Välkommen till ämnet Genusvetenskap!

Genusvetenskap omfattar historiska och samtida studier av den kunskapsmässiga, sociala och kulturella innebörden av begreppet kön.
Grunden för genusvetenskapen är insikten om könsdimensionens betydelse i stora som små sammanhang. Genusvetenskap har sin vetenskapliga bas i feministisk forskning, som problematiserar relationer mellan könen ur ett maktperspektiv. Genusvetenskap kan utgöra huvudämne i kandidatexamen och kurser i genusvetenskap kan ingå i examina på avancerad nivå. Ett antal kortare kurser erbjuds även.

Genusvetenskap är starkt knutet till Centrum för genusforskning, CGF som är en tvärfakultativ, strategisk miljö vid universitetet, detta innefattar i varierande utsträckning, forskning och utbildning inom hela det genusvetenskapliga kunskapsfältet.