Hallå där Jessica Westman, doktorand i psykologi vid CTF…

 2016-12-15

… du har blivit utvald av Universitetskanslersämbetet som bedömare till utvärderingen av forskarutbildning i psykologi och tillämpad psykologi. Hur gick detta till?

- Jag blev nominerad som bedömare, doktorandrepresentant, till utvärderingen av kollegor vid psykologiavdelningen på Karlstads universitet och efter att tackat ja till uppdraget blev jag utvald av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Vad innebär uppdraget?
- Upplägget för bedömningsuppdraget innebär i korthet att varje utbildning bedöms av två ämnesexperter, en doktorandrepresentant och en arbetslivsföreträdare. Som doktorandrepresentant kommer jag att resa runt tillsammans med övriga i gruppen och bedöma forskarutbildningar i psykologi och tillämpad psykologi på ett antal universitet runt om i Sverige. Uppdraget innebär läsning och bedömning av lärosätets självvärdering, allmänna studieplaner och doktorandernas individuella studieplaner, genomförande av intervjuer, förberedelse inför och deltagande vid bedömargruppsmöten samt författande av en slutrapport där bedömningen av utbildningen motiveras.

Vad är syftet med utvärderingarna?
- Det är att kontrollera utbildningarnas resultat och bidra till lärosätenas utveckling av kvaliteten på de utvärderade utbildningarna.

När börjar arbetet?
- Vårt arbete påbörjas med ett första möte i februari 2017 och beräknas vara avslutat i början av 2018.

Lycka till!

Läs mer om utvärderingarna på UKÄ:s webbplats.

Linn Malmén
Jessica Westman, doktorand i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.
Författare: Linda Fridberg
Publicerad: 2016-12-15
Linn Malmén
Jessica Westman, doktorand i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.