Nyheter

 • 2020-07-08

  Alla kan effektivt bidra till klimatåtgärder

  Klimatåtgärder måste decentraliseras och människorna måste ta mer ansvar, enligt en ny studie av Avit Bhowmik, lektor i Risk- och miljöstudier. Studien visar att prioriteringen av klimatåtgärder i samhällen och städer är nyckeln till att lyckas med klimat- och hållbarhetsutmaningarna vi nu står inför.

  Klimatkonventionen är det svenska namnet på the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, som föreslår ett aktivt offentligt engagemang och stöd för arbetet mot klimatförändringar.

 • 2020-06-30

  Twitterkonferens om stålindustrins påverkan på människor och samhälle

  Twitterkonferensen "Shaped by Steel" arrangeras av The Social Worlds of Steel, ett forskningsprojekt vid Swansea University som undersöker stålindustrins påverkan på människor och samhällen i 1900-talets Wales. Bland föreläsarna finns fil. dr. Catarina Karlsson, forskningskoordinator för Jernkontorets bergshistoriska utskott och affilierad forskare vid Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, CRS.

  Under twitterkonferensen kommer Catarina Karlsson att berätta om ett planerat svenskt tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Det handlar om hur hållbarhet och miljöpåverkan historiskt har hanterats inom gruv- och metallindustrin. Projektet drivs inom Jernkontorets bergshistoriska forskning, där bland andra Eva Svensson, professor i miljövetenskap och forskare inom CRS, deltar.

 • 2020-06-22

  Dagverksamheter med sociala mål på lantgård

  Hur kan lantgårdsbaserade dagverksamheter med sociala mål stödja och främja hälsa och livskvalitet för människor? Det har Jenny Höglund, nyligen disputerad vid Karlstads universitet, undersökt i sin doktorsavhandling: Naturbaserade insatser i socialt arbete: En studie av lantgårdsbaserade dagverksamheter med sociala mål.

  Jenny Höglund har studerat insatser som är inriktade mot att stärka och utveckla deltagarnas resurser och hälsa med inriktning mot arbetsliv och självständighet. Insatserna syftar till daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning alternativt arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa.

  - Syftet med min avhandling har dels varit att beskriva och analysera hur dagverksamheter i lantgårdsmiljöer med djur utformas som insatser med sociala mål och dels vad anordnare/handledare och deltagare tillskriver värde och mening i ett urval av verksamheter.

 • 2020-05-15

  Ny kontaktperson för internationellt nätverk om hållbarhet

  FN:s nätverk för hållbar utveckling (Sustainable Development Solutions Network,SDSN) är ett nätverk som samlar vetenskaplig och teknisk expertis för att främja integrerade strategier för att genomföra hållbara utvecklingsmål och Parisavtalet.

  Nätverket har särskilt fokus på att lokalisera de hållbara målen, undervisa om hållbar utveckling och stödja genomförande av hållbarhetsmålen.

 • 2020-05-08

  CRS i nytt EU-projekt

  Digitaliseringsprocesser inom den traditionella industrin står i fokus för EU-projektet Digiterri. I samarbete med två regioner i Frankrike och Österrike kommer Värmland att bidra till en ökad digitalisering genom RRI, Responsible Research and Innovation.

  RRI är ett begrepp som används av EU:s Horizon 2020-program för att beskriva vetenskaplig forskning och teknisk utveckling som tar hänsyn till effekter och potentiell påverkan på miljön och samhället.

  Projektet är i startgroparna och är en samverkan mellan Karlstads universitet, The Paper Province och Region Värmland. Projektet leds för svenska delen av Grants-och Innovation Office vid Karlstads universitet. De forskare som deltar är Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi, Malin Stegmann McCallion, docent i statsvetenskap och Magnus Lindh, fil dr i statsvetenskap.

 • 2020-05-08

  Metodutveckling om skogens värden skapar intresse

  En arbetsmetod för att synliggöra olika värden i skogen har tagits fram inom projektet Ingoskog. Metoden bygger på en vidareutveckling av det norska konceptet landskapsresursanalys och väcker intresse, nu senast på ett seminarium med Region Värmland. Vid seminariet presenterades fyra studier med koppling till en hållbar skoglig bioekonomi.

  En hållbar skoglig bioekonomi är en hörnpelare i utvecklingen mot en grön omställning i de nordiska länderna. Men det är många intressen som trängs i skogen. Skogsbolagen för virke som blir massa och papper. Biomassa. Besöksnäring och turism. Jakt, svamp-och bärplockning. Hälsa och välbefinnande. Naturskydd och biotopområden. Metoden går ut på att kombinera geografiska informationssystem - kartor med markeringar som visar allt från skogens ålder och planerad avverkning till skyddade biotopområden - med intervjuer med boende i bygden.