Kurser i Interkultur

Kulturmöten påverkas av den egna gruppens värderingar, förväntningar och tolkningar. Genom studier i interkultur uppnår du större insikt i hur värderingar skapas, hur din och andras identiteter påverkar förväntningar och tolkningar, samt hur tillämpningen av interkulturella kunskaper underlättar kommunikation mellan människor.
Interkultur är en kulturvetenskap i bred bemärkelse. Inom ämnet analyserar man de processer som sker vid kulturmöten, studerar kulturella uttrycksformer och mångfald. Interkulturella kunskaper blir allt viktigare i takt med den ökande globaliseringen och efterfrågas inom en rad olika områden i dagens samhälle. Det kan handla om olika grenar av affärslivet, inom skola, vård och omsorg, eller olika medier. Interkultur är ett tvärvetenskapligt ämne med rötter inom både humaniora och samhällsvetenskap.
Interkultur kan inte utgöra huvudämne/huvudområde i examen men kurser i interkultur kan ingå i examina på grund- och avancerad nivå. Vi erbjuder ofta flera alternativ vad gäller studieform och studietakt.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.