Nyhetsarkiv för "Ccs"

2020-02-24
För att uppnå målen i klimatavtalet från Paris krävs en radikal global förändring av samhället för att sänka utsläppskurvan och halvera de globala utsläppen till senast 2030. I tidskriften ”Proceedings of the National Academy of Sciences” presenterades en artikel om hur ny forskning kommit fram till att sex åtgärder för klimatförändringar kan förändra människors beteende och i och med det snabbt förändra samhällen.
2020-01-21
Klimatförändringar skapar stora och ökande risker för människors hälsa. Ett förändrat klimat kan ses både som förekomsten av kortvariga extrema väderhändelser och gradvisa långsiktiga förändringar. Nu har forskare från Karlstads universitet fått pengar beviljade till ett projekt som syftar till att skapa samarbeten med forskare i Bangladesh. Syftet med projektet är att skapa ett starkt nätverk för forskningssamarbete mellan tre institutioner i Bangladesh och Sverige.
2019-09-23

Klimatstrejk blir panelsamtal

Nyheter » 2019-09-23
Forskare vid Karlstads universitet svarar på Fridays for Future-rörelsens uppmaning till strejk med panelsamtal i Gläntan fredag den 27 september.
2019-09-17
Under de senaste två veckorna har CCS, Centrum för klimat och säkerhet, på Karlstads universitet haft besök av två experter på modellering av naturkatastrofer från USA:s FEMA, Federal Emergency Management Agency. Jesse Rozelle, avdelningschef på försäkrings- och katastrofmodelleringsavdelningen på FEMAs huvudkontor, och Casey Zuzak, senior riskanalytiker på samma avdelning, är kopplade till ett forskningsprojekt på Karlstads universitet som leds av Tonje Grahn, forskare p
2019-06-12
Risk-och miljöstudier, Centrum för personsäkerhet och Centrum för klimat och säkerhet flyttar till Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid årsskiftet. Det beslutade rektor igår, måndag 10 juni. Bakgrunden är en allt tydligare samhällsvetenskaplig inriktning av verksamheten. Även programmen kandidat i Miljö och säkerhet samt master i Riskhantering i samhället byter fakultetstillhörighet.
2019-05-20
Regeringen har utsett Tonje Grahn, universitetslektor på Karlstads universitet, till ny ledamot i miljödepartementets nationella expertråd för klimatanpassning. Expertrådet för klimatanpassning inrättades under hösten 2018 med uppdraget att följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Rådet ansvarar också för att göra en uppdaterad klimat- och sårbarhetsanalys och ta fram underlag inför revidering av den nationella klimatanpassningsstrategin vart femte år.
2019-05-06
Krisberedskapsveckan startar för tredje året i rad idag den 6 maj. Centrum för klimat och säkerhet, CCS, från Karlstads universitet medverkar på flera programpunkter under veckan. Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj, initierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att öka människors beredskap inför samhällskriser, ytterst krig.
2019-03-05

Hallå där...

Nyheter » 2019-03-05
Jenni Koivisto, nydisputerad universitetsadjunkt i risk- och miljöstudier! Naturkatastrofer orsakar stora förluster och kan snabbt motverka utvecklingsinsatser i ett land.
2019-02-27
What does your research aim for? - My main aim is to contribute to the description, prediction, and understanding of natural hazard phenomena, based on observations and empirical evidence. Konstantinos research interests focus on hydrology analyses, hydraulic simulations, vulnerability assessments, exposure analyses and catastrophe modelling.
2019-02-07
Vad syftar din forskning till? - Jag deltar i ett större forskningsprojekt som handlar om hur samhällsresiliens kan främjas i Sverige, säger David Olsson. I projektet ingår tre lärosäten, där jag och andra forskare vid Karlstads universitet fokuserar på klimatanpassning.
2018-12-19
Ett nytt projekt för behovsdriven forskning och utveckling av verktyg och metoder för IT-baserad krisövning har beviljats 4,8 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond Interreg Sverige- Norge.
2018-12-06
En ny avhandling från Karlstads universitet visar hur vi kan lära och få erfarenheter från naturolyckor som påverkar landets infrastruktur negativt. Naturolyckor är olyckor där en bidragande orsak är extrema väderhändelser som skyfall, laviner, skred eller ras. Denna avhandling av Monika Rydstedt Nyman, Risk- och Miljöstudier, fokuserar på ett problem som ofta presenterats som en lösning, nämligen lärandet.
2018-11-29
Den 15 november genomfördes konferensen Forum för naturkatastrofer på Karlstads universitet. Då samlades Sveriges främsta experter inom hantering av naturolycksrisker för att prata om hur man kan minska riskerna och konsekvenserna av naturkatastrofer. Forum är en mötesplats för kunskapsutbyte och dialog kopplat till naturolyckor och naturkatastrofer samt anpassningen av Sverige till ett förändrat klimat.
2018-11-26
Vid Karlstads universitet pågår massor med forskning som allmänheten inte känner till. Under de senaste elva åren har Karlstads universitet som första universitet i landet startat och genomfört Barnens universitet.
2018-11-14

Forum för naturkatastrofer

Nyheter » 2018-11-14
Den 15 november genomförs konferensen Forum för naturkatastrofer på Karlstads universitet. Då samlas Sveriges främsta experter inom hantering av naturolycksrisker för att prata om hur man kan minska riskerna och konsekvenserna av naturkatastrofer. Forum är en mötesplats för kunskapsutbyte och dialog kopplat till naturolyckor och naturkatastrofer samt anpassningen av Sverige till ett förändrat klimat.
2018-11-09
Torsdagen den 8 november hölls höstens styrelsemöte för Klimat & Säkerhet. Mötet hölls samtidigt på plats på Kau och via webben - för våra långväga styrelseledamöter och för minskad klimatpåverkan. På agendan för dagens möte fanns bland annat en punkt om eventuell organisationsförändring där fusion med vårt systercentrum Centrum för personsäkerhet, CPS, behandlades.
2018-05-18
Du har varit gästforskare vid CUR, Centre for Urban Research, vid RMIT University i Melbourne, Australien under april månad. Det är en del av ett pågående samarbete som inleddes 2012 och som har resulterat i både utgivna böcker och en kommande publikation. Varför har du varit i Melbourne? - Jag hade flera uppgifter när jag var där.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Ccs"