IT, projektledning och affärssystem

 
180 HP
Kvinna framför dator

Om utbildningen

Distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem riktar sig till dig som vill skaffa dig en attraktiv utbildning utan att behöva flytta eller avsluta din nuvarande anställning. IT är idag ett nödvändigt verktyg för effektiva och konkurrenskraftiga organisationer. I utbildningen får du lära dig att upphandla, utveckla och införa IT-system. IT-projekt genomförs vanligen i projektform. Under utbildningen kommer du därför att utveckla kunskaper om projektledning och projektplanering genom teori och praktiska övningar. För att effektivisera och samordna viktiga funktioner i en verksamhet integreras allt oftare organisationens samlade information i ett affärssystem. Den tredje byggsten i programmet består följaktligen av kunskaper om hur man väljer, anpassar och inför affärssystem. Programmet leder fram till en kandidatexamen med möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå men du kan även välja att ta ut en högskoleexamen efter två års heltidsstudier om du snabbt vill ut i arbetslivet. Annars har du stora möjligheter att själv välja kurser under dina sista terminer fram till en kandidatexamen. Studierna sker antingen på hel- eller halvfart.

Utbildningsnivå: Grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt antingen
- områdesbehörighet A5 (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1al + 1a2) eller
- områdesbehörighet 5 (Matematik B och Samhällskunskap A).

Läs mer om behörighetskrav

Under utbildningen

Utbildning

Utbildningen innehåller minst 60 hp informatik med fokus på utveckling, anskaffning och användning av IT-system. Kunskaperna inom informatik behöver du för att kunna arbeta med affärssystem. Vidare ingår minst 30 hp projektledning där du bland annat får tillägna dig metoder och verktyg för att leda och delta i IT-projekt. Under utbildningen kommer du att få insikt i de utmaningar som IT och affärssystem innebär för organisationer, användare och utvecklare. Du får lära dig hur organisationer genomför förändringsarbete i projektform. Detta gör att du är väl förberedd för utvecklande och intressanta yrkesroller inom området. Utbildningen har stark koppling till den forskning som bedrivs inom området. Programmet erbjuder möjlighet till en flexibel, individuellt vald studietakt och programmet ges som distansutbildning. All undervisningen sker via en IT-plattform. Detta innebär att man kan studera på programmet oberoende av var man bor och lever. PC-kompatibel dator och Internet-uppkoppling krävs för att kunna följa programmet (tekniska krav www.kau.se).

Undervisningsformer

Utbildningen ges som distansutbildning och all undervisningen sker via en IT-plattform. Detta innebär att man kan studera på programmet oberoende av var man bor och lever. PC-kompatibel dator och Internet-uppkoppling krävs för att kunna följa programmet (för tekniska krav se http://www.kau.se/ar-student/it-stod).

Examination

Varje kurs i programmet avslutas normalt med en tentamen, som kan vara i form av en saltentamen eller en hemtentamen. Obligatoriska laborationsuppgifter ingår i normalt i kurserna. Examination sker vanligtvis vid slutet av varje kurs, delkurs eller moment.

Utlandsstudier

Universitetet har samarbeten på olika nivåer (utbildning och forskning) med flera universitet runt om i världen. Att förlägga en del av studietiden vid ett internationellt lärosäte rekommenderas. Kontakter kan förmedlas av både undervisande personal, studievägledare och centrala funktioner för internationella studier vid Karlstads universitet.

Kontakt med arbetslivet

Under studietiden får du kontakt med företrädare från näringslivet, som gästföreläsare.

Programmets studiegång

Termin 1 HP
Informationssystem och IT (Obligatorisk) 7.5
Individer och grupper i projekt (Obligatorisk) 7.5
Verksamhet och IT (Obligatorisk) 7.5
Generell projektledningsmetodik (Obligatorisk) 7.5
Poängsumma: 30
Termin 2 HP
Anskaffning av IT-system (Obligatorisk) 7.5
Ledarskap i projekt (Obligatorisk) 7.5
Grundläggande programmering (Obligatorisk) 7.5
Projekthantering ur ett ledningsperspektiv (Obligatorisk) 7.5
Poängsumma: 30
Termin 3 HP
Databasdesign (Obligatorisk) 7.5
Business by Web och webbanalys (Obligatorisk) 7.5
Objektorienterad modellering (Obligatorisk) 7.5
Interaktionsdesign (Obligatorisk) 7.5
Poängsumma: 30
Termin 4 HP
Affärssystem I: Analysmodeller (Obligatorisk) 7.5
Verksamhetsutveckling med process- och flerpartsperspektiv (Obligatorisk) 7.5
Fortsättningskurs i programmering (Obligatorisk) 7.5
Affärssystem II: Utvecklingsmodeller (Valbar) 7.5
Informatik - Högskoleuppsats (Valbar) 7.5
Poängsumma: 30*
Termin 5 HP
Webbutveckling (Valbar) 7.5
Valfri kurs (Valbar) 7.5
Designmönster, Java och UML (Valbar) 7.5
Valfri kurs (Valbar) 7.5
Poängsumma: 30
Termin 6 HP
Informatik - Kandidatuppsats (Obligatorisk) 15
Systemanalys och design (Valbar) 7.5
Valfri kurs (Valbar) 7.5
Poängsumma: 30

**Poängsumma per termin är alltid 30 hp.

Valbar kurs: Du väljer mellan vissa bestämda kurser, ofta beroende på val av inriktning.

Valfri kurs: Du väljer fritt bland kurser som ges hos oss eller andra lärosäten. Namngivna kurser är exempel på vanliga val inom programmet.

Efter utbildningen

Arbetsmarknad

IT-branschen har under de senaste åren signalerat ett stort behov av att rekrytera kompetent IT-personal. Inte minst gäller detta personer med spetskompetens inom affärssystemsområdet. Kombinationen av IT, projektledning och affärssystem ger dig en särpräglad kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med verksamhets- och systemutveckling i yrkesroller som utvecklare, systemupphandlare och projektledare med inriktning på IT/affärssystem.

Examen

Utbildningen leder fram till en högskoleexamen eller en filosofie kandidatexamen i informatik. I utbildningsplanen under rubriken "Utbildningens mål" beskrivs kraven för att nå en examen.

Vidare studier

När du avslutat programmet med kandidatexamen är du behörig att söka fortsatta studier till magister- och masterexamen i informatik.

Alumni

Detta är ett nytt program som ännu inte har några alumner.


Choose occasion

Distans (Karlstad), 50% Fler alternativ
  • Start Hösttermin 2017
  • Studieform Distans (Karlstad)
  • Språk Svenska
  • Anmälningskod KAU-69289
  • Studietakt 50% (Distans)
Ännu inte öppen