Kurser i Pedagogik

Pedagogik studerar villkoren för människors lärande och utveckling, men ställer också kritiska frågor om hur normer skapas och verkar. Pedagogiska processer pågår i utbildningssammanhang men också i vardagen och i arbetslivet. Pedagogikämnet undersöker hur vi uppfattar, förstår och samverkar med vår omvärld, hur kunskaper skapas och förändras och hur människan hanterar olika slags redskap. Det kan gälla såväl kommunikativa som teknologiska och fysiska redskap. I kurserna ges pedagogiska verktyg för att analysera, förstå och förändra konkreta situationer. På de högre kursnivåerna fördjupas förståelsen för vetenskaplig kunskapsbildning och träning ges i olika forskningsmetoder.