Kalendarium

Ett effektivt 30 minuterspass med fokus på att stärka din Core. Din Core innefattar mage, rygg, ländrygg, höfter och skuldror vilket är muskler som har en stabiliserande funktion för kroppen. Ett skadeförebyggande pass där du tränar funktionell styrka som stärker hela din kropp. Du använder din egna kroppsvikt, gummiband och viktplattor som redskap. Med reservation för passändringar.
A stationary workout in a small group that increases your strength, cardio and explosiveness. A powerful all-round workout with different functional exercises to train the entire body. The workout is interval-based and varies from time to time to challenge you to the max.Subject to class changes.
Passet där vi utgår från kroppens sju grundrörelser – Gång, Knäböj, Höftfällning, Drag, utfall, press och rotation. Vi blandar klassiska enklare styrkeövningar, med nytänkande funktionella övningar för att stärka hela kroppen.Vi jobbar i takt till musiken och använder oss av skivstång, viktplattor, gummiband och stepbräda. Vilka redskap som används kan variera från pass till pass.Med reservation för passändringar.
The workout where we start from the body’s seven basic movements - Walking, Squatting, Hip Hinge, Pulling, Lunges, Pressing, and Rotation. We mix classic basic strength exercises with innovative functional exercises to strengthen the whole body. We work in sync with the music and use a barbell, weight plates, resistance bands, and a step board. The equipment used can vary from class to class.Subject to changes.
Intensiv träning för rumpa och lår. Vi använder oss av loopbands och den egna kroppsvikten i ett effektivt och ösigt 30 minuterspass. För dig som vill ha en riktig genomkörare. Med reservation för passändringar.
An intense lower body workout. With loopbands as well as our own body weight as equipment, we create an effective and flexible 30-minute session. For you who want a tough workout.Subject to class changes.
Ett effektivt 30 minuterspass med fokus på att stärka din Core. Din Core innefattar mage, rygg, ländrygg, höfter och skuldror vilket är muskler som har en stabiliserande funktion för kroppen. Ett skadeförebyggande pass där du tränar funktionell styrka som stärker hela din kropp. Du använder din egna kroppsvikt, gummiband och viktplattor som redskap. Med reservation för passändringar.
An effective, injury preventing 30 minute class to focus om your entire core musculature and cardio. The main equipment is your own body but you also use resistance bands and weights. You build up functional, everyday strength. Subject to class changes.
Dynamisk rörlighetsträning för hela kroppen som förbättrar rörligheten i musklerna kring dina leder vilket kan verka skadeförebyggande, uppbyggande och uppmjukande. Inga förkunskaper behövs eller viss typ av rörlighet för att kunna delta, nivån är anpassad för alla. Passet fokuserar på hela kroppen men har lite extra fokus på höfter, bröstrygg och axlar vilka är de vanligaste ställena kroppen är stel på.Du använder en pinne samt yogablock som redskap. Med reservation för passändringar.
Dynamic mobility training for the whole body that improves the flexibility of the muscles around your joints, which can be preventive, building, and also relaxing. You don’t need any prior knowledge or a certain type of mobility to participate as the level is adapted for everyone. The class focuses on the whole body but has a little extra focus on the hips, thoracic spine, and shoulders, which are the most common places the body is stiff.
Les Mills Strength Development focuses on strength and building muscles, hypertrophy, and creating muscle power. It’s a concept where classic gym training meets the benefits of group training. Imagine strength training in the gym but in a group training room and very effective. Basic exercises such as deadlifts, squats, lunges, shoulder press, clean and jerks, and so on but with few repetitions and heavy weights.
Les Mills Strength Development har fokus på styrka och på att bygga muskler, hypertrofi samt att skapa muskelkraft. Ett koncept där klassisk gymträning möter gruppträningens fördelar. Tänk dig styrketräning i gymmet fast i gruppträningssal och mycket effektivt. Grundövningar som marklyft, knäböj, utfall, axelpress, frivändningar och så vidare fast med få repetitioner och tunga vikter. Träningen sker med ett varierat repsantal med olika tempon i olika set.
Upcoming courses2024-08-12 - 2024-08-19 (English). Register here no later than August 7Course descriptionTarget GroupThe course is aimed at university staff, especially teachers from various departments, to support them in handling existing and upcoming challenges with AI tools.
Upcoming courses2024-08-12 - 2024-08-19 (English). Register here no later than August 7Course descriptionTarget GroupThe course is aimed at university staff, especially teachers from various departments, to support them in handling existing and upcoming challenges with AI tools.
2024-08-20 - 2024-10-03 (svenska). Anmäl dig här (senast 13 augusti)MålgruppLärare som påbörjat eller ska påbörja anställning som universitetslärare.Kursen lämpar sig även för doktorander som ska undervisa.OmfattningKräver 40 timmar, varav ca 20 schemalagt.För doktorander föreslås att kursen omfattar 1 hp.InnehållAtt undervisa vid universitet innebär att utöva sin lärarroll som tjänsteman på en myndighet. Verksamheten styrs via lagstiftning, regler och lokala styrdokument.
2024-08-20 - 2024-10-03 (Svenska). Anmäl dig här (senast 13 augusti)MålgruppLärare och doktorander som vill utveckla och dokumentera sin kompetens inom området grundläggande pedagogisk skicklighet.Omfattning40 timmar, varav 20 timmar schemalagd tidInnehållKursen syftar till att deltagaren ska kunna utveckla och kvalitetssäkra kurser inom det egna huvudområdet med hjälp av konstruktiv länkning.
Kommande kursperioder2024-08-28 - 2024-09-25 (svenska). Anmälan dig här senast 14 augustiKursbeskrivningMålgruppKursen vänder sig till undervisande lärare och examinatorer, men även andra som möter studenter med funktionsnedsättningar. Kursen lämpar sig även för doktorander som ska undervisa.Omfattning30 timmar, varav ca 11 är schemalagdaKursinnehållHur står det till med din undervisning? Är den utformad på ett sätt som gör den överskådlig, begriplig, varierad och intressant?
Upcoming courses2024-08-12 - 2024-08-19 (English). Register here no later than August 72024-10-23 - 2024-10-30 (English). Register here no later than October 9Course descriptionTarget GroupThe course is aimed at university staff, especially teachers from various departments, to support them in handling existing and upcoming challenges with AI tools.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Subscribe to Kalendarium