Riskhantering i samhället

 
120 HP
Universitetsområdet från ovan

Om utbildningen

Programmet bygger på fokusområdena personsäkerhet och hantering av naturkatastrofer, och omfattar såväl vardagsolyckor som storskaliga händelser som påverkar många individer och samhällsfunktioner. Du utbildas i den praktiska riskhanteringen, som den planeras, struktureras och utförs inom olika sektorer och på olika nivåer i samhället.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för program på avancerad nivå (examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng).
Särskild behörighet: Svenska 3 eller B, Engelska 6 eller A.

Läs mer om behörighetskrav

Under utbildningen

Utbildning

Utbildningen ges på distans med obligatoriska campusträffar ca fem gånger per läsår. Utbildningen vänder sig till personer som arbetar eller avser att arbeta med riskrelaterade frågor inom näringsliv, organisationer eller förvaltning. Den vänder sig också till dem som önskar fördjupa sina kunskaper med målet att utföra vetenskaplig forskning inom området riskhantering. Utbildningsprogrammets innehåll och pedagogiska form tar utgångspunkt i studenternas framtida yrkesroller och är starkt präglad av pågående forskning och projekt som genomförs på Karlstads universitet inom riskhantering.

UndervisningsformerExaminationKontakt med arbetslivet

Utbildningen har ett nära samarbete med arbetslivet, framförallt berörda myndigheter men även andra offentliga och privata organisationer. Kontakten med arbetslivet består både av gästföreläsningar och av samarbeten kring examensarbeten.


Programmets studiegång

Termin 1 HP
Introduktion riskhantering i samhället (Obligatorisk) 7.5
Riskperception och riskkommunikation (Valfri) 7.5
Hantering av naturkatastrofer 1 (Obligatorisk) 7.5
Personsäkerhet I; skadeanalys och riskbedömning (Obligatorisk) 7.5
Poängsumma: 30
Termin 2 HP
Hantering av naturkatastrofer 2 (Obligatorisk) 7.5
Personsäkerhet II; skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete (Obligatorisk) 7.5
Teoribildning inom riskhantering (Obligatorisk) 7.5
Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv (Valfri) 7.5
Poängsumma: 30
Termin 3 HP
Klimatanpassning och riskreducering (Valfri) 7.5
Personsäkerhet III; Säkerhetspromotion i samhället (Valfri) 7.5
Kvantitativ vetenskaplig metod (Obligatorisk) 7.5
Kvalitativ vetenskaplig metod (Obligatorisk) 7.5
Poängsumma: 30
Termin 4 HP
Riskhantering - Masterarbete (Obligatorisk) 30
Poängsumma: 30

Valbar kurs: Du väljer mellan vissa bestämda kurser, ofta beroende på val av inriktning.

Valfri kurs: Du väljer fritt bland kurser som ges hos oss eller andra lärosäten. Namngivna kurser är exempel på vanliga val inom programmet.

Efter utbildningen

Arbetsmarknad

Det finns ett uttalat behov i samhället av personer med generell sektorsövergripande förståelse av risk- hot- och krisrelaterade frågor och hur dessa hanteras. Rollen som "Risk- hot och krishanterare" är aktuell inom såväl offentlig verksamhet som näringsliv och organisationer. Utbildningen i riskhantering öppnar därför möjligheter till många olika yrkesval.


Examen  • Start Hösttermin 2017
  • Studieform Distans (Karlstad)
  • Språk Svenska och engelska
  • Anmälningskod KAU-69460
  • Studietakt 100% (Distans)
Ännu inte öppen