Campus 2030

Under hösten 2015 och våren 2016 har en ny campusplan för Karlstads universitet tagits fram. Campusplanen utgår från en gemensam vision av ett framtida campus år 2030.

Huvuddragen i campusplanen handlar om att få till goda miljöer för forskning och utbildning samt mer liv och rörelse på området genom studentliv och campusnära bostäder. Campusplanen syftar också till att skapa mer plats för näringsliv för att knyta detta närmare akademin. På så vis ska planen ge förutsättningar för en starkare innovationsmiljö på och kring campus. Den fysiska miljön ska utvecklas genom stärkta stråk och ett brett utbud av attraktiva mötesplatser.

Visionen fram till 2030 är: ”Ett nytänkande och identitetsstarkt campus – med korta avstånd och nära samverkan. En miljö där du vill stanna kvar, där en öppen atmosfär möter världen.” Campusplanen tecknar också sju strategier för hur visionen ska realiseras.

Mer kultur, mer liv och rörelse
En uttalad ambition och en av strategierna handlar om att skapa bättre förutsättningar för studentliv. En målsättning i campusplanen är att göra campus mer levande, dygnet runt. Campus Karlstad är ett så kallat externcampus då det inte är tydligt integrerat i en stadsmiljö. Detta innebär i praktiken att det är svårt att få draghjälp från andra aktörer när det gäller att utveckla den omgivande miljön. Detta vill universitetet och Akademiska Hus ändra på genom att skapa bättre förutsättningar för föreningsliv, kultur och fler kvällsaktiviteter. Genom att skapa och använda attraktiva miljöer - både ute och inne - och över större delar av dygnet hoppas man få ett ännu mer livfullt campusområde.

Biild av campus 2030
Bild av campus 2030 (källa Inobi)