Nyheter

 • 2021-02-17

  Lignin som resurs för ökad hållbarhet

  Lignin, som är en biprodukt vid pappersmassatillverkning, är det som ger styrka till träd och växter. Ligninet används idag främst för energiproduktion, men forskning visar att dess användningsområde är stort, vilket gör det till en viktig resurs för en ökad hållbarhet inom massaindustrin. En ny studie vid Karlstads universitet undersöker hur ligninet kan tillvaratas för ökad hållbarhet i industrin.

  - I strävan mot ett fossilfritt samhälle är skogen en given resurs när den används på ett hållbart sätt, säger Jonas Kihlman, industridoktorand i kemiteknik. Genom att ta vara på hela det avverkade trädet skapas maximal nytta. Lignin betraktas idag som ett lovande utgångsmaterial för produktion av biobaserade produkter, såsom vissa kemikalier, material och bränslen, och kommer sannolikt att vara en nyckelkomponent i framtida bioraffinaderier.

  Lignin ses alltmer som en värdefull resurs som kan användas vid tillverkning av asfalt, bioplast, drivmedel, kolfiber, batterier med mera.

 • 2021-01-21

  Pris för mest nedladdade artikeln

  Artikeln som handlar om butikers matsvinn utifrån mängd, ekonomisk kostnad och klimatpåverkan, har tilldelats priset "2020 Most Downloaded Paper Award" av den vetenskapliga tidskriften Resources, Conservation & Recycling.

  - Jag blev verkligen glad och överraskad över beskedet, säger Lisa Mattsson, doktorand i miljö- och energisystem, som är huvudförfattare till artikeln. Medförfattare till artikeln "Waste of fresh fruit and vegetables at retailers in Sweden – Measuring and calculation of mass, economic cost and climate impact" är Helén Williams, docent i miljö- och energisystem, samt Jonas Berghel, professor i miljö- och energisystem.

 • 2020-10-22

  Processmodellering för effektivare kartongproduktion

  Ett integrerat kartongbruk består av ett flertal enhetsprocesser som kontinuerligt genererar stora mängder processdata. Tillverkningen är energiintensiv och man måste ta hänsyn till variationer för att uppnå optimal produktion. En ny avhandling vid Karlstads universitet visar hur olika matematiska modeller kan appliceras på brukets processer för ökad produktkvalitet och minskad energianvändning.

  - Jag har studerat vilka förutsättningar som finns för statistiska och mekanistiska modeller för prediktering av massa- och kartongegenskaper samt för ökad energieffektivitet, säger Daniel Ekbåge, som disputerat med sin avhandling om processmodellering inom massa- och pappersproduktion.

 • 2020-04-28

  Vipp forskarskola på väg i mål

  Forskarskolan Vipp som startade 2011 kommer att gå i mål med utgången av 2020. Det firas genom ett avslutningsarrangemang i samband med Papermakers Night den 12 november.

  - Vi kommer under detta år vinnlägga oss om göra klart alla projekt och skapa förutsättningar för att alla doktorander ska kunna ta sina examina, säger Magnus Lestelius, professor i kemiteknik och ny programdirektör för Vipp Forskarskola. Vi ska nu använda våra lärdomar om hur företagsforskarskolan fungerat för att ta sikte på framtiden och fortsatt näringslivssamverkan. Vi hoppas att avslutningsfesten blir en minnesvärd tillställning, men också en start på något nytt.

 • 2019-09-20

  Prisas för sitt arbete för ett grönare samhälle

  Lars Järnström, professor i bestrykningsteknik vid Karlstads universitet, tilldelades Paper Province Award 2019. Han får priset för sitt mångåriga arbete med att bygga upp en stor forskningsmiljö inom fiberbaserade processer och produkter.

  Anna Jonhed från Miller Graphics var med i juryn och hon tillkännagav vinnaren under högtidliga former på Paper Province 20-årsjubileum.

  - Under Lars ledning har många studenter fått skolning och doktorander lotsats fram inom det skogsindustriella fältet. Flera av de doktorander han handlett återfinns nu på ansvarsfyllda positioner inom skogsindustrin och angränsande sektorer, sa Anna Jonhed.

 • 2019-06-26

  Open innovation som utgångspunkt för tjänsteinnovationer i industriella nätverk

  En globaliserad värld som förändras i allt snabbare takt ställer krav på snabba innovationsprocesser. En nyligen publicerad avhandling beskriver hur samarbeten genom öppna innovationsprocesser i nätverk kan vara ett alternativ som gör resan från idé till kommersialisering kortare.

  Konstant utveckling av ny teknologi i en snabbt föränderlig och globaliserad värld förkortar produkters livscykler. Detta ökar kraven på snabba utvecklingsprocesser där medverkan i industriella nätverk underlättar att snabbt få ut nya produkter och tjänster på marknaden. Open innovation är ett alternativ som ger fördelar av att få tillgång till extern kunskap samt också möjligheter till nya marknadsföringskanaler.