Nyheter

 • 2020-12-02

  Facebookgruppen Lärarupproret i forskarfokus

  Facebookgruppen Lärarupproret har drygt 14 000 medlemmar. Det görs dagligen upp till 40-50 inlägg om lärares vardag i en alltmer komplex undervisningspraktik. Vad kan dessa diskussioner om svenska skolan och dess lärare berätta för oss? Och vilken betydelse har gruppens engagemang för lärarna, skolan och utbildningspolitiken? Det kommer en forskargrupp att studera.

  Forskningsprojektet Lärarna och professionen i ett virtuellt och expanderade lärarrum- sociala medier som plats för en ny professionsberättelse har beviljats 4 452 000 kronor i forskningsmedel från Vetenskapsrådet.

 • 2020-11-18

  Undersökande arbete i en laborativ tradition

  Undervisningstraditioner har stor betydelse för hur lärare tolkar och införlivar nya idéer samt för utfallet av lärarfortbildningar. En ny studie vid Karlstads universitet visar att reflektioner med hjälp av didaktiska modeller kan bidra till att utmana undervisningstraditioner på ett konstruktivt sätt.

  - Avhandlingen bidrar till kunskaper om hur undervisningstraditioner är med att forma hur lärare tolkar och införlivar nya idéer, säger Torodd Lunde, universitetsadjunkt i kemi. Jag har också tittat på hur detta kan motverkas genom att göra undervisningstraditioner synliga med hjälp av didaktiska modeller och därmed bli föremål för reflektion.

 • 2020-11-18

  Ny väg till förskollärarexamen

  Regeringen har beslutat om en förändring i förordningen om VAL, Vidareutbildning av obehöriga lärare. Förändringen gör det möjligt för Karlstads universitet att även vidareutbilda personer verksamma i förskolan och förskoleklass mot en förskollärarexamen. Validering* är en viktig nyckel i utbildningen.

  - Hittills inom VAL-projektet har det inte varit möjligt att komplettera tidigare studier mot en förskollärarexamen eller lärarexamen om man inte varit anställd som förskollärare eller lärare. Men med ändringarna i VAL-förordningen räcker det nu att man är verksam som lärare i skolan eller medverkar i undervisningen i förskolan eller förskoleklassen. Det innebär att vi kommer att kunna anta fler för kompletterande studier, säger Maria Rundberget, utbildningssamordnare för VAL-projektet på Karlstads universitet.

 • 2020-11-05

  Ämnesdidaktiska modeller för bättre lärande

  Ämnesdidaktiska modeller stod i fokus när drygt 100 lärare, framförallt från årskurs 7-9, slöt upp till den digitala Ämneslärardagen. Föreläsningar varvades med workshops och deltagarna fick fördjupa sig i ämnesundervisning under ledning av forskare inom ämnesdidaktik vid Karlstads universitet.

  En gemensam frågestund utifrån en poddföreläsning där det samtalades om didaktiska utmaningar och didaktiska modeller inledde dagen. Utgångspunkten var den flervetenskapliga ämnesdidaktiska forskning som bedrivs inom forskargruppen Research on Subject-specific Education, Rose, vid Karlstads universitet, men också annan internationell forskning. Efter den gemensamma frågestunden delades deltagarna in i olika spår utifrån sitt eget ämne.

 • 2020-10-12

  Hur kan elever lära bättre?

  Forskarskolan Käkk, Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum, vänder sig till lärarutbildare med ett ämnesdidaktiskt intresse. De ska genom praktiknära studier utveckla kunskap om hur ämnesinnehåll transformeras och omsätts i undervisningen.
  - I slutändan är målet att eleverna ska få en ännu bättre undervisning i skolan genom att utveckla kunskaper om undervisning i både lärarutbildning och klassrum, säger Jorryt van Bommel, docent i matematikens didaktik vid Karlstads universitet och koordinator för forskarskolan.

  Forskarskolan Käkk är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst. Forskarstudenterna, doktoranderna, har sin anställning på något av dessa lärosäten och är lärarutbildare inom olika ämnen.

  - Vi har alla ett starkt intresse för både ämnesdidaktisk och praktiknära forskning och jag hoppas att Käkk kan bidra till att denna forskning knyts närmare lärarutbildningen. Jag ser det som en styrka med en ämnesöverskridande forskarskola. Doktoranderna har olika erfarenheter med sig, vilket ger bra och utvecklande samtal, säger Jorryt van Bommel.

 • 2020-09-30

  Förskollärarutbildningen håller hög kvalitet

  Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger det samlade omdömet hög kvalitet för den utbildning som leder till förskollärarexamen vid Karlstads universitet. För drygt ett år sedan kritiserade UKÄ utbildningen och ett utvecklingsarbete inleddes. Det har gett resultat och förskollärarutbildningen får nu grönt ljus.

  Trots beröm för stora delar av förskollärarutbildningen vid Karlstads universitet beslutade UKÄ våren 2019 att ge utbildningen det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet. Anledningen var att det inte var fullt säkerställt att studenterna nådde alla examensmål samt kunskapsbrister i självständiga examensarbeten. Nu är bristerna åtgärdade och UKÄ ger förskollärarutbildningen det samlade omdömet hög kvalitet och rätt att utfärda förskollärarexamen.