Nyheter

 • 2021-11-15

  Tvärvetenskapligt grepp om hållbarhet ur ett historiskt perspektiv

  Ny bergshistorisk forskningskommitté rivstartade med kreativ workshop under ledning av bland andra Jernkontorets Dag Avango och Catarina Karlsson, och Eva Svensson, Karlstads universitet. Syftet var att diskutera framtida tvärvetenskaplig forskning och samverkan kring hållbarhet och miljöpåverkan ur ett historiskt perspektiv.

  "Hållbarhet och miljöpåverkan i ett historiskt perspektiv – metallframställning bergsbruk och stålindustri" heter den nystartade forskningskommittén inom Jernkontorets bergshistoriska utskott. I kommittén ingår medlemmar från Jernkontoret, Luleå tekniska universitetet, Karlstads universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Statens historiska museer.

 • 2021-10-18

  SveDigArk ger nya möjligheter för framtidens arkeologi

  Genom att länka samman forskningsdata med data från arkeologiska undersökningar och digitaliserade museisamlingar kommer det i framtiden att vara möjligt med avancerade datadrivna analyser på komplex information från hela Sveriges historia, från istid till nutid. Ett nytt samarbete för nationell infrastruktur för digital arkeologi, SveDigArk, har formats mellan sex svenska lärosäten, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. SveDigArik leds av Uppsala universitet och ett av lärosätena inom samarbetet är Karlstads universitet.

  De tidsperspektiv som arkeologi och paleoekologi kan bidra med är av stor betydelse för en hållbar utveckling. Landskapets spår av samspelet mellan människa och miljö utgör en mångtusenårig källa till kunskap.

 • 2021-06-28

  Arbetskooperativ som motstånd till kapitalism

  Få företag och ekonomiska verksamheter i Sverige väljer att organisera sig på annat vis än det traditionella, till exempel som arbetskooperativ. Till skillnad från det traditionella där företag ägs och drivs av kapitalägare och arbetsgivare, organiserar sig arbetskooperativen i Kristin Wiksells forskning i stället demokratiskt och jämlikt genom att alla som arbetar i företaget gemensamt äger och driver det.

  Kristin Wiksell, har nyligen doktorerat inom sociologi vid Karlstads universitet med sin avhandling Organizing for Social Change: Worker Cooperatives as Resistance to Capitalism.

  - Arbetskooperativen i min studie är personalägda ekonomiska föreningar som återfinns inom transport, drama, kulturarv, miljö och konst, och de har valt att organisera sig som kooperativ för att bidra till en förändring i samhället och för att erbjuda ett alternativ till kapitalismen. Det är deras sätt att visa på hur de tycker att samhället ska se ut och fungera.

 • 2021-06-24

  Efter #MeToo - debattens röster och teknologin bakom de sociala medieplattformarna

  Berättelserna från #MeToo, började höras och synas under hösten 2017. De visade att diskriminering och sexuella trakasserier förekommer i många branscher och i alla delar av samhället. I Sverige gav debatten upphov till nära 80 upprop av kvinnor i olika yrken, som gick ihop, organiserade sig, skrev debattartiklar och gjorde sina röster hörda. Vilka versioner av feminism och rättvisa var det syntes mest i debatten? Och vilka hamnade i marginalen i svenska #MeToo på sociala medier? Det är ämnet för en kommande avhandling, som Lisa Lindqvist, doktorand i sociologi arbetar med.

  Lisa Lindqvist började sina forskarstudier i september förra året och deltar i forskarskolan som är knuten till CRS, Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring. Under sina tidigare studier har hon bland annat skrivit uppsats om hur sexualbrott skildras i medierna.

 • 2021-06-14

  Corona, krishantering och demokrati 

  Under våren 2020 överraskades många kommuner av Coronapandemins effekter på sin verksamhet och organisation. Forskare vid Karlstads universitet och Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet har i en studie visat hur tolkningen av lagstiftningen kan innebära spänningar mellan olika institutionella logiker.

  Även i ett öppet demokratiskt system kan en extraordinär händelse innebära avsteg från principer om meddelarfrihet och meddelarskydd. Sådana avsteg kan medföra hot mot den demokratiska legitimiteten.

 • 2021-05-19

  Karlstadforskare värd för internationell klimatdiskussion

  Den 20-22 maj sänder konferensen re:publica 2021 live från Berlin. Programmet innehåller en mängd olika ämnen, från desinformation och falsk journalistik till klimatfrågor. Bland de medverkande finns Avit Bhowmik, forskare i Risk-och miljöstudier, som kommer att leda en diskussion om klimatåtgärder och arbetet med Exponential Climate Action Roadmap.

  Under tre dagar sänder re:publica 2021 sammanlagt 37 timmar med 256 talare och 140 programpunkter.