Kurser i Samhällskunskap

Syftet med kurserna i samhällskunskap är att de studerande ska utveckla en bred kompetens inom olika samhällsvetenskapliga ämnesområden. Särskild fokus ligger på att ge en yrkesmässig kompetens som blivande samhällskunskapslärare. Den grundläggande kompetensen som samhällskunskapslärare handlar om att kunna ställa relevanta frågor om samhället ur flera perspektiv samt att kunna visa på olika alternativ och möjligheter att besvara dessa frågor. I kurserna används de vetenskapliga ämnena sociologi, nationalekonomi och statsvetenskap som en grund för de olika perspektiven och begreppen samhälle och didaktik används genomgående. Massmediers och IKT:s roll samt människans villkor och agerande i sociala och rättsvetenskapliga perspektiv behandlas.
Politikens idéer och institutioner studeras där tyngdpunkten ligger på Sverige med ett jämförande perspektiv till andra länder och internationella förhållanden.
På högre kursnivå fördjupas och breddas de internationella perspektiven liksom kunskaperna inom de i ämnet tillhörande vetenskaperna.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Barn och unga i samhället 13,5 HP
Examensarbete för ämneslärare - samhällskunskap med didaktisk inriktning 15 HP
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - SO 30 HP
Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - SO 30 HP
Examensarbete inom lärarprogrammet 15 HP
Examensarbete inom lärarprogrammet (samhällskunskap) 15 HP
Examensarbete med inriktning mot betyg och bedömning 15 HP
Från lokalt till globalt 60 HP
Samhällskunskap för lärare 30 HP
Samhällskunskap för lärare 60 HP
Samhällskunskap II med didaktisk inriktning 30 HP
Samhällskunskap III med didaktisk inriktning 30 HP
Samhällskunskap med didaktisk inriktning 7,5 HP
Samhällskunskap med didaktisk inriktning 1 30 HP
Samhällskunskap med didaktisk inriktning 2 30 HP
Samhällskunskap med didaktisk inriktning 3 30 HP
Samhällskunskap med didaktisk inriktning 3, årskurs 7-9 30 HP
Samhällskunskap med didaktisk inriktning 5 22,5 HP
Samhällskunskap med didaktisk inriktning 6 30 HP
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15 HP
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 HP
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i årskurs 4-6 30 HP
Samhällsvetenskapens och naturvetenskapens didaktik 15 HP
Skola som system och idé - grundlärare 15 HP
Skola som system och idé - KPU 15 HP
Skola som system och idé - LAKPF 15 HP
Skola som system och idé - ämneslärare 15 HP
Skola som system och idé 1 - musiklärare 7,5 HP
Skola som system och idé 2 - musiklärare 7,5 HP
Teori och metod för ämnesdidaktiska studier 7,5 HP
Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund och VFU - KPU 15 HP
Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund, VAL (avancerad nivå) 7,5 HP
Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund, VAL (grundnivå) 7,5 HP
Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete - grundlärare 7,5 HP
Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete - musiklärare 7,5 HP
Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete - ämneslärare 7,5 HP
Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU - KPU 15 HP
Vfu kring bedömning och betygsättning - KPU 15 HP
Ämnesdidaktisk fördjupning, samhällskunskap 7,5 HP