Nyheter

 • 2024-04-24

  Vårmöte i industriforskarskolan Exact

  Nu är Exact forskarskola igång och doktoranderna och deras handledare och mentorer i industriföretagen har haft sitt första gemensamma tvådagarsmöte på Karlstads universitet.

  – Ja, först nu kan vi säga att verksamheten är igång på riktigt, säger Jörgen Samuelsson, föreståndare för forskarskolan. Nästan alla doktorander är på plats och deras arbete kan eller har redan påbörjats. Vi kommer ha sådana här gemensamma mötesdagar varje vår och höst för att utbyta erfarenheter och diskutera i detalj vad forskningen ska innehålla. Det är mycket roligt att vi ser ett så stort intresse från de nio medverkande företagen att vara aktiva i forskarskolan.

 • 2024-04-22

  Medalj för excellent forskning

  Salman Raza Naqvi, universitetslektor i kemiteknik, har av regeringen i Pakistan tilldelats medalj för sin forskning.

  – Jag känner mig naturligtvis mycket hedrad och det var en fin ceremoni där jag fick ta emot priset som utdelades av presidenten vid en ceremoni där många framstående forskare hedrades, säger Salman Raza Naqvi.

 • 2024-03-28

  De förvandlar industrins rester till värdefullt gödningsmedel

  I en unik satsning samarbetar Karlstads universitet och företag för att bättre ta vara på industriers sidoströmmar och byta ut ändliga resurser mot förnybara. Målet är att utveckla ett nytt gödningsmedel, som sluter skogens kretslopp och skapar värden för både marknad och miljö.

  Det mineralgödsel som vanligtvis används för skogsmarker består av ändliga resurser och kräver mycket energi att framställa. Nu utforskar ledande branschaktörer om en ny typ av gödsel, baserad på näringsrika restflöden från massa- och pappersbruk, kan ersätta den traditionella metoden och minska skogsbrukets klimatavtryck.

 • 2024-03-05

  Forskning för en effektiv och miljövänlig pappers- och massaindustri

  Aerob reningen av industriellt avloppsvattnet ifrån pappers- och massaindustrin är det dyraste reningssteget i processen. Ny forskning visar nu hur man kan energieffektivisera reningen av avloppsvatten från massatillverkning genom att prediktera syresättningsbehovet och därmed kunna reglera luftningen.

  - Vår publicerade studie handlar om att studera syresättning av vattnet för att kunna förutse syresättningsbehovet beroende på vattnets koncentration av ytaktiva ämnen, säger Kamal Rezk, universitetslektor i miljö- och energisystem. Det ämne som har analyserats i studien är laurinsyra, vilket är ett vanligt förekommande ämne i förorenat vatten ifrån papper- och massaindustrin.

 • 2024-02-29

  Kemiteknikstudenter på studiebesök hos Billerud Gruvön

  Studenterna, som går på civilingenjörsprogrammet i kemiteknik mot skoglig bioekonomi, fick bland annat se den enorma kartongmaskinen KM7 samt träffa anställda och fördjupa sina kunskaper inom pappers- och kartongtillverkning.

  - Det var i samband med kursen biobaserade material och produkter som vi anordnade detta studiebesök, säger Beko Mesic, docent i kemiteknik.

 • 2024-02-12

  Förhorningens gåta på väg att lösas

  Ett av problemen med pappersåtervinning är att fibern blir stelare vid avvattning och torkning vilket kallas förhorning. Detsamma händer också exempelvis disktrasor, vilka blir stelare med tiden. Ny forskning visar hur förhorning sker, kunskap som kommer ge möjlighet att återvinna pappersfibern många fler gånger jämfört med dagens fem till sju gånger.

  Våra studier gör att vi nu vet vid vilka torrhalter förhorningen startar, redan tidigt vid så låga torrhalter som 20 procent torrt, säger Björn Sjöstrand, docent i kemiteknik. Vi vet också vid vilka temperaturer förhorningen startar, redan vid så låga temperaturer som 40°C men största skillnaderna blir vid högre än 100°C. Lösningsmedlet spelar också roll, byter vi ut vattnet i pappersmassan mot andra vätskor så minskar förhorningen. Detta tyder på att vätebindningarna som kan bildas i vattenmiljön bidrar till att fibrerna förhornas.