Så jobbar vi med samverkan

Samverkan är en naturlig del av utbildningen och forskningen vid Karlstads universitet. Våra dörrar står öppna för många olika former av samarbeten och engagemang med forskare, lärare och studenter.

Universitetets uppgift är att utveckla kunskap om livet, samhället och världen, samt att sprida den till omvärlden. Våra verksamheter skapar möjligheter varje dag genom en rad aktiviteter – från karriärcoachning, mentorprogram och praktikplatser till arbetsmarknadsdagar, examensarbeten och forskningsprojekt.

Tillväxt och regionalt ansvar

Det är vår ambition att möta de behov och önskemål som samhället har. Vi ska skapa kontaktvägar som är lättillgängliga och tydliga. Externa aktörer – skolor, landsting, kommun, region, näringsliv, organisationer – ska uppleva att samverkan med oss sker i okomplicerade former och skapar meningsfulla resultat. Fler forskningsresultat blir innovationer, och fler innovationer kommer samhället till nytta.

Användbara utbildningar

Ju tidigare kontakter med arbetsliv och samhälle under studietiden desto större chans att få jobb snabbt efter examen. Samverkan med arbetsliv ska därför vara en integrerad del i våra utbildningar. Kontinuerlig samverkan med universitetet öppnar möjligheter att påverka innehållet i utbildningen av framtidens arbetskraft.

Innovation och entreprenörskap

Vi ska arbeta med innovation och nytänkande inom alla vetenskapliga områden, humaniora likaväl som teknik, för att göra vår kunskap nyttig på kort och lång sikt. Studenterna ska stimuleras till kreativitet och entreprenöriellt tänkande – att lita på sina idéer samt ett positivt förhållningssätt till sin egen förmåga.

Demokratiutveckling

Det är viktigt att delta aktivt i den offentliga dialogen och bidra till att samhällsdebatt och politiska beslut grundas på forskningsbaserad kunskap. Vi ska bygga broar mellan skola och universitet, bidra med vår kunskap och stimulera intresset för högre studier. Utbildning, forskning och forskningsresultat ska göras tillgängliga, genom att t ex arbeta med populärvetenskap, folkbildning och flexibla utbildningar.

Handelshögskolan

Inom Handelshögskolan vid Karlstads universitet har vi en hög ambition när det gäller samverkan och söker fler former för samarbete. Mycket gör vi redan tillsammans med engagerade företag och organisationer. Några exempel är mentorprogram, praktikkurser, forskningssamarbeten och handelsfrukostar.

SAMVERKAN I IT-BRANSCHEN

På Karlstads universitet finns sedan många år tillbaka ett djupt utvecklat samarbete mellan IT-branschen och forskare, lärare och studenter inom ämnena datavetenskap och informatik. Både vad gäller utbildning och forskning strävar vi efter att samverka med företag, offentliga aktörer och organisationer i samhället som använder och utvecklar IT.

Forskningen bedrivs till största del tillsammans med externa aktörer i olika projekt där vi utifrån ett gemensamt mål belyser olika aspekter på problem och lösningar.

Den som studerar vid datavetenskap eller informatik på Karlstads universitet kommer med stor sannolikhet i kontakt med några lokala företag, antingen i projektarbete, i praktikkurser eller genom examensarbetet. Många av dessa aktiviteter ordnas tillsammans med det lokala klustret för IT-företagen, Compare eller i samverkansgruppen SNITS.

  COMPARE

  Compare är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i Karlstad-regionen med över 100 företag som intressenter. Compare står för Competence Area men också för Compare (Jämför Karlstad). Genom samverkan ska Compare bidra till intressentföretagens tillväxt i regionen.

  Compares uppdrag är att verka för

  • att Compare-företagen kan göra fler affärer
  • att Compare-företagen har den kompetens som krävs - både nu och i framtiden
  • etableringar och investeringar i regionen till affärs- och kompetensnytta för Compare-företagen.

  REKRYTERING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING FÖR FÖRETAGEN

  Compare-företagens rekryteringsbehov för de kommande åren är stort. Genom Compare samverkar företagen i rekryteringskampanjer och annonsering på Compare-webben. Genom Compare samverkar företagen med Karlstads universitet för att få den kompetens som behövs. (Compare mäter varje år företagens kompetensbehov)

  SNITS, SAMVERKAN NÄRINGSLIV OCH IT-STUDENTER

  Samverkansgruppen kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet består av representanter från lokala IT-företag, Stiftelsen Compare Karlstad, Informatik och Datavetenskap vid Karlstads universitet och studentföreningen Linda Carlstad.

  Genom ett flertal aktiviteter är Snits en katalysator för mötet mellan student och näringsliv. Det är en unik möjlighet för studenter att skapa goda relationer till näringslivet under studietiden. Det är också en möjlighet för företagen att hitta sina framtida medarbetare.

  Läraren och forskaren Christophe Barbier