Snits - en samverkan mellan näringsliv och IT-studenter