Nyheter

 • 2020-07-30

  Ann Bergman har hastigt gått bort

  Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap, har hastigt avlidit efter en kort tids sjukdom. Våra tankar går till Ann Bergmans familj och närmaste. Universitetet kommer att flagga på halv stång imorgon fredag.

  Ann Bergman undervisade och forskade bland annat om arbetsorganisation, arbetsvillkor, arbetsmiljö, könssegregering i arbetslivet samt relationen mellan betalt och obetalt arbete. Hon intresserade sig även för framtidsstudier med fokus på arbetsliv och hennes forskning publicerades i ett flertal internationella tidskrifter, böcker, rapporter, artiklar och debattinlägg. Hon var en uppskattad expert i medierna kring frågor om arbetslivet i allmänhet och nu senast med fokus på arbetslivets digitalisering.

 • 2020-07-02

  Ny rapport: Samverkan och förnyelse avgörande i vårdens coronaarbete

  I dag presenterade Sveriges kommuner och regioner (SKR) en ny rapport om den omställning och utveckling som skett inom hälso- och sjukvården under coronapandemin. I rapporten ger Johan Quist, docent vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, en organisationsteoretisk spaning i pandemins spår.

  Rapporten belyser vilka förändringar som gjorts, hur det gått till, varför de genomförts och tänkbara effekter på kort och lång sikt. Rapporten inleds med en artikel av Johan Quist där han reflekterar över organisering och förändring, vilka logiker som brukar vara styrande, ur ett forskar- och teoribildningsperspektiv.

  - Att få utrymme i en viktig rapport om den här dramatiska våren är en ynnest. Jag tror vi är många som suttit hemma och reflekterat över skeendet. Väldigt roligt att mina tankar får utgöra en fond till de reflekterande praktikernas texter, säger Johan Quist.

 • 2020-06-24

  Nytt samarbete ska främja samordning och utveckling inom hälso- och sjukvård

  CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är en av initiativtagarna till en ny arena för lärande och experimentering som ska stödja omställningen till en Nära vård. Satsningen sker tillsammans med SKR, Experio Lab Sverige, design vid Linköpings universitet samt Helsingborgs stad.

  Tillsammans med kommuner och regioner ska aktörerna bygga en neutral arena för samskapande, utveckling av nya arbetssätt och lärdomar om hur man jobbar i komplexa utmaningar kopplade till hälsa och utvecklingen av en Nära vård. Arbetet fokuserar på görande men också på utveckling av styrning och ledning som kan stödja omställningen.

 • 2020-06-15

  Nu är rapporten för kvalitetsutvärdering inom industriell ekonomi klar

  Nu är slutrapporten klar för Treklöverns kluster 15 vilket på Karlstads universitet omfattar utvärdering av civilingenjör i industriell ekonomi.

  Överlag framgår det att programmet har genomtänkt struktur i självvärderingen. Ansträngningar görs, enligt beskrivning i självvärdering, från lärosätets sida att ha hög måluppfyllelse avseende både pedagogik och forskningsanknytning.
  Bedömargruppen har utvärderat tre delar: självständiga arbeten, självvärderingar och svar som framkommit vid platsbesök. Informationen från alla dessa tre ligger till grund för bedömningen.

 • 2020-06-15

  Hallå där Jenny Karlsson, lektor i företagsekonomi …

  … du är sedan årsskiftet projektledare för MECO, Music Ecosystems Inner Scandinavia, hur går det och vad handlar projektet om?

  - Tack, det går bra! Vi är nu halvvägs i det EU-finansierade interregprojektet som genomförs i samverkan med norska Høgskolen i Innlandet och Studiefrämjandet och med finansiellt stöd från Region Värmland, Arvika kommun och Hedmark fylkeskommune i Norge. Det övergripande syftet är att utifrån digitaliserade användar- och platsupplevelser genomlysa, innovera och optimera musiktjänsteekosystemen i Inre Skandinavien.

 • 2020-06-03

  Företagsekonomistudenter gav värdefull input till Handelshögskolans kvalitetsarbete

  Marketing Strategies är en kurs för företagsekonomistudenter som läser sista året på kandidatnivå eller näst sista året på Civilekonomprogrammet. Kursen bygger på att arbeta med skarpa case för att förbättra företags eller organisationers marknadsföring. I höstas var Handelshögskolan studenternas uppdragsgivare och fick viktig input till det fortsatta kvalitetsarbetet.

  – Vi är otroligt tacksamma för de förbättringsförslag som vi fått av studenterna, säger Marie-Therese Christiansson, proprefekt som leder Handelshögskolans kvalitetsarbete. De har identifierat områden i vår marknadsföring som behöver utvecklas och kommit med förslag på hur vi kan jobba vidare med att stärka Handelshögskolan som varumärke. Vi har redan börjat implementera några av förslagen som att vara mer synliga och tydliga om vilka vi är, vad vi gör och vad vi åstadkommer och att använda oss av en studentambassadör på Instagram.