Faktorer som samvarierar med högstadieelevers språkfärdighet i engelska