Nyheter

 • 2024-02-12

  Förhorningens gåta på väg att lösas

  Ett av problemen med pappersåtervinning är att fibern blir stelare vid avvattning och torkning vilket kallas förhorning. Detsamma händer också exempelvis disktrasor, vilka blir stelare med tiden. Ny forskning visar hur förhorning sker, kunskap som kommer ge möjlighet att återvinna pappersfibern många fler gånger jämfört med dagens fem till sju gånger.

  Våra studier gör att vi nu vet vid vilka torrhalter förhorningen startar, redan tidigt vid så låga torrhalter som 20 procent torrt, säger Björn Sjöstrand, docent i kemiteknik. Vi vet också vid vilka temperaturer förhorningen startar, redan vid så låga temperaturer som 40°C men största skillnaderna blir vid högre än 100°C. Lösningsmedlet spelar också roll, byter vi ut vattnet i pappersmassan mot andra vätskor så minskar förhorningen. Detta tyder på att vätebindningarna som kan bildas i vattenmiljön bidrar till att fibrerna förhornas.

 • 2024-01-23

  Hållbarhetsbedömning av bio-baserade produktionssystem

  Ali Mohammadi har ägnat sig åt forskning om hållbarhetsutvärdering av biosystem sedan han disputerade. Under sin forskarutbildning, vid University of New England i Australien, studerade han ekonomiska och miljömässiga effekter av biokol och bioenergiproduktion från jordbruksrester. Nu är han nybliven docent i miljö- och energisystem och fokuserar på att analysera biokol och andra bioprodukter från skogsindustrin ur ett hållbarhetsperspektiv.

  - Skogsavfall kan omvandlas till värdefulla material, vilket gör det som en gång betraktades som skräp, till användbara resurser som markförbättringsmedel, energikällor eller absorberande medel i reningsverk med netto noll eller negativa koldioxidutsläpp från hela livscykelprocessen, säger Ali Mohammadi. I min forskning fokuserar jag på aspekter som koldioxidavtryck, resurseffektivitet, ekotoxicitet och ekonomisk genomförbarhet.

 • 2023-12-21

  Stort energiprojekt tar avstamp i värmländska kommuner och företag

  Karlstads universitet får tillsammans med Glava Energy Center finansiering för det gemensamma projektet LOKEN – Lokal Energiledning Värmland. Projektet ska under tre år stötta energiomställningen i värmländska kommuner, testa smarta energilösningar och skapa en ny regional samverkansarena för akademi, näringsliv och offentliga aktörer.

  I slutet av december fattade Tillväxtverket och Region Värmland beslut om att bevilja projektmedel till LOKEN – Lokal Energiledning Värmland. Projektet pågår under år 2024–2026 och ska stötta energiomställningen i ett antal kommuner i Värmland som i sin tur kan motivera och peka ut färdriktningen för fler värmländska kommuner. 

 • 2023-10-17

  Kick off för företagsforskarskolan EXACT

  Nu har startskottet gått för företagsforskarskolan EXACT, vars uppgift är att bidra till en hållbar tillverkningsindustri och framtidssäkring av svensk processindustri genom behovsdriven forskning.

  - Det är så roligt att vi nu har kommit igång och haft vår kick off, där alla nio medverkande företag var anmälda och flera av de planerade projekten kunde presenteras, säger Karin Granström, professor i miljö- och energisystem och föreståndare för forskarskolan. Karlstads universitet har sedan länge ett nära samarbete med näringslivet, och vi ser alla ett behov av mer forskning om förnybara material och av förbättrad styrning och datahantering i processerna.

 • 2023-10-09

  Samverkan för utveckling av regionens innovationskraft

  Konferensen Värmland 2040 hade underrubriken ”Innovationsredo?” och utgångspunkten var Värmlandsstrategin och hur vi kan använda den för att utveckla länet tillsammans.

  Innovation och utvecklingskapacitet är avgörande för att nå målen i Värmlandsstrategin 2040. Men vad innebär det i våra verksamheter inom regionen? Värmland 2040-konferensen samlade drygt 300 deltagare som fick lyssna på föreläsare som gav konkreta exempel på innovation och samverkan.

  Programinnehållet formades av den nulägesanalys som olika organisationer samskapade våren 2023, med fokus på Värmlands utmaningar.

 • 2023-08-28

  Pelletsforskning i nära samverkan med näringslivet

  Pelletsförbundet besökte Karlstads universitet för att hålla sin nätverksträff här och fick samtidigt pelletforskningen presenterad.

  - Att Pelletsförbundet lägger sin nätverksträff på universitetet innebar att vi fick ett bra tillfälle att visa våra labb och forskningsarbeteten, säger Stefan Frodeson, docent i miljö- och energisystem. Vi har sedan länge ett nära samarbete med industrin och det är mycket viktigt att industrin ställer upp och är aktiva i våra projekt, vilket möjliggör tester i industriell skala som ett komplement till det vi gör på universitetet.