Nyheter

 • 2020-09-17

  Fattiga och osynliga - om de obesuttnas spår i arkeologin

  Spåren efter torpare, backstugusittare, hantverkare och arbetare – de som brukar kallas de obesuttna - finns överallt i jordbrukets, skogens och städernas landskap, men är sällan uppmärksammade av den traditionella arkeologin. Nu har de lyfts fram genom nya boken "De obesuttnas arkeologi: människor, metoder och möjligheter" - och konferensen "De obesuttna 2020."

  Torpare, backstugusittare och städernas trångbodda arbetare är människor som levde under osäkra villkor. Och det finns få arkeologiska fynd, uppgifter i arkiv eller på kartor efter dem. I projektet ”De obesuttnas arkeologi och kulturarv” har forskare från Karlstads universitet, Lunds universitet och Statens historiska muséer försökt göra deras livsvillkor och kulturarv synliga, bland annat genom arkeologin. Eva Svensson är docent i medeltidsarkeologi och professor i miljövetenskap vid Karlstads universitet, och en av bokens författare.

 • 2020-08-10

  Antologi final för flerårigt svenskt-norskt projekt om skogens värden

  Boken ”Skogen som resurs i en gränsregion” är en antologi med bidrag från svenska och norska partners i projektet Ingoskog. Det handlar till exempel om affärsmodeller för hållbar besöksnäring, värdeskapande naturturism, metoder för att synliggöra fler värden som skogen rymmer och hur ekonomi och ekologisk hållbarhet i skogen kan balanseras.

  Antologin, som presenteras på projektets slutkonferens den 19 augusti, samlar erfarenheter och kunskap från projektet.

 • 2020-07-08

  Alla kan effektivt bidra till klimatåtgärder

  Klimatåtgärder måste decentraliseras och människorna måste ta mer ansvar, enligt en ny studie av Avit Bhowmik, lektor i Risk- och miljöstudier. Studien visar att prioriteringen av klimatåtgärder i samhällen och städer är nyckeln till att lyckas med klimat- och hållbarhetsutmaningarna vi nu står inför.

  Klimatkonventionen är det svenska namnet på the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, som föreslår ett aktivt offentligt engagemang och stöd för arbetet mot klimatförändringar.

 • 2020-06-30

  Twitterkonferens om stålindustrins påverkan på människor och samhälle

  Twitterkonferensen "Shaped by Steel" arrangeras av The Social Worlds of Steel, ett forskningsprojekt vid Swansea University som undersöker stålindustrins påverkan på människor och samhällen i 1900-talets Wales. Bland föreläsarna finns fil. dr. Catarina Karlsson, forskningskoordinator för Jernkontorets bergshistoriska utskott och affilierad forskare vid Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, CRS.

  Under twitterkonferensen kommer Catarina Karlsson att berätta om ett planerat svenskt tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Det handlar om hur hållbarhet och miljöpåverkan historiskt har hanterats inom gruv- och metallindustrin. Projektet drivs inom Jernkontorets bergshistoriska forskning, där bland andra Eva Svensson, professor i miljövetenskap och forskare inom CRS, deltar.

 • 2020-06-22

  Dagverksamheter med sociala mål på lantgård

  Hur kan lantgårdsbaserade dagverksamheter med sociala mål stödja och främja hälsa och livskvalitet för människor? Det har Jenny Höglund, nyligen disputerad vid Karlstads universitet, undersökt i sin doktorsavhandling: Naturbaserade insatser i socialt arbete: En studie av lantgårdsbaserade dagverksamheter med sociala mål.

  Jenny Höglund har studerat insatser som är inriktade mot att stärka och utveckla deltagarnas resurser och hälsa med inriktning mot arbetsliv och självständighet. Insatserna syftar till daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning alternativt arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa.

  - Syftet med min avhandling har dels varit att beskriva och analysera hur dagverksamheter i lantgårdsmiljöer med djur utformas som insatser med sociala mål och dels vad anordnare/handledare och deltagare tillskriver värde och mening i ett urval av verksamheter.

 • 2020-05-15

  Ny kontaktperson för internationellt nätverk om hållbarhet

  FN:s nätverk för hållbar utveckling (Sustainable Development Solutions Network,SDSN) är ett nätverk som samlar vetenskaplig och teknisk expertis för att främja integrerade strategier för att genomföra hållbara utvecklingsmål och Parisavtalet.

  Nätverket har särskilt fokus på att lokalisera de hållbara målen, undervisa om hållbar utveckling och stödja genomförande av hållbarhetsmålen.