Nyheter

 • 2019-06-12

  Risk-och miljöstudier, CPS och CCS byter fakultet

  Risk-och miljöstudier, Centrum för personsäkerhet och Centrum för klimat och säkerhet flyttar till Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid årsskiftet. Det beslutade rektor igår, måndag 10 juni.

  Bakgrunden är en allt tydligare samhällsvetenskaplig inriktning av verksamheten. Även programmen kandidat i Miljö och säkerhet samt master i Riskhantering i samhället byter fakultetstillhörighet.

  - Det finns ett samlat önskemål om en flytt hos de verksamheter som berörs. Bakgrunden är att de har ett övervägande samhällsvetenskapligt innehåll, vilket också bedöms öka i framtiden, säger Johan Sterte, rektor.

 • 2019-05-20

  Tonje Grahn, Centrum för klimat och säkerhet, ny ledamot i nationellt expertråd för klimatanpassning

  Regeringen har utsett Tonje Grahn, universitetslektor på Karlstads universitet, till ny ledamot i miljödepartementets nationella expertråd för klimatanpassning.

  Expertrådet för klimatanpassning inrättades under hösten 2018 med uppdraget att följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Rådet ansvarar också för att göra en uppdaterad klimat- och sårbarhetsanalys och ta fram underlag inför revidering av den nationella klimatanpassningsstrategin vart femte år. Rådet ska vara "självständigt, med experter som väljs utifrån personlig kunskap och kompetens" och en av ledamöterna blir nu alltså Centrum för klimat och säkerhets Tonje Grahn, universitetslektor i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet.

 • 2019-05-06

  Centrum för klimat och säkerhet medverkar på Krisberedskapsveckan

  Krisberedskapsveckan startar för tredje året i rad idag den 6 maj. Centrum för klimat och säkerhet, CCS, från Karlstads universitet medverkar på flera programpunkter under veckan.

  Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj, initierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att öka människors beredskap inför samhällskriser, ytterst krig. Länsstyrelsen Värmland är regional ambassadör.
  Målet med Krisberedskapsveckan är att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid en samhällskris och skaffa sig en hemberedskap. Det är även viktigt att den lokala riskkommunikationen utvecklas.
  CCS och projektet CriseIT vid Karlstads universitet kommer att delta med några aktiviteter.

 • 2019-03-21

  Slutrapport ger en förbättrad kunskapsbild för att minska klimatskador i bebyggelse

  Resultaten från CCS, Centrum för klimat och säkerhet, vid Karlstads universitet ger en bred kunskapsbild om utmaningarna, underlag och inspiration till konkreta åtgärder som kommuner och enskilda fastighetsägare kan vidta för att minska klimatskador. Forskningen är ett resultat av det 4-åriga forskningsprojektet ”Minskade klimatrisker i framtidens bebyggelse och boende”.

  Projektet består av fem delstudier, där man bland annat har kartlagt omfattningen av skyfallsskador i Sverige och vad kommuner och enskilda fastighetsägare kan göra för att minska skadorna och anpassa samhället till ett förändrat klimat. Klimatförändringar är en samhällsutmaning som behöver hanteras på såväl internationell som nationell nivå men samtidigt har klimatanpassning en tydlig kommunal koppling.

 • 2019-03-05

  Hallå där...

  Jenni Koivisto, nydisputerad universitetsadjunkt i risk- och miljöstudier!

  Naturkatastrofer orsakar stora förluster och kan snabbt motverka utvecklingsinsatser i ett land. Arbetet med katastrofriskreducering bör därför behandlas på flera nivåer i samhället och som en viktig del av det bredare utvecklingsarbetet, skriver Jenni Koivisto i sin avhandling "Navigating in the Midst of Uncertainties – Challenges in Disaster Risk Governance in Mozambique".

 • 2019-02-27

  Hello there Konstantinos Karagiorgos, new postdoc at CCS!

  What does your research aim for?
  - My main aim is to contribute to the description, prediction, and understanding of natural hazard phenomena, based on observations and empirical evidence.

  Konstantinos research interests focus on hydrology analyses, hydraulic simulations, vulnerability assessments, exposure analyses and catastrophe modelling. His goal is to build upon the past record and move on to effectively link our growing knowledge of hazard, vulnerability and risk in a strategic holistic risk management plan.