Kurser i Samhällskunskap

Syftet med kurserna i samhällskunskap är att de studerande ska utveckla en bred kompetens inom olika samhällsvetenskapliga ämnesområden. Särskild fokus ligger på att ge en yrkesmässig kompetens som blivande samhällskunskapslärare. Den grundläggande kompetensen som samhällskunskapslärare handlar om att kunna ställa relevanta frågor om samhället ur flera perspektiv samt att kunna visa på olika alternativ och möjligheter att besvara dessa frågor. I kurserna används de vetenskapliga ämnena sociologi, nationalekonomi och statsvetenskap som en grund för de olika perspektiven och begreppen samhälle och didaktik används genomgående. Massmediers och IKT:s roll samt människans villkor och agerande i sociala och rättsvetenskapliga perspektiv behandlas.
Politikens idéer och institutioner studeras där tyngdpunkten ligger på Sverige med ett jämförande perspektiv till andra länder och internationella förhållanden.
På högre kursnivå fördjupas och breddas de internationella perspektiven liksom kunskaperna inom de i ämnet tillhörande vetenskaperna.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se