Nyhetsarkiv för Geomedia

2021-10-01
Klimatförändringskommunikation spänner över flera discipliner som i många fall har otillräcklig förståelse för varandras forskningstraditioner. Sol Agin har sammanställt litteraturöversikten ”Mapping the Field of Climate Change Communication 1993–2018”. - Syftet med vår systematiska litteraturöversyn är att belysa området miljö- och klimatförändringskommunikation, säger Sol Agin, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.
2021-09-08
I sin artikel “The disconnection turn: Three facets of disconnective work in post-digital capitalism” resonerar Karin Fast, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, om de sociala konsekvenserna av att koppla bort sig ifrån invasiva medier och digital detox-trenderna i arbetslivet. - Min artikel handlar i korthet om den nedkopplade arbetsplatsen, nya ideal kring hur vi bör arbeta utan uppkoppling och hur inträngande – eller invasiva - medier idag problematiseras, förkl
2021-08-20
Richard Ek, docent i kulturgeografi och knuten till Geomedia vid Karlstads universitet, har tillsammans med Mia Larson, Centrum för tjänsteforskning (CTF), Laura Caprioli, VisitBritain samt Can Seng Ooi, University of Tasmania, publicerat en artikel som visar hur de nationella turismorganisationerna i Sverige och Danmark använder begreppen ”hygge” och ”fika” i sin marknadsföring på sociala media. - Begreppet "fika" har funnits i Sverige i ungefär 100 år och används av sve
2021-06-02
Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet fortsätter att avancera på listan Academic Ranking of World Universities (ARWU). ARWU är en av de tre högst renommerade listorna i världen över rankning av universitet och placerar nu Karlstads universitet i spannet 51–75.
2021-05-28
Facebooks censur av det Pulitzer Prize-belönade fotot på den så kallade Napalmflickan orsakade globalt ramaskri och visade att digitala medier kan omdefiniera yttrandefrihet och informationsfrihet. Maud Bernisson disputerade nyligen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet med sin avhandling ”The Public Interest in the Data Society: Deconstructing the Imaginary Policy of the GDPR”.
2021-04-27
EU har tagit fram definitioner och pilotprojekt utifrån smart villages - ett begrepp som växt fram för att flytta fokus på utveckling från stad till landsbygd och småstad. Efterfrågan från aktörer i samhället är enorm. Smart cities har under det senaste decenniet alltmer framhållits som ideal för städers utveckling och lösning för att möta dagens och morgondagens miljö- och klimatutmaningar. Digitala system och data används för att skapa nya och effektiva tjänster.
2021-03-24
Cornelia, vad lockade dig till Karlstads universitet och Geomedia? - För fem-sex år sedan kom jag i kontakt med den spännande forskningsmiljön vid Institutionen för geografi, media och kommunikation via en artikel av André Jansson som tillsammans med Paul C. Adams skrev om kommunikationsgeografi. I detta banbrytande arbete föreslog de en bro mellan de två disciplinerna och en konceptuell ram för forskning inom kommunikationsgeografi.
2021-02-01
Det var rubriken på förra veckans avslutande konferens i projektet ”Platsbaserade digitala upplevelser (PDU)”. Tre platser – Glaskogen, Kristinehamns skärgård och Sunne, med fokus på kultur och berättande – har blivit djupanalyserade av forskare på Karlstads universitet. Att vara verksam inom besöksnäringen är en utmaning. Ofta drivs besöksplatserna av mindre företag med knappa resurser.
2021-01-26
Didem, välkommen till Karlstads universitet och Geomedia. Vad har du för bakgrund? - Tack. Jag har en doktorsexamen från Kommunikations- och medieforskningsinstitutet (CAMRI) vid University of Westminster i Storbritannien och en magisterexamen i media och visuella studier från Bilkent University, Turkiet. Jag har ett stort intresse för mobila medier och kommunikation, lokativa media, lokalbaserad teknologi, location analytics, geoprofilering, algoritmisk bias och social/mobilitetsrättvisa.
2020-12-21
Att samlas i hyperdigitaliserade arbetsplatser blir allt vanligare. I forskningsprojektet ”Den postdigitala arbetsplatsen: Coworking spaces som industri och rörelse” ska André Jansson och Karin Fast reda ut spänningarna i branschen. Co-working spaces blir en plats att samlas på. Företagens webbplatser och sociala medier-konton har en retorik som gärna visar att de vill vara en slags motståndskraft mot rådande strömningar och arbetsetik.
2020-11-12
Henrik Örnebring och Michael Karlsson, båda professorer vid ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för geografi, medier och kommunikation vid Karlstads universitet, har varit chefredaktör respektive redaktör för mastodontprojektet The Oxford Encyclopedia of Journalism Studies. Journalistik är ett fält i ständig rörelse. Social, kulturell, ekonomisk och teknisk förändring påverkar nyhetsproduktion och konsumtion av journalistik.
2020-11-02
Academia Europaea (AE) är en europeisk, icke-statlig förening som fungerar som en akademi. Dess medlemmar är forskare som tillsammans syftar till att främja lärande, utbildning och forskning. Sedan augusti 2020 är Karlstads universitet representerat i AE. Det är André Jansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för geografi, medier och kommunikation som blivit invald i AE:s gruppering ”Media, Film and Visual Studies”.
2020-10-26
En social innovation kan vara en tjänst, produkt, process, metod eller ett samarbete. Den förbättrar eller ersätter olika samhällsfunktioner eller initiativ från marknaden. Den 22 oktober genomfördes konferensen Co-Days. Flera av företagen som deltog har startats utifrån samhällsutmaningar. Även regeringen var med i form av civilminister Lena Micko. Under konferensen Co-Days diskuterades hur tillväxt tydligare kan kopplas till Agenda 2030 som är 17 globala mål.
2020-10-12
Richard Ek är docent i kulturgeografi och kommer närmast från Lunds universitet. På Karlstads universitet kommer han att tillhöra Geomedia vid institutionen för geografi, medier och kommunikation. Richard Ek har varit verksam vid Lunds universitet hela sitt yrkesliv. Richard disputerade i geografi och verkade sedan vid institutionen för service management i Helsingborg.
2020-09-28
Med installationsföreläsningen ”Community journalism in the coronavirus pandemic: The importance of places and platforms in covering local news” inleder Karin Wahl-Jorgensen sin tid som Ander Visiting Professor of Geomedia studies på Karlstads universitet. Karin Wahl-Jorgensen är professor på Cardiff School Of Journalism, Media and Cultural Studies, och hennes föreläsning bygger på djupintervjuer med brittiska samhällsjournalister och fokuserar på deras erfarenheter av at
2020-09-25

Medialisering studeras vidare

Nyheter » 2020-09-25
Forskningsprojektet Mått på medialisering lanserades 2016 med stöd av Ander-stiftelsen. Nu har projektet, som genomförs vid institutionen för geografi, medier och kommunikation (GMK), fått utökad finansiering och inleder fas 2 under våren 2021. I forskningsprojektets första del studerades olika aspekter av medialisering - hur människor upplever att deras vardag är beroende av medieteknik och i vilken grad har de blivit mer eller mindre beroende av dem.
2020-09-14
Academic Ranking of World Universities (ARWU) är en av de tre högst renommerade listorna i världen över rankning av universitet. Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet har fått en imponerande placering i spannet 76 - 100. Sådana här listor fungerar som en källa för presumtiva studenter och personer som söker jobb på universitet.