Kurser i Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet har en samhällsvetenskaplig inriktning. Inom ämnet utbildar och forskar vi i frågor som rör det moderna arbetslivet. Vi ger kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.
Grundnivån utgörs av A-, B- och C-kurser om sammanlagt 90 hp och omfattar kärnområden som arbetsorganisation, arbetsvillkor och arbetsmarknad. Kurserna ingår då arbetsvetenskap är huvudämne i en kandidatexamen. De är också obligatoriska för dem som läser programmet Personal och arbetsliv (PA-programmet). PA-programmet ger kompetens att arbeta på handläggar- och chefsnivåer med personal- och arbetslivsfrågor inom företag och förvaltningar. Undervisningen är kopplad till aktuell forskning och under studietiden ges studenterna goda möjligheter till kontakter med det omgivande näringslivet samt internationellt utbyte. Den som har en kandidatexamen med arbetsvetenskap som huvudämne kan läsa vidare på avancerad nivå. I samarbete med Göteborgs universitet och högkolorna i Borås och Halmstad erbjuds en magisterkurs om 60 hp. Forskarutbildning som resulterar i en filosofie doktorsexamen bedrivs också inom ämnet. För att komma in på denna krävs en magisterexamen.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.