Nyheter

 • 2019-03-21

  Slutrapport ger en förbättrad kunskapsbild för att minska klimatskador i bebyggelse

  Resultaten från CCS, Centrum för klimat och säkerhet, vid Karlstads universitet ger en bred kunskapsbild om utmaningarna, underlag och inspiration till konkreta åtgärder som kommuner och enskilda fastighetsägare kan vidta för att minska klimatskador. Forskningen är ett resultat av det 4-åriga forskningsprojektet ”Minskade klimatrisker i framtidens bebyggelse och boende”.

  Projektet består av fem delstudier, där man bland annat har kartlagt omfattningen av skyfallsskador i Sverige och vad kommuner och enskilda fastighetsägare kan göra för att minska skadorna och anpassa samhället till ett förändrat klimat. Klimatförändringar är en samhällsutmaning som behöver hanteras på såväl internationell som nationell nivå men samtidigt har klimatanpassning en tydlig kommunal koppling.

 • 2019-03-05

  Hallå där...

  Jenni Koivisto, nydisputerad universitetsadjunkt i risk- och miljöstudier!

  Naturkatastrofer orsakar stora förluster och kan snabbt motverka utvecklingsinsatser i ett land. Arbetet med katastrofriskreducering bör därför behandlas på flera nivåer i samhället och som en viktig del av det bredare utvecklingsarbetet, skriver Jenni Koivisto i sin avhandling "Navigating in the Midst of Uncertainties – Challenges in Disaster Risk Governance in Mozambique".

 • 2019-02-27

  Hello there Konstantinos Karagiorgos, new postdoc at CCS!

  What does your research aim for?
  - My main aim is to contribute to the description, prediction, and understanding of natural hazard phenomena, based on observations and empirical evidence.

  Konstantinos research interests focus on hydrology analyses, hydraulic simulations, vulnerability assessments, exposure analyses and catastrophe modelling. His goal is to build upon the past record and move on to effectively link our growing knowledge of hazard, vulnerability and risk in a strategic holistic risk management plan.

 • 2019-02-07

  Hallå där David Olsson, ny medarbetare på CCS

  Vad syftar din forskning till?
  - Jag deltar i ett större forskningsprojekt som handlar om hur samhällsresiliens kan främjas i Sverige, säger David Olsson. I projektet ingår tre lärosäten, där jag och andra forskare vid Karlstads universitet fokuserar på klimatanpassning.

  Ett problem som lyfts i forskningslitteraturen är att klimatanpassning ofta görs till en rent teknisk fråga, vilket medför att politiska frågor om exempelvis principer för en rättvis fördelning av värden och proceduriell rättvisa förbises.

 • 2019-01-15

  Folk och Försvar bjuder in Klimat och säkerhet till Sälen

  Varje år genomför Folk och Försvar Rikskonferensen, ett forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap. Det är första gången under Rikskonferensens 30-åriga historia som klimatförändring som specifikt tema ges utrymme.

  Mikael Granberg, föreståndare för CCS, Centrum för klimat och säkerhet, talar idag tillsammans med Malin Mobjörk från SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, under rubriken "Klimatförändringar - samhället och säkerhetspolitiken".

  - I Sverige har det konstaterats att klimatförändringar utgör ett hot mot den nationella säkerheten och i den nationella säkerhetsstrategin konstateras att ”på inget annat område är behovet av förebyggande större och mer uppenbart", säger Mikael Granberg. Det är därför roligt att bjudas in för att tala om detta på konferensen.

 • 2018-12-19

  Forskning om krisberedskap får ny EU-finansiering

  Ett nytt projekt för behovsdriven forskning och utveckling av verktyg och metoder för IT-baserad krisövning har beviljats 4,8 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond Interreg Sverige- Norge. Projektet heter CriseIT 2 - Implementing Future Crisis Management Training, och är ett samarbete mellan 12 parter i Sverige och Norge.

  CriseIT 2 bygger vidare på den kunskap om digital krisövning som utvecklats inom projektet CriseIT - Preparing for Future Crisis Management, som avslutas nu vid årsskiftet.