Nyheter

 • 2019-02-07

  Hallå där David Olsson, ny medarbetare på CCS

  Vad syftar din forskning till?
  - Jag deltar i ett större forskningsprojekt som handlar om hur samhällsresiliens kan främjas i Sverige, säger David Olsson. I projektet ingår tre lärosäten, där jag och andra forskare vid Karlstads universitet fokuserar på klimatanpassning.

  Ett problem som lyfts i forskningslitteraturen är att klimatanpassning ofta görs till en rent teknisk fråga, vilket medför att politiska frågor om exempelvis principer för en rättvis fördelning av värden och proceduriell rättvisa förbises.

 • 2019-01-15

  Folk och Försvar bjuder in Klimat och säkerhet till Sälen

  Varje år genomför Folk och Försvar Rikskonferensen, ett forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap. Det är första gången under Rikskonferensens 30-åriga historia som klimatförändring som specifikt tema ges utrymme.

  Mikael Granberg, föreståndare för CCS, Centrum för klimat och säkerhet, talar idag tillsammans med Malin Mobjörk från SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, under rubriken "Klimatförändringar - samhället och säkerhetspolitiken".

  - I Sverige har det konstaterats att klimatförändringar utgör ett hot mot den nationella säkerheten och i den nationella säkerhetsstrategin konstateras att ”på inget annat område är behovet av förebyggande större och mer uppenbart", säger Mikael Granberg. Det är därför roligt att bjudas in för att tala om detta på konferensen.

 • 2018-12-19

  Forskning om krisberedskap får ny EU-finansiering

  Ett nytt projekt för behovsdriven forskning och utveckling av verktyg och metoder för IT-baserad krisövning har beviljats 4,8 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond Interreg Sverige- Norge. Projektet heter CriseIT 2 - Implementing Future Crisis Management Training, och är ett samarbete mellan 12 parter i Sverige och Norge.

  CriseIT 2 bygger vidare på den kunskap om digital krisövning som utvecklats inom projektet CriseIT - Preparing for Future Crisis Management, som avslutas nu vid årsskiftet.

 • 2018-12-06

  Disputation om hur lärande och erfarenhetsåterkoppling kan användas för fortsatt utveckling i organisationer

  En ny avhandling från Karlstads universitet visar hur vi kan lära och få erfarenheter från naturolyckor som påverkar landets infrastruktur negativt. Naturolyckor är olyckor där en bidragande orsak är extrema väderhändelser som skyfall, laviner, skred eller ras.

  Denna avhandling av Monika Rydstedt Nyman, Risk- och Miljöstudier, fokuserar på ett problem som ofta presenterats som en lösning, nämligen lärandet. Mer specifikt fokuserar avhandlingen på lärande från naturolyckor och återkopplingsmekanismer inom och mellan organisationer. Avhandlingen ger en uppfattning om kunskapsnivå och förståelse för klimatrelaterade naturolyckor, samt hur resiliens kan byggas utifrån kunskapsöverföring och lärande.

 • 2018-11-29

  Forum för naturkatastrofer om skador och kostnader vid naturhändelser berörde aktuella konsekvenser

  Den 15 november genomfördes konferensen Forum för naturkatastrofer på Karlstads universitet. Då samlades Sveriges främsta experter inom hantering av naturolycksrisker för att prata om hur man kan minska riskerna och konsekvenserna av naturkatastrofer.

  Forum är en mötesplats för kunskapsutbyte och dialog kopplat till naturolyckor och naturkatastrofer samt anpassningen av Sverige till ett förändrat klimat. Eventet vände sig till beslutsfattare och yrkesverksamma vid myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag och frivilligorganisationer samt till forskare och doktorander.

 • 2018-11-26

  Spännande möten på Barnens universitet

  Vid Karlstads universitet pågår massor med forskning som allmänheten inte känner till. Under de senaste elva åren har Karlstads universitet som första universitet i landet startat och genomfört Barnens universitet. Det som syftet är att visa upp att det är roligt och intressant med forskning och att dialogen med barn kan påverka deras senare utbildningsval i livet och kanske nya frågor kommer upp från barnen som kan påverka forskningen.

  Måndagen den 19 november fick barnen lära sig mer om hur översvämningar och andra konsekvenser av extrema väderhändelser har dramatiska effekter på vårt samhälle. Hus och vägar förstörs och människor kan skadas. I framtidens klimat kan sådana händelser bli vanligare. 6 stycken utvalda barn fick testa spelet Riskköping och bygga en stad som är bättre rustad för extrema väderhändelser nu och i framtidens klimat, efter olika händelser.