Nyheter

 • 2021-02-17

  Lignin som resurs för ökad hållbarhet

  Lignin, som är en biprodukt vid pappersmassatillverkning, är det som ger styrka till träd och växter. Ligninet används idag främst för energiproduktion, men forskning visar att dess användningsområde är stort, vilket gör det till en viktig resurs för en ökad hållbarhet inom massaindustrin. En ny studie vid Karlstads universitet undersöker hur ligninet kan tillvaratas för ökad hållbarhet i industrin.

  - I strävan mot ett fossilfritt samhälle är skogen en given resurs när den används på ett hållbart sätt, säger Jonas Kihlman, industridoktorand i kemiteknik. Genom att ta vara på hela det avverkade trädet skapas maximal nytta. Lignin betraktas idag som ett lovande utgångsmaterial för produktion av biobaserade produkter, såsom vissa kemikalier, material och bränslen, och kommer sannolikt att vara en nyckelkomponent i framtida bioraffinaderier.

  Lignin ses alltmer som en värdefull resurs som kan användas vid tillverkning av asfalt, bioplast, drivmedel, kolfiber, batterier med mera.

 • 2021-01-29

  Hållbar konstruktionsteknik i trä

  Byggnader med bärande stomme i trä är klimatsmarta inte minst genom att de binder koldioxid och på så sätt förhindrar att det frigörs. Korslimmat trä kan komplettera konventionellt byggande på ett utmärkt sätt för att förbättra egenskaper i stommen och på så sätt göra det möjligt att bygga högre och mer avancerat med trä visar forskning vid Karlstads universitet.

  - Vår forskning om korslimmat trä som del av en bärande trästomme väcker stort intresse inom byggsektorn, säger Johan Vessby, universitetslektor i byggteknik. Vi är också mycket glada över att flera av våra forskningsansökningar beviljats och att vi därmed ser möjligheter att utveckla träbyggforskningen vid Karlstads universitet avsevärt under de närmaste åren. Vi har varit lyckosamma tack vare det stöd vi har från det privata näringslivet och offentliga aktörer som exempelvis Region Värmland och Paper Province.

 • 2021-01-21

  Pris för mest nedladdade artikeln

  Artikeln som handlar om butikers matsvinn utifrån mängd, ekonomisk kostnad och klimatpåverkan, har tilldelats priset "2020 Most Downloaded Paper Award" av den vetenskapliga tidskriften Resources, Conservation & Recycling.

  - Jag blev verkligen glad och överraskad över beskedet, säger Lisa Mattsson, doktorand i miljö- och energisystem, som är huvudförfattare till artikeln. Medförfattare till artikeln "Waste of fresh fruit and vegetables at retailers in Sweden – Measuring and calculation of mass, economic cost and climate impact" är Helén Williams, docent i miljö- och energisystem, samt Jonas Berghel, professor i miljö- och energisystem.

 • 2020-10-22

  Processmodellering för effektivare kartongproduktion

  Ett integrerat kartongbruk består av ett flertal enhetsprocesser som kontinuerligt genererar stora mängder processdata. Tillverkningen är energiintensiv och man måste ta hänsyn till variationer för att uppnå optimal produktion. En ny avhandling vid Karlstads universitet visar hur olika matematiska modeller kan appliceras på brukets processer för ökad produktkvalitet och minskad energianvändning.

  - Jag har studerat vilka förutsättningar som finns för statistiska och mekanistiska modeller för prediktering av massa- och kartongegenskaper samt för ökad energieffektivitet, säger Daniel Ekbåge, som disputerat med sin avhandling om processmodellering inom massa- och pappersproduktion.

 • 2020-05-20

  Snabbare och grönare rening med koldioxid

  För att läkemedel ska vara säkra behöver de vara rena från föroreningar. För att göra reningsprocessen mer miljövänlig kan koldioxid användas, vilket kan verka paradoxalt då koldioxid oftast förknippas med en negativ klimatpåverkan. Men om koldioxiden återvinns från andra befintliga processer och användningen av miljöfarligt organiskt lösningsmedel minskas, kan stora vinster göras både ekonomiskt och miljömässigt.

  - Med bättre kunskap om hur separationssystemet fungerar, kan man bättre förutsäga hur ett optimalt system ska designas, säger Emelie Glenne, som nyligen disputerat i kemi.

  Kromatografi är en separationsteknik som används både för att rena prover och för att analysera vilka ämnen ett prov innehåller. Metoden bygger på att de ämnen som ska separeras fördelar sig olika mellan en stationär och en mobil fas. Emelie Glenne har i sin avhandling fokuserat på så kallad superkritisk kromatografi, SFC.

 • 2020-04-28

  Vipp forskarskola på väg i mål

  Forskarskolan Vipp som startade 2011 kommer att gå i mål med utgången av 2020. Det firas genom ett avslutningsarrangemang i samband med Papermakers Night den 12 november.

  - Vi kommer under detta år vinnlägga oss om göra klart alla projekt och skapa förutsättningar för att alla doktorander ska kunna ta sina examina, säger Magnus Lestelius, professor i kemiteknik och ny programdirektör för Vipp Forskarskola. Vi ska nu använda våra lärdomar om hur företagsforskarskolan fungerat för att ta sikte på framtiden och fortsatt näringslivssamverkan. Vi hoppas att avslutningsfesten blir en minnesvärd tillställning, men också en start på något nytt.