Kurser i Omvårdnad

För sjuksköterskors självständiga yrkesutövande utgör omvårdnad kunskapsbas. Omvårdnad som vetenskaplig disciplin har ett patientnära och en klinisk förankring.
Omvårdnadsforskningen förser det praktiska omvårdnadsarbetet med evidensbaserad kunskap. Centrala begrepp i omvårdnad är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. Omvårdnad har sin grund i en humanistisk människosyn.
Omvårdnad syftar till att främja hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom, bevara och återställa hälsa utifrån individers möjligheter och behov, minska lidande samt möjliggöra en värdig död.
Vid Avdelningen för omvårdnad erbjuds du kurser inom följande forskningsområde: Hälsa och livskvalitet, Vårdkvalitet och säkerhet samt Vårdmiljö och resurser. Ämnet kan vara huvudområde i kandidat - magister- och mastersexamen.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Akutsjukvård inom ambulanssjukvård 7,5 HP
Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård 9 HP
Ambulanssjukvård i teori och praktik 15 HP
Att möta människor med komplexa behov av omvårdnad 10,5 HP
Barn och ungdomars hälsa och ohälsa 10 HP
Basmedicinska grunder 30 HP
Bedömning och vård inom ambulanssjukvård 7,5 HP
Diabetes 15 HP
Diabetes kvalitetsförbättring av patientundervisning 7,5 HP
Distriktssköterskans profession och hälsofrämjande arbete 15 HP
Evidensbaserad vård 7,5 HP
Examensarbete i omvårdnad 15 HP
Examensarbete i omvårdnad 15 HP
Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård 15 HP
Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde 15 HP
Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde 15 HP
Examensarbete med inriktning mot intensivvård 15 HP
Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård 15 HP
Examensarbete, inriktning distriktssköterska 15 HP
Examensarbete, inriktning distriktssköterska 15 HP
Familje-, barn- och elevhälsovård 15 HP
Grundläggande klinisk omvårdnad 30 HP
Grundläggande omvårdnad 30 HP
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 HP
Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet 15 HP
Hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad, allmänmedicin och folkhälsa 15 HP
Inkontinensvård 7,5 HP
Intensivvård i teori och praktik 18 HP
Intensivvårdssjuksköterskans profession 15 HP
Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad 15 HP
Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad 15 HP
Klinisk omvårdnad - begrepp 7,5 HP
Klinisk omvårdnad i en internationell kontext 7,5 HP
Klinisk omvårdnad II 15 HP
Klinisk omvårdnad III - valbart vårdområde 7,5 HP
Klinisk omvårdnad IV 7,5 HP
Komplex vård i teori och praktik 12,5 HP
Kontaktsjuksköterska i cancervård 7,5 HP
Kost och hälsa 7,5 HP
Leda och utveckla intensivvård 7,5 HP
Leda och utveckla operationssjukvård 7,5 HP
Leda och utveckla primärvård 7,5 HP
Läkemedelsräkning 1,5 HP
Medicinens och omvårdnadens etik 7,5 HP
Neurologisk sjukdomslära och omvårdnad 7,5 HP
Omvårdnad 30 HP
Omvårdnad i ett hälsoperspektiv 30 HP
Omvårdnad vid akuta situationer 7,5 HP
Omvårdnad vid amning och komplexa amningssituationer 7,5 HP
Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd I 22,5 HP
Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd II 15 HP
Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet 30 HP
Omvårdnad vid njursjukdom 7,5 HP
Omvårdnad vid orala symtom och tecken på ohälsa 7,5 HP
Omvårdnad vid symptom och tecken på ohälsa I 30 HP
Omvårdnad vid symptom och tecken på ohälsa II 15 HP
Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa 37,5 HP
Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession 30 HP
Omvårdnadsforskningens teori och metod II 7,5 HP
Omvårdnadsforskningens teori och metod III, examensarbete 15 HP
Operationssjuksköterskans profession 7,5 HP
Operationssjukvård i teori och praktik 22,5 HP
Patofysiologi och farmakologi 12 HP
Perioperativ vård 7,5 HP
Perioperativ vård II 7,5 HP
Sjukdomslära med farmakologi II 7,5 HP
Sjukdomslära med farmakologi III 15 HP
Sjukdomslära med farmakologi IV 7,5 HP
Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap 15 HP
Triage och sjukvårdsledning inom ambulanssjukvård 6 HP
Vetenskaplig metod I 7,5 HP
Vetenskaplig metod II 7,5 HP
Vetenskapliga metoder i omvårdnad 7,5 HP
Vetenskapliga metoder i omvårdnad 7,5 HP
Vårdinformatik för läkarsekreterare 5 HP
Vårdorganisation och ledarskap 15 HP
Ätandets och näringens betydelse för hälsa och sjukdom 7,5 HP