Nyheter

 • 2024-05-24

  Hallå där, Antoine Bordas

  Antoine Bordas, doktorand vid CTF, berätta om din bakgrund
  – Jag är för tillfället inne på mitt tredje år på forskarutbildningen. Mina handledare är Pascal Le Masson och Benoit Weil vid Mines Paris – PSL i Frankrike, där jag också tog min ingenjörsexamen, med inriktning på maskinkonstruktion (engineering design) och innovationsledning (innovation management). Innan dess studerade jag vid Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay, där jag tog en master i matematik med inriktning sannolikhetslära och statistik.

  – Mina forskningsintressen ligger i brytpunkten mellan dessa tre ämnen, med särskilt fokus på två områden: organisationers värdeskapande genom data – där jag särskilt tittar på anomalier i den här processen – och både generativa samt kreativa användningsområden av AI.

 • 2024-05-21

  Promenader och träning ökar livskvaliteten hos äldre

  Under Covid-19 pandemin så isolerades sig många äldre i hemmet och forskning visar att isolering och påtvingad social distansering kan öka nedstämdhet och ensamhetskänslor medan träning kan öka livskvalitet och medföra flera hälsofördelar. I forskningsprojektet Livskvalitet och fysisk aktivitet för äldre har doktoranden Anna Nilstomt tittat på hur äldre personer kan delta i fysiska aktiviteter.

  Sedan Covid-19 har spelreglerna för social interaktion ändrats. Fler aktiviteter erbjuds på plats och/eller digitalt. Träning är ett exempel. Trots att många vet om att det är viktigt att träna så är stillasittande vanligt, särskilt bland äldre. Många äldre tenderar också att hoppa av träningsprogram eller ha en låg följsamhet.

 • 2024-05-14

  Fortsatt stöd till samverkansprojekt med fokus på digitala hälsoinnovationer i Värmland

  I den tvärvetenskapliga forskningssatsningen DHINO, Digital hälsoinnovation, samverkar Karlstads universitet och Region Värmland för att utveckla ny kunskap som ska stödja en ökad digitaliseringen inom hälso- och sjukvården i Värmland. Satsningen går nu in i fas två där fokus riktas mot ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet för innovationsprocesser.

  – Genom behovsstyrd forskning i samverkan med både offentliga och privata aktörer strävar projektet efter att öka innovationsförmågan hos offentlig sektor och möjliggöra för små och medelstora företag (SMEer) att utveckla och testa nya digitala hälsotjänster som svarar mot offentlig sektors behov, säger projektledare Erik Wästlund, professor i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet.

 • 2024-05-13

  Tjänsteinnovationsdagen 2024 – Digitalisering för bättre hälsa

  Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet arrangerar 13 juni Tjänsteinnovationsdagen 2024 – ett öppet seminarium där forskare och praktiker bjuder på intressanta föreläsningar och samtal med fokus på beteendevetenskap, digitalisering och innovation.

  – 2024 fokuserar Tjänsteinnovationsdagen 2024 på det som kallas ”innovation commons” och därtill beteendeförändring, säger Per Kristensson, professor i psykologi och föreståndare vid CTF.

 • 2024-05-08

  Så skapar du bättre tjänster baserat på hälsodata – forskare inom digital hälsoinnovation bjuder in till Hälsodatadag 23 maj

  – Data är en viktig resurs i vårt allt mer digitaliserade samhälle och för att kunna utveckla tjänster som främjar och förbättrar individers hälsa, säger Karin Brodén, postdoktor i informatik vid Centrum för tjänsteforskning (CTF).

  • Hur kan hälsodata användas som resurs för att utveckla tjänster?
  • Hur påverkar AI och digital teknik detta arbete?
  • Vilka juridiska och säkerhetsmässiga aspekter bör beaktas?

  Detta är några frågor som kommer att besvaras och diskuteras under eftermiddagen den 23 maj då forskare och praktiker delar sina kunskaper och erfarenheter om hälsodata ur ett tekniskt och tjänstebaserat perspektiv.

 • 2024-04-24

  Hallå där Per Kristensson, föreståndare för Centrum för tjänsteforskning (CTF)

  Som en del av Karlstads universitetet återkommande kvalitetsgranskning av forskning inleddes i höstas en kvalitetsutvärdering av CTF. Nyligen kom slutrapporten - är du nöjd med bedömningen?

  – Jag är nöjd. Den visar att CTF håller hög kvalitet. Jag är framför allt nöjd med vårt interna arbete och processer under självvärderingsarbetet av vår verksamhet där vi också involverat externa parter och som lett fram till de insikter som format vår självvärderingsrapport. Förbättringsområden och framgångkriterier som vi identifierade under vårt arbete är också desamma som utvärderarna identifierat i sin rapport.