi är synnerligen glada över denna satsning som gör att vi tillsammans kan behålla och utveckla vår position inom ytbehandlingsprocesser och förnybara material för funktionella beläggningar av cellulosafiberbaserade material, säger Magnus Lestelius, professor i kemiteknik och projektledare.