Kurser i Folkhälsovetenskap

En god hälsa är grunden för social utveckling och välfärd i samhället. Syftet med folkhälsoarbete är att främja människors hälsa samt öka deras säkerhet och trygghet.
Folkhälsoarbete bedrivs på samhälls-, grupp- och individnivå för att tillvarata människornas och miljöns resurser för att förbättra samt utjämna skillnader i befolkningens hälsa. Utbildningen ger också en bra grund för att arbeta förebyggande och stödjande för riskgrupper och utsatta grupper i samhället.