Nyhetsarkiv för "Lun"

2019-09-13
Nöden har ingen lag. Ibland måste man bara gå... Men hur uttrycker man sig i olika sammanhang? "Ursäkta, jag ska bara pudra näsan! Om individers ackommodation av språkliga uttryck och grad av medvetenhet i samband med toalettbesök" är rubriken på Anna Tindefjord Norlanders uppsats i svenska språket.
2019-08-27
Ett nytt forskningsprojekt ska pröva modeller för samverkan mellan universitet och skolhuvudmän och samtidigt stötta lärare i att utveckla sin undervisning. I mars 2017 beslutade regeringen om en försöksverksamhet för att utveckla och pröva modeller för samverkan mellan universitet och skolhuvudmän kring praktiknära forskning. Ett övergripande syfte med satsningen är att stärka den vetenskapliga förankringen av skolans arbete.
2019-06-17
Att vara medveten om sin läsförståelse och hur den kan utvecklas är av vikt för alla elever men kan vara särskilt viktigt för flerspråkiga elever. Arbete med lässtrategier kan vara ett led i att utveckla en sådan medvetenhet, visar en avhandling i svenska som andraspråk av Anna Lindholm, Karlstads universitet, som disputerat vid Göteborgs universitet. Flerspråkiga elevers läsförståelse har uppmärksammats i ett flertal rapporter den senaste tiden.
2019-06-03
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat grundlärarutbildningen 4–6 på Karlstads universitet. Några rubriker i utredningen är utformning, genomförande och resultat, vetenskaps- och kunskapsteori, personal, färdighet och förmåga samt uppföljning, åtgärder och återkoppling.
2019-05-03
Lärardagen ger såväl lärarstudenter, lärarutbildare som andra intresserade god möjlighet att möta huvudmän, aktiva lärare och andra organisationer med koppling till läraryrket och dess dagliga verksamhet.
2019-05-02
Nu har fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap samt lärarutbildningen vid Karlstads universitet utnämnt sina hedersdoktorer 2019. De vurmar båda för utbildning och livslångt lärande och kommer att få sin utmärkelse vid Akademisk högtid som firas den 11 oktober. Sture Nordh, styrelseordförande i diverse styrelser Sture Nordh utnämns till hedersdoktor vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.
2019-04-25
Det saknas idag viktiga förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund i Sverige. Det visar en enkätstudie som fyra forskare vid Karlstads universitet genomfört bland 2 200 lärare i grundskolan och på gymnasiet. De flesta lärare uppgav att de inte har organiserad tid för att samarbeta med sina kollegor kring planering och efterbearbetning av lektioner.
2019-04-16
Förskollärarutbildningen vid Karlstads universitet får kritik av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, vid senaste granskningen som publiceras idag den 16 april. UKÄ:s sammanvägda bedömning är att förskollärarutbildningen möjliggör, men inte fullt ut säkerställer, måluppfyllelsen av examensmålen i kunskapsformen ”kunskap och förståelse”.
2019-04-01

Svetsen central i ny studie

Nyheter » 2019-04-01
Återkommande frågor i utbildningssammanhang är relationen mellan undervisning och lärande och om elever lär sig det de förväntas göra. En ny studie från Karlstads universitet går på djupet under tre år och målet är tydligt – lärandeprocessen ska bli bättre. Att genomföra akademiska undersökningar i industrimiljö hör inte till vanligheterna. Området är förbisett och inte sällan helt outforskat.
2019-02-19
Vad avgör om barn och unga blir litteraturläsare? Hur gör man som lärare för att undervisa i litteratur när läroplanen är fylld av motstridiga krav? I avhandlingen "Den kroppsliga läsningen - bildningsperspektiv på litteraturundervisning" undersöker Djamila Fatheddine grundskolans litteraturundervisning med fokus på läsning, kropp och bildning. Avhandlingen behandlar grundskolans litteraturundervisning med fokus på kroppslighet och bildningsaspekter.
2019-02-04
Tonåringar som spelar dataspel på fritiden får ett stort engelskt ordförråd och är speciellt duktiga på riktigt svåra ord jämfört med jämnåriga som inte spelar. Den tid ungdomarna lägger på spelandet visar sig dessutom ha större betydelse för ordförrådet än vilken typ av dataspel som spelas.
2019-01-22
Christina Olin-Scheller, Martin Stolare, Gabriel Bladh, Martin Kristiansson, Niklas Gericke och Brian Hudson - samtliga inom forskargruppen Rose vid Karlstads universitet - har blivit publicerade i den ansedda tidskriften London Review of Education. - Mycket glädjande och en bekräftelse på att vi inom Rose bidrar i den ledande, internationella forskningen om skolundervisning och lärarrollen, säger Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete och forskare vid Ro
2018-12-13
Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest sekulariserade länder. Men under de senaste decennierna har religionen fått en ny synlighet i form av politiska debatter, media och samhället i stort. Ämnet religionsvetenskap vid Karlstads universitet arbetar för att öka sin samverkan med samhället och har nu för första gången genomfört en konferens som riktade sig till en målgrupp utanför universitet.
2018-11-16
Grattis Sofia Helgen, tidigare student vid Grundskollärarprogrammet - Förskoleklass till årskurs 3, här vid universitetet! Du har vunnit pris för årets bästa matematikdidaktiska examensarbete. Hur glad är du? – Jag är jättejätteglad! Jag visste inte ens att jag var nominerad så jag blev väldigt överraskad när jag fick mejlet med att jag vunnit.
2018-11-14
I Karlstad startade den första lärarutbildningen redan år 1843 när folkskoleseminariet etablerades. I år vill vi därför uppmärksamma att lärarutbildningen firar 175 år. Varmt välkommen till ett kostnadsfritt jubileumsseminarium som tar upp lärarutbildningens dåtid, nutid och framtid. - Vi vill uppmärksamma lärarutbildningen och den långa tradition vi har av att utbilda lärare här i Karlstad, berättar Nina Thelander, prodekan vid Lärarutbildningen, Karlstads universitet.
2018-11-09
Vetenskapsrådet har beviljat forskargruppen Rose vid Karlstads universitet 1,2 miljoner kronor för att bygga upp ett tvärvetenskapligt nätverk av internationella toppforskare med fokus på skolämnen och lärarutbildning.
2018-10-31
Det gångna året har det varit tät trafik mellan Karlstads universitet och Dharamsala samt Varanasi i Indien. Både studenter och lärare söker sig till lärosätets indiska studiecenter i Varanasi och Study Point i Dharamsala för att studera, undervisa, forska och etablera nya kontakter. Under 2018 har över 20 personer utnyttjat möjligheten att besöka Dharamsala eller Varanasi.
2018-10-26

Spanskadag med fokus på didaktik

Nyheter » 2018-10-26
Spanskadagen är ett årligt återkommande event som nu är inne på sitt 25:e år. Dagen är en samlingspunkt för yrkesverksamma lärare, alumner och studenter. I år samarbetar ämnet spanska med RUC - Regionalt utvecklingscentrum vid Karlstads universitet, något som väckt idéer och planer för framtiden. Spanskadagen stöttas också av Lärarutbildningsnämnden, som ett led i internationaliseringsarbetet.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Lun"