Förskollärarprogrammet

 
210 HP

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Programmet erbjuds på plats i Karlstad med start på höstterminen (campus Karlstad) samt vid ett antal övriga studieorter med start på vårterminen (denna studieform kallas campus lärcentra). Studier vid campus Karlstad förutsätter närvaro på Karlstads universitet under veckorna. Studier vid campus lärcentra förutsätter närvaro på lärcentra flera dagar varje vecka och förutsätter också närvaro på Karlstads universitet ca. 3 gånger per termin, 2-3 dagar per tillfälle. Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet. Programmet omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier.

Utbildningsnivå: Grundutbildning

Behörighetskrav

För antagning till Förskollärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande
- områdesbehörighet A6 a (Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller
- områdesbehörighet 6 a (Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A).

Läs mer om behörighetskrav

Under utbildningen

Utbildning

Programmet inleds med studier om förskolan och hur synen på barn och barndom förändrats över tid. Terminen innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Termin två omfattar studier om barns lärande och utveckling. Teoretiska studier konkretiseras i rörelse och lek. Termin tre handlar om de yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande där lek och samspel är i fokus. Termin fyra handlar om förskolebarnens naturvetenskapliga, tekniska och estetiska lärande som kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I dessa terminer ingår också VFU. Termin fem ägnas åt förskollärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Termin sex innehåller vetenskaplig metod, VFU samt ett examensarbete. Termin sju fokuserar på barns läs-, skriv- och matematiklärande.

Undervisningsformer

Inom förskollärarprogrammets kurser tillämpas varierande undervisningsformer. Exempel på undervisningsformer är seminarier, föreläsningar, gruppövningar och laborationer.

Examination

Inom förskollärarprogrammets kurser tillämpas varierande examinationsformer. Exempel på examinationer är salstentor, hemskrivningar, muntliga redovisningar, gestaltningar.

Kontakt med arbetslivet

Under utbildningen varvas dina teoretiska studier med VFU. Under dessa veckor får du pröva på ditt framtida yrke under handledning av en utbildad förskollärare.

Programmets studiegång

Termin 1 HP
Tema barn och barndom (Obligatorisk) 30
Poängsumma: 30
Termin 2 HP
Tema lärande och utveckling (Obligatorisk) 30
Poängsumma: 30
Termin 3 HP
De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande (Obligatorisk) 30
Poängsumma: 30
Termin 4 HP
Naturvetenskap, teknik, bild och drama (Obligatorisk) 30
Poängsumma: 30
Termin 5 HP
Att leda och utveckla förskolans verksamhet (Obligatorisk) 30
Poängsumma: 30
Termin 6 HP
Förskolan och vetenskapliga perspektiv (Obligatorisk) 30
Poängsumma: 30
Termin 7 HP
Barns läs-, skriv- och matematiklärande (Obligatorisk) 30
Poängsumma: 30

Valbar kurs: Du väljer mellan vissa bestämda kurser, ofta beroende på val av inriktning.

Valfri kurs: Du väljer fritt bland kurser som ges hos oss eller andra lärosäten. Namngivna kurser är exempel på vanliga val inom programmet.

Läsårs- och programvärderingar

Efter utbildningen

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är ljus för dig som väljer att studera förskollärarprogrammet. Prognoser visar att välutbildade förskollärare kommer att vara efterfrågade under en lång tid framöver.Examen

Utbildningen leder fram till en förskollärarexamen på grundnivå.

Vidare studier

Efter avklarad examen kan du bygga på dina studier med andra kurser i vårt utbud för att bredda din kompetens.