Nyhetsarkiv för "Ccs"

2019-03-05

Hallå där...

Nyheter » 2019-03-05
Jenni Koivisto, nydisputerad universitetsadjunkt i risk- och miljöstudier! Naturkatastrofer orsakar stora förluster och kan snabbt motverka utvecklingsinsatser i ett land.
2019-02-27
What does your research aim for? - My main aim is to contribute to the description, prediction, and understanding of natural hazard phenomena, based on observations and empirical evidence. Konstantinos research interests focus on hydrology analyses, hydraulic simulations, vulnerability assessments, exposure analyses and catastrophe modelling.
2019-02-07
Vad syftar din forskning till? - Jag deltar i ett större forskningsprojekt som handlar om hur samhällsresiliens kan främjas i Sverige, säger David Olsson. I projektet ingår tre lärosäten, där jag och andra forskare vid Karlstads universitet fokuserar på klimatanpassning.
2018-12-19
Ett nytt projekt för behovsdriven forskning och utveckling av verktyg och metoder för IT-baserad krisövning har beviljats 4,8 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond Interreg Sverige- Norge.
2018-12-06
En ny avhandling från Karlstads universitet visar hur vi kan lära och få erfarenheter från naturolyckor som påverkar landets infrastruktur negativt. Naturolyckor är olyckor där en bidragande orsak är extrema väderhändelser som skyfall, laviner, skred eller ras. Denna avhandling av Monika Rydstedt Nyman, Risk- och Miljöstudier, fokuserar på ett problem som ofta presenterats som en lösning, nämligen lärandet.
2018-11-29
Den 15 november genomfördes konferensen Forum för naturkatastrofer på Karlstads universitet. Då samlades Sveriges främsta experter inom hantering av naturolycksrisker för att prata om hur man kan minska riskerna och konsekvenserna av naturkatastrofer. Forum är en mötesplats för kunskapsutbyte och dialog kopplat till naturolyckor och naturkatastrofer samt anpassningen av Sverige till ett förändrat klimat.
2018-11-26
Vid Karlstads universitet pågår massor med forskning som allmänheten inte känner till. Under de senaste elva åren har Karlstads universitet som första universitet i landet startat och genomfört Barnens universitet.
2018-11-14

Forum för naturkatastrofer

Nyheter » 2018-11-14
Den 15 november genomförs konferensen Forum för naturkatastrofer på Karlstads universitet. Då samlas Sveriges främsta experter inom hantering av naturolycksrisker för att prata om hur man kan minska riskerna och konsekvenserna av naturkatastrofer. Forum är en mötesplats för kunskapsutbyte och dialog kopplat till naturolyckor och naturkatastrofer samt anpassningen av Sverige till ett förändrat klimat.
2018-11-09
Torsdagen den 8 november hölls höstens styrelsemöte för Klimat & Säkerhet. Mötet hölls samtidigt på plats på Kau och via webben - för våra långväga styrelseledamöter och för minskad klimatpåverkan. På agendan för dagens möte fanns bland annat en punkt om eventuell organisationsförändring där fusion med vårt systercentrum Centrum för personsäkerhet, CPS, behandlades.
2018-05-18
Du har varit gästforskare vid CUR, Centre for Urban Research, vid RMIT University i Melbourne, Australien under april månad. Det är en del av ett pågående samarbete som inleddes 2012 och som har resulterat i både utgivna böcker och en kommande publikation. Varför har du varit i Melbourne? - Jag hade flera uppgifter när jag var där.
2018-04-16
Lars Nyberg är sedan den 1 mars 2018 ny professor i risk- och miljöstudier. Hans forskning handlar framför allt om risker som uppstår genom extrema väderhändelser, hur samhället drabbas och hur man kan minska de risker som vårt klimat utsätter oss för. - Min forskning handlar om att förstå ett komplext samspel mellan samhälle och natur, säger Lars Nyberg, professor i risk- och miljöstudier.
2018-01-02

Besök i Dharamsala gav mersmak

Nyheter » 2018-01-02
Karlstads universitet har ett Study Point i Dharamsala i Indien. I dag är det vanligast att studenter reser dit för att göra sin C-uppsats, men möjligheten att samarbeta genom forskning finns också. Två medarbetare på Centrum för klimat och säkerhet, Kristin Gustafsson och Nina Christenson, har i dagarna kommit hem från Dharamsala, där huvudsyftet har varit att undersöka klimatrelaterade risker.
2017-10-26
Centrum för klimat och säkerhet, CCS, anordnade en tvådagars exkursion på temat naturrisker i mellansverige. Exkursionen inriktade sig till forskare och yrkesverksamma inom områdena klimat och miljö, riskhantering och samhällsplanering.
2017-10-06
20 representanter från åtta olika länder träffades för att dela information och erfarenheter om det svenska decentraliserade tillvägagångssättet för riskhantering och förmågebedömningar. Det var generaldirektörer, chefer för krishantering, krishanteringsexperter och riskanalytiker från Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Kosovo, Montenegro, Serbien och Turkiet samt de svenska värdarna för besöket från Myndigheten för samhällssydd och beredskap, MSB, som i veckan
2017-10-06

Forskning på Instagram

Nyheter » 2017-10-06
Instagramkontot Kauresearch startades upp i september med syftet att ge en lättillgänglig bild av vår forskning och våra forskare. Flera forskare har under en längre tid uttryckt ett behov av att visa upp forskningen på Karlstads universitet via Instagram. - Instagram är ett verktyg som kan bidra till att nå ut till nya målgrupper med den forskning som pågår vid universitetet.
2017-10-05

Skadebedömning av naturolyckor

Nyheter » 2017-10-05
Tonje Grahn, doktor i risk- och miljöstudier, disputerade i våras med sin avhandling Risk assessment of natural hazards – Data availability and applicability for loss quantification. Kan du berätta för oss vad din forskning handlar om? - Min forskning handlar om skadebedömning av naturolyckor och mitt fokus är ekonomisk analys och kvantitativ riskbedömning, grundläggande delar i en process att hantera naturolycksrisker.
2017-07-07
Den 21 juni tog rektor vid Karlstads universitet beslut om att tillsätta en ny styrelse för CCS, Centrum för klimat och säkerhet. Styrelsen för CCS består av personer som på olika sätt arbetar med riskfrågor och klimatanpassning, både inom akademin, i näringslivet och vid myndigheter. Styrelsens roll är att arbeta brett med kvalitetssäkring av verksamheten och att säkerställa att CCS arbete genomgående har en hög samhällsrelevans.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Ccs"