Nyheter

 • 2017-05-22

  Två nya doktorandtjänster till Centrum för klimat och säkerhet

  CNDS, Centrum för naturkatastrofslära, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer och ett av regeringens strategiska forskningsområden. I början av april tog riksdagen beslut om forskningspropositionen och därmed är det formellt klart att CNDS och därmed CCS, Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet, får fortsatt del av regeringens satsning på strategiska forskningsområden.

  Medel är avsatta för en femårsperiod, med start 2018. Det här innebär bland annat att CCS kommer att utlysa två doktorandtjänster under 2017.

 • 2017-05-17

  Tonje spikar sin avhandling

  Tonje Grahn spikade den 12 maj sin avhandling "Risk assessment of natural hazards – Data availability and applicability for loss quantification".

  Disputationen sker fredagen den 2 juni kl 10:00 I Frödingssalen, 1B 364.
  Opponent är professor Giuliano di Baldassarre.

  Det är en öppen disputation.

 • 2017-05-08

  Quiz: Är du beredd om krisen kommer?

  Ibland händer saker som gör att samhället inte fungerar som vi är vana vid, kriser som innebär att din egen förmåga testas. Många känner sig osäkra och är dåligt förberedda för sådana situationer. Vilket ansvar har du som privatperson och hur kan du hjälpa andra? Nu kan du på ett lekfullt sätt kolla vilken beredskap du har för samhällskriser och samtidigt lära dig mer.

  Karlstads universitet deltar i den nationella Krisberedskapsveckan för stärkt beredskap och bättre riskkommunikation 8-14 maj med ett quiz: Är du beredd om krisen kommer? Vi bjuder också in till Öppet hus i RiskLab, Karlstads universitet. Tisdag 9/5 kl 12:00-13:00, sal 21A259.

  Quizet Är du beredd om krisen kommer? kommer att presenteras digitalt på webbplatsen www.criseit.org på måndag morgon den 8/5. Quizet har tagits fram inom projektet CriseIT och handlar om att utveckla verktyg, metod och utbildningsmaterial som stödjer virtuella krisövningar.

 • 2017-05-04

  MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finansierar forskning om samhällsresiliens vid CCS, Centrum för klimat och säkerhet

  CCS vid Karlstads universitet kommer inom ett nytt femårigt forskningsprogram studera hur samhället kan stå emot effekterna av ett förändrat klimat med bibehållen resiliens. Resiliens betyder i detta sammanhang att samhället har kvar en fungerande samhällsstyrning och bevarar centrala samhällsfunktioner.

  Resiliens handlar om förmågan till förändring och anpassning på både kort och lång sikt. Studier av resiliens kräver forskning där kunskaper från olika ämnen och forskningsfält integreras men också en ansats där forskare och praktiker arbetar tillsammans.

 • 2017-03-06

  Hallå där Line Säll, ny postdoc på CCS!

  Du påbörjade nyligen en postdoc-tjänst på Centrum för klimat och säkerhet där du under två år bland annat ska studera klimatpolitik.

  Vad syftar din forskning till?
  - Mitt forskningsprojekt syftar till att teoretisera, analysera och fördjupa förståelsen för experimentell styrning för omställning till ett hållbart samhälle. Mer specifikt så utforskas styrformer som ökar, och drar nytta av, obestämbarhet och komplexitet. Denna styrform tillämpas bland annat av innovationsmyndigheten Vinnova, som utgör en av mina fallstudier.

 • 2017-02-22

  Att utveckla barn och ungdomars lärande i informella miljöer: en studie av ett skolprogram kring risker och sårbara platser

  Under 2017 ska Nina Christenson, lektor i geografididaktik, genomföra ett forskningsprojekt om elevers kunskaper kring hur man kan förebygga samt hantera klimatrelaterade risker genom en informell lärandemiljö utvecklad av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet.

  Vad är ditt mål?
  - Målet är att kartlägga förutsättningarna för lärandet samt vilket lärande som sker för att vidare utveckla verksamheten att fungera som ett kunskapscenter för regionens skolor i frågor kring klimatförändringar och dess konsekvenser.
  Vad är syftet?