Kurser i Svenska som andraspråk

En stor andel av grundskolans elever i Sverige har svenska som sitt andraspråk och svenska som andraspråk som undervisningsämne är ett kärnämne i både grundskolan och gymnasiet.

Universitetsämnet svenska som andraspråk har sin ämnesteoretiska bas i lingvistik och språkdidaktik. Inom ämnet studeras bland annat villkoren för andraspråksutveckling och flerspråkighet liksom språkstruktur ur ett tvärspråkligt perspektiv. Språk- och litteraturdidaktik behandlas också liksom frågor som rör migration, etnicitet och interkulturalitet.

Ämnet riktar sig främst till studerande som intresserar sig för undervisning i såväl förskola, grund- och gymnasieskola som vuxenundervisning. På Karlstads universitet kan man studera svenska som andraspråk på grundläggande nivå (1-90 hp).

Svenska som andraspråk A, B och C kan antingen läsas som hela 30 hp-kurser eller som enstaka kurser om 7,5 hp.
Svenska som andraspråk A (1-30 hp) består av delkurserna "Det interkulturella klassrummet och skolämnet svenska som andraspråk", "Svenskan i tvärspråkligt perspektiv", "Flerspråkighet och andraspråksutveckling" samt '"Innehåll, arbetssätt och bedömning".

I Svenska som andraspråk B (31-60 hp) ingår delkurserna "Andraspråksutveckling och inlärarspråk", "Litteracitet i ett andraspråksperspektiv", "Litteraturdidaktik i flerspråkig kontext" samt "Introduktion till metoder i flerspråkighetsforskning". Kurserna kan per nivå läsas i valfri ordning.

Även Svenska som andraspråk C (61-90 hp) kan läsas som antingen hel 30 hp-kurs eller som enstaka delkurser. Delkurserna som ingår i Svenska som andraspråk C är "Metoder i flerspråkighetsforskning 7,5 hp", "Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning 7,5 hp" och "Självständigt arbete 15 hp".