Nyheter

 • 2020-06-08

  Skolledarens roll i praktiknära forskning

  För att forskning ska få fäste i en skolorganisation behövs en ledning som stödjer och stärker det nya. Anette Forssten Seiser, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, är som skolledarforskare engagerad i två forskningsprojekt inom ramen för ULF, en försöksverksamhet på uppdrag av regeringen kring praktiknära forskning.
  - Genom att koppla samman didaktisk forskning med forskning om skolutveckling och skolledarskap är vår ambition att bidra till en mer genomgripande och hållbar satsning.

  Skolor har krav på sig att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den didaktiska forskningen har en viktig roll i detta arbete, men då behöver ny kunskap få fäste i skolorganisationen.

 • 2020-05-27

  Observation och återkoppling – en resurs för skolutveckling

  ”Lärares observation av, och återkoppling till, varandra är en av de allra viktigaste men också mest outnyttjade resurserna för skolutveckling.” Det säger Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete och projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet LISA-PLOT.

  Forsknings- och utvecklingsprojektet LISA-PLOT, Linking Instruction and Student Achievement – Professional Learning Observations of Teaching, är ett samarbete mellan skolhuvudmännen i Värmlandsregionen och Karlstads universitet. Projektet syfte är att pröva modeller för samverkan och samtidigt stötta lärare i att utveckla sin undervisning. Fokus ligger på utveckling av skolans läsundervisning.

 • 2020-05-26

  I fokus: Lärares planering och efterarbete av lektioner

  Utbildningen i svensk skola ska vila på vetenskaplig grund. Det står i skollagen. Men vad händer när förutsättningarna saknas?

  Tid för kollegialt samarbete är betydelsefullt för arbetsmiljön och undervisningens kvalitet, men det finns sällan en genomarbetad organisation som stöder ett samarbete runt planering och efterarbete. Det visade forskningsstudien ”Lärares planering och efterarbete av lektioner: Infrastrukturer för kollegialt samarbete och forskningssamverkan” som fyra forskare vid Karlstads universitet genomförde bland 2 200 lärare i grundskolan och på gymnasiet.

 • 2020-05-11

  Ny bok: Skolutveckling genom samtal

  ”Att samtala är så lättillgängligt att vi nästan glömmer bort att det är ett starkt och verkningsfullt verktyg för att bedriva skolutveckling”. Det säger Monica Evermark, föreståndare för Regionalt utvecklingscentrum, RUC, och Mia-Marie Sternudd-Groth, lektor i pedagogiskt arbete, båda verksamma vid Karlstads universitet och redaktörer för antologin Skolutveckling genom samtal.

  Nu är det förstås inte så enkelt som att bara prata på. För att samtal ska leda till utveckling samt förbättring i förskola och skola behöver det användas på ett medvetet och strukturerat sätt.

 • 2020-05-05

  Studenter fick en lärorik vistelse i Varanasi

  Studenter vid Karlstads universitet erbjuds att genomföra studier i olika delar av världen, bland annat i indiska Varanasi, eller Banaras som det också är känt som. I början av december 2019 tog två av Karlstads universitets grundlärarstudenter, Malin Sandberg och Johanna Bengtsson till vara på möjligheten och åkte på utlands-VFU och för att samla in material till sitt examensarbete.

 • 2020-04-23

  Nytt projekt ska öka kunskapen om hedersvåld och jämställdhet i högre utbildning

  Det råder en stor kunskapsbrist bland yrkesverksamma inom de flesta statliga myndigheter som hanterar och ansvarar för hedersvåld i Sverige. Nu startar ett nytt projekt vid Karlstads universitet med syfte med att få in fler moment om hedersvåld och jämställdhet i utbildningarna.

  Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt som även utsågs till ambassadör mot hedersvåld av riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF) i januari i år, är initiativtagaren bakom projektet. Hon har tillsammans med kollegorna Carolina Jernbro, folkhälsovetenskap, Helén Olsson, socialt arbete och Nina Thelander vid lärarutbildningen, gjort en översyn som visar att det finns få inslag om hedersvåld inom utbildningarna vid Karlstads universitet idag.