Kvantitativa beslutsmodeller för riskreduktion - genomförbarhet, objektivitet och transparens