Nyheter

 • 2018-01-02

  Besök i Dharamsala gav mersmak

  Karlstads universitet har ett Study Point i Dharamsala i Indien. I dag är det vanligast att studenter reser dit för att göra sin C-uppsats, men möjligheten att samarbeta genom forskning finns också.

  Två medarbetare på Centrum för klimat och säkerhet, Kristin Gustafsson och Nina Christenson, har i dagarna kommit hem från Dharamsala, där huvudsyftet har varit att undersöka klimatrelaterade risker. De fick också och hålla i en undervisning om risker i en skola för tibetaner i exil. Ett annat syfte med resan var att uppleva kulturen och platsen och lära sig mer om Tibets historia och kultur. 

 • 2017-10-26

  Det är i mötet mellan olika aktörer det händer spännande saker

  Centrum för klimat och säkerhet, CCS, anordnade en tvådagars exkursion på temat naturrisker i mellansverige. Exkursionen inriktade sig till forskare och yrkesverksamma inom områdena klimat och miljö, riskhantering och samhällsplanering. Det blev många intressanta stopp, allt från översvämningskatastrofer i Hallsberg till skogsbranden i Västmanland.

  Centrum för klimat och säkerhets forskning fokuserar på nyckelbegrepp som naturhot, sårbarhet, riskhantering och samhällsstyrning. Huvudsyftet är att utvärdera samhällets sårbarhet, förmågan att klara risker och de långsiktiga förändringar som ett förändrat klimat medför. Det arbetas systematiskt med tvärvetenskapliga angreppssätt på frågor om naturrisker och klimatanpassning och de frågorna skär över de flesta sektorer och akademiska discipliner.

 • 2017-10-06

  Internationella besökare engagerades

  20 representanter från åtta olika länder träffades för att dela information och erfarenheter om det svenska decentraliserade tillvägagångssättet för riskhantering och förmågebedömningar.

  Det var generaldirektörer, chefer för krishantering, krishanteringsexperter och riskanalytiker från Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Kosovo, Montenegro, Serbien och Turkiet samt de svenska värdarna för besöket från Myndigheten för samhällssydd och beredskap, MSB, som i veckan besökte Karlstads universitet och CCS, Centrum för Klimat och säkerhet. Studiebesöket var en del i projektet IPA DRAM som MSB leder.

 • 2017-10-06

  Forskning på Instagram

  Instagramkontot Kauresearch startades upp i september med syftet att ge en lättillgänglig bild av vår forskning och våra forskare.

  Flera forskare har under en längre tid uttryckt ett behov av att visa upp forskningen på Karlstads universitet via Instagram.

  - Instagram är ett verktyg som kan bidra till att nå ut till nya målgrupper med den forskning som pågår vid universitetet. Allt fler väljer att ta del av nyheter och information via mobilen och surfplattan, gärna snabba nyheter och rörlig bild. Många av universitetets forskare har ett stort intresse och behov av att nå ut. Det är väldigt glädjande och ställer krav på en aktiv forskningskommunikation, säger Arvid Dahlgren, kommunikationschef.

 • 2017-10-05

  Skadebedömning av naturolyckor

  Tonje Grahn, doktor i risk- och miljöstudier, disputerade i våras med sin avhandling Risk assessment of natural hazards – Data availability and applicability for loss quantification. Kan du berätta för oss vad din forskning handlar om?

  - Min forskning handlar om skadebedömning av naturolyckor och mitt fokus är ekonomisk analys och kvantitativ riskbedömning, grundläggande delar i en process att hantera naturolycksrisker. Kortfattat kan man säga att för att välgrundade beslut om och hur risker ska hanteras i samhället ska kunna fattas behövs tillförlitliga modeller för skadeberäkning. För detta krävs kunskap om sambanden mellan hoten, själva händelserna; det som exponeras, eller utsätts för ett hot samt dess sårbarhet, eller benägenhet att ta skada.

 • 2017-07-07

  Ny styrelse för CCS, Centrum för klimat och säkerhet

  Den 21 juni tog rektor vid Karlstads universitet beslut om att tillsätta en ny styrelse för CCS, Centrum för klimat och säkerhet.

  Styrelsen för CCS består av personer som på olika sätt arbetar med riskfrågor och klimatanpassning, både inom akademin, i näringslivet och vid myndigheter. Styrelsens roll är att arbeta brett med kvalitetssäkring av verksamheten och att säkerställa att CCS arbete genomgående har en hög samhällsrelevans. Styrelsen bidrar med erfarenhet och kompetens i diskussioner om verksamhetens utveckling, budget och andra strategiska frågor. Styrelsen sammanträder två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.